U1:160-1


(Rubrik:)
Skiädwe sochen,  Säters lähn.


Notarum explicatio.

Gwdormshyttan ähr tilhoppa 1 7/8
skattehemman, skatat för uthsädhe tilhop, spän 32 1/4.
Der till fins ingen sädhes eller trädhes åker uthan
tächteiordh. Och bruckas ägorna af effterskriffne.

1.  Jerlan Larssons hemman ähr 1/4 skattehemman,
      skattat för,                                                           spän  4 1/2.
A.  Åker af tächtan,                                                     tuna  3 1/2.
      Höö der sammastädes ähr beblandat medh myrawald, las 15.
B.  Åker af enn änges fiäll uthi tächten,                         tuner  1 1/32.
      Höö der sammastädes,                                                las  8.
C.  Höö af enn elack myree och hårdhewalz ängh,              las  6.
D.  Noch höö af enn myre och hårdhewalz täppa,               las 2 1/2.
E.  Noch höö af en hårdhewalz tächt fins afrijtat folio 4,     las  14.
      Åker der sammastädes fins afrijtat folio 4,             tunner   17/32.
F.  Höö af en änges fiäll uthi en hårdhewalz tächt,                las 3.
      Åker der sammastädes,                                          tuner   7/8.
G.  Åker af en täppa,                                                 tunner   3/16.
H.  Höö af änges fiällar uthi en hårdhewalz tächt,                 las 2.
      Åker der sammastädes,                                          tunner  7/8.
I.   Enn betheshaghe.

2.  Oluff Jöhanssons ähr 1/2 skattehemman,
      skattat för,                                                              span 7 3/4.
K.  Åker af tächtan,                                                     tuner 4 9/32.
      Höö der sammastädes,                                            las   26.
L.  Höö af en änges täppa, der sammastädes,                las   2 1/2.
M.  Höö af enn myree och elack hårdewalz ängh,          las  12.
      Åker der sammastädes,                                         tunna  1.
N.  Höö af en myree och hårdhewalz täppa,                  las   3.
O.  Betheshaghar,                                                         2 stycken.


Notarum explicatio.

P.  Noch obruckat åker af en täppa,                          tuner  9/16.
Q.  Noch åker uthi en täppa,                                     tuner 1 1/16.
      Höö der sammastädes,                                         las    1/2.
      Äger och höö af enn myra och hårdhewalz tächt
      som fins describerat folio 7 medh 20 noterat,        las   8.
      Åker der sammastädes,                                      tunner  9/16.
      Noch åker af en tächt som fins och folio 7 medh
      21 noterat,                                                         tunner 4 3/32.
      Höö der sammastädes,                                         las    4.
      Äger och höö af engesfiällar som fins och folio
      7 medh 25 noterade,                                            las    4.
      Äger och uthi Ingerhythan som fins describerat folio
      11 medh U noterade, höö af tegar uthi tächtan,     las   5.
      Åker der sammastädetädes,                                tunner  11/16.
      Äger och höö af enn änges fiäll som fins describerat
      folio 8 medh E noterat,                                         las   2.


Desse effterskriffne ängar
och fiällar, komma undertäckna-
de till och noteraz som effterfölier.
Erick Oluffson i Biyräng-
ghan som fins describerat folio 7,
äger och några änges fiällar uthi
en elack myre och hårdhewalz ängh
medh 17 noterat, höö         3 1/2 las.
Åker der sammastädes        25/32 tunnor.
Ägher och höö af enn myra och
skarpp hårdhewalz ängh som fins
afrijtat folio 4 med 18 noterat,  3 1/4 las.
Knut Staffansson i Gu-
dormsshythan som hafuer bygdt
sigh utwr  båhlbyn och bårt
uthi tächtan som fins afrijtat folio nummero 5.
7 äger och höö af en änges fiäll uthi
förbemälte ängh medh 19 noterat, 2 las.
Ägher och höö af den skarppa myra och
elacka hårdhewalz ängh som fins
afrijtat folio 4 medh 18 noterat, 2 las.

Jöhan Anderson på Jngersshythan
i Säthra bygge fierdingen som fins descri-
berat folio 10, äger och änghes fiällar uthi
enn myra och skarpp hårdhewalz tächt med
20 noterade, höö                3 1/4 las.
Matz Staffansson i Ytter
Biyränghan som fins describerat folio
7, ägher höö af en myra och hårdhewalz
täpppa som ähr medh 21 noterat,  2 las.
Äger och förbemälte Jöhan Andhersson påå Ing-
gershythan uthi den myre och skarppa hår-
dewalz änghe som ähr medh 18 noterat,
fins afrijtat folio 4,             3 3/4 las.
Innehåller förbemälte ängh som fins
afrijtat folio 4 medh 18 noterat, alt-
tilhoppa                         9 las.
Enn kronne ängh kommer Raskiöboda
till som fins describerat folio 12 medh
29 noterat, höö              las 5.

(Karttext:)
Leriordh.

Här mötha änghar, kommer Wijcka sochnn till.
Här möther skogh och mulebethee påå denna sidhan.
Grundh leriordh.
Leriordh.
Betesshagee.
Här möther enn desputerligh skogh emelan Skiedwee och Tuna sochne råå.
Leriordh.
Bethesshagar.
Leriordh.
Dam siön.
Här möther skogh och mulebethe påå denna sidhan.
Ler iordh.
Ob1 leriordh.
Bethesshage.
Ler-iordh.
Här möther och Gudormsshyte ägor påå denna sidhan.
Leriordh.
Lermylla.
Bethesshagar.
Ler iordh.
Leriordh.
Lermylla.
Ob1 ler iordh.
Här möther ett bärgh, kallas Hanebärgiet på denna sidhan.
Här möther enn stor tächt, fins folio 5, kommer enn deell af tächtan Biurängan till,
och den andre dellen kommer Uthbruckar-ree till.
Leriordh.
Bethesshage.
Ler jordh.
Ler-mylla.
Onytigh myra.
Här möther och skog uthmark.
Ler iordh.
Här möther Biuränghz ägor påå denna sidhan.
Leriordh.
 


_____________
1 Obrukad.