Torpa: 94

(Rubrik:) Tuäred sochn

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

     Skiärffuenähs hemman            1/2
                    Räntar smör            2 lispund
     Wtsäde j giardet1 3 4/5
                 wreterna  1 1/20          4 17/20
                 Höö                                                                                 26
      Eenßäde moo och suartmylla
                            jordh
      Sochne skogh till timber och
                 giärzle nötorfftigh
      Näffuer skogh på egorna
      till gårdßens behoff
      Fiske watn godt,
               mulebete godt
A.  ähr en eengh, lyder till Tårpa
      säthes gård, specificerat fol. 2, höö                                              3

(Karttext:)

Maa eng
Måsigh
Stenig hård walz eng medh eek och börke skogh
Maa och starbåtz
Betes hage medh biörke skogh
Betes mark med bärgh och biörke skogh
Stenig marck med eke skogh och iblandh finnes några parkar ßom bärgas till höö
Onyttig måse
Asunnen lacus 

1 D.v.s. giärdet