U1:13-14


(Rubrik:)
Kåpperbergz sochn och lähn.


      Notarum explicatio.

      Mester Jöran sämskemakare
      uthi Faluu stadh äger en tächt,
      kallass Skuggarssthäckten.
A.  Åkerlijnderne uthi förbemälte täckt
      innehålla alla tilhopa                       5 1/2 tuna.
B.  Åkerlijnderna uthi förbemälte täckt
      som ähre nyligen af en myra
      uppbrukade, innehålla                    6 5/8  
      Förbemälte åkerlijndherna som ähre
      nyhligen af myran upbrukade kuna
      intet högre rechnas än som 2
      tunelandh emot itt af goda åker-
      lijndher, bliffuer altså af 6 5/8 
      än som 3 5/16.
C.  Noch backeslogan uthi förbemälte
      täckt, innehåller all tilhopa               2 7/8
      Men emot gode åkerlijnder
      rechnat blifuer det intet mer
      än som                 1 7/16 tunna.
      Summan uppå hela täcktens
      innehåll i ondt och godt blifver        15 tunnor.
      Men uthi godha och behållåne
      åker, bliffuer summan                     10 1/4 tunnor.
      Till förbemälte ägor ähr skogh och mule-
      bete till nötorften. Fijskiewatn
      uthi Galgesiön.

(Karttext:)
På denna sijdhan möther wäll:tt Antoij Tråtz ägor.
Her möther Vlewijckz ägor.
Myreslogh alt bort åth på denne planen.
Godha hårdwalz lijndher öffuer alt.
Galge siön.
På denna sijdan om tächten möther bethes mark.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.