Torpa:Titelblad


Geometrisk
ahrbete och calculation
öffwer
Kindz häradh
jämwähl och en dhel aff Åhs häradh.

Frijherreståndh och frälsze vndher
Tårpa sättes gårdh sampt några andra hemman såsom
vthi thena book finnes antäcknadhe medh sine egor och
egendom specificerade och effter sin rätta quantitet
och qualitet efter hennes kongliga maijestätz vthgiffna
fulmacht och instruction afmätet
och calculerat pro anno
1648