U1:1-2


(Rubrik:)
Kåpperbergz sochn och lähn.


Notarum explicatio.
                                                       tunne-
A.  Erich Pedhersons gårdh på         landh.
      Åsen, kallass Morbygden ligger in
      under bergz frelsse.
B.  Åker lijnndherne uthi tächten,
      ähre mästedelen af mark och
      moo nyligen med omkåstnad
      uptagen, innehålla alla tilhopa,       6.
C.  Slogmyrer och slogbacker dher
      sammestädes, innehålla alla
      tilhopa                                          2.
D.  Åkerlijnderna uthi Quarn-
      täckten ähre och störse delen ny-
      ligen af  mark och moo upbrukade,
      innehålle alla tilhopa                      3 7/8  
E.  Myre och backeslogh dher sam-
      mestädhes innehåller                     2 1/4
      Af förbemälte myre och backeslogh kan
      man intet högre rächna än som  2
  span emot ett, af godhe och behåldne åkerlijndher,
      bliffuer altså af 2 1/4 tunna, 1 1/8 tunna.
F.  Åkerlijnderne uthi stoor tächten
      ähre och nyligen aff mark och
      moo upbrukade, innehålla alla
      tilhopa                                          4 1/4
G.  Myre och mycket stenigh hård
      walz backeslogh dher sammestädes
      innehåller all tilhope                      6 3/4
NotaBene 50 lass.


      Notarum explicatio.

      Af  förbemälte myre och backeslogh kan in-
      tet högre räcknas emot goda åker-
      lijnder än som 3 tuneland emot itt.
      Aff godhe åkerlijnder bliffuer alt-
      så af förbemälte 6 3/4 tunnor intet mer än som
      2 1/4 tunan.
H.  Åkerlijnderna uthi Näfuerbergz
      täckten dhen storre1, innehålle alla
      tilhopa                                                    1 13/16
I.   Myre och mycket stenigh hård-
      walz backeslogh dher sammestädes,
      innehåller all tilhopa                                 11.
      Af förbemälte myre och backeslogh kan
      man intet mer rächna än som 2
      tunelandh emot itt aff åkerlijn-
      dherna, blifuer altså af  bemälte 11 tunnor
      intet mer än som 5 1/2 tunnelandh.
K.  Åkerlijnderna uthi Näfuerbergz                       denne gården
      täckten dhen mindre innehålla                          nu ödelagd.
      alla tilhopa                                               2.
L.  Myre och hårdwalzslogen dher sam-
      mestädes all tilhopa                                  3 3/4.
      Förbemälte myre och backeslogh blifver
      rechnat 2 tuneland emot 1 af åker-
      lijnderne, af bemälte 3 3/4 tunnor blifuer
      1 7/8 tunna.
                                    Nota, god bärande mark, af orsaak,
                                    godh giödningh och åhrligen.


      Notarum explicatio.
                                                                              tune-
M.  Åkerlijnderna uthi Näfuertächtan                      landh.
      Innehålla alla tilhopa                                          3 1/2   
N.  Backeslogan dher sammestädes ähr my-
      ket stenigh, innehåller all tilhopa                         1 15/16 
O.  En myrewalzthegh, innehåller all
      tilhopa. Uti andre egor straxt der hoos belägen.  1 5/16  
P.  En beteshaga, ähr mycket stenigh.
     
Noch en lijten beteshage, ähr och myc-
      ket stenigh och ähr med Q noterat.
      En trägårdh med R noterat.
      En humblegårdh med S noterat.

(Karttext:)
Skogh och uth-mark.
Sand jordh.
Skogh och mulebete.
Her möther Kårssgårdz äghor.
Sät jordh.
Mossa kierr o.d2.
Squalteqwarn gåår höst och wåhr.
Mossa o.d2.
Hööslogh.
Klåcke ställarens tächt möther eller ligger her emällan Erik Persons ägor.
Sandiordh.
Sandh iordh.
Sandh iordh.
Sand jordh.
Store landzwägen som kommer ifrån Kåpperberget och ligger åt Österdalerne.
B< >kegårdz ägor.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.
__________
1Fel för större.
2Möjligen oduglig?