Torpa: 123


                         Effterskreffne
                            hemman
          ähre affmätne j Holaredh sochn.
                         Grötteredh                      folio 124
                         Ackerhult                      folio  126

(Senare anteckning:)

Sahlig Steenmas sterbhuus
kommer för upburen studia åhr-
ligen som han uthtagit af
hemmanet Herbiörnarp, sedan
åhr 1679 ??? 12 åhrligen 15 ??? 12
sillfwer??? och åbonn Anders
Perßon skull bli sittandes på går-
den som ??? ??? ??? här hafwande.