Torpa: 32-33

(Rubrik:) Kindz häradt        Länghems sochn.

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

1.  Ömmesala hemman                   1
                    Räntar smör               5 lispund
     Wtsäde   brukat      11 2/5
                    obrukat    3/10                                   11 7/10
                    Höö                                                                              25
                    Humble gårdz stänger 200
A. ähr maher ßåßom i blandh icke kunna
     bärgias för vatn skull, men nähr
     de kunne bärgias bliffuer höö                                                        16
                    Eenßäde sandh och suart
                    mylla jordh
     Giärzle och brännemark nötorfftig,
     fiske watn och mulebete gåt

2.  Kiälkestad hemman                  1/8
                    Räntar smör              1/2 lispund
                    Wtsäde alz                                           2 1/5
                    Höö                                                                              8
                    Humble gårdz stänge 300
     
     Eenßäde suartmylla jordh
            Giärzle och brännemark nötorfft,
             fiske watn och mulebete gått

(Karttext:)

 Betes mark
Stagh walz engh
Onyttig måse
Noor
Wäster
Öster
Söder
Maa eng
Måsig hård walz eng medh eeke, biörk och eene busker
Betes marck
Tråk och maa engh
Här möter Torstensredz egor
Liungh marck
Betes hage, liung måse
Måse
Maa eng
Liung och hård walz eng
Betes hage
Kiälke stad
Maa och starbåtz eng
Hård walz eng offuer gången1 medh liungh
Här möter ehn onyttigh måße
Tuffuig eng
Gran backe
Här möter Råddes egor i Länghem

1 D.v.s. öffuer gången