U1:162


(Rubrik:)
Skiädwe sochen.


100.  Småssboo tächtan ähr
en skathee tächt, uptaghen på
Öfuer Säthra änghar och haf-
wer för warrijt åboo på,
men nu bor der ingen, uthan
står ödhee, för mångia arff-
wingar och uthbrukarer skull.
Män nu brukas förbemälte tächt aff
Larss Ericksson som boor
påå Pinckeboo crone hemman-
net hwilcket fins afrijtat
och describerat i Boo fierdingen,
folio 13. Ägher uthi förbemälte
tächt medh sinna bythesslaghare
och renthar af samma tächt 3 stijge
kol. Åker af förbemälte tächt 2 13/16 tunnor.
Höö der sammastädes och
ähr medh 23 noterat, 14 las.
Höö af twå änges täppar
som finnas afrithade folio 3
medh 24 notherade, doch be-
blandhat medh myra och hård,  2 1/2 las.
Höö af en änghes fiäll som fins
och afrijthat folio 3 med 25
noterat,                           1/2 las.


      Notarum explicatio.

3.  Jngell Matzssons ähr och 3/8 skatte hemman,
      skattat för,                                                          span 7.
      Ägorna finnas afrijthade folio 3 noteras som efterfölier.
R.  Åker af en hårdhewalz tächt,                             tunner 2 1/4.
      Höö der sammastädes                                          las  20.
T.  Höö af änges fiällar beblandat medh myra och hårdhewall
      som finnas afrijtadhee folio 3                                  las  5 1/2 .
      Åker der sammastädes                                      tunner 2 7/8.
S.  Höö af änghes fiällar uthi en hårdhewalz tächt,          las 5 1/2.
      Åker der sammastädhes                                      tuner 1 9/16.
V.  Höö af enn myree, och hårdhewalz ängh                    las 13.
      Åker der sammastädes,                                       tunner 1 1/16.
W.  Obruckat åker uthi enn täppa,                             tunner  11/16. 
X.  Höö af en lithen hårdhewalz täppa,                              las 1.
Y.  Noch bethesshagha der sammastädes.
      Obruckat åker uthi förbete tächt medh U noterat, tunna 1.
Z.  Höö af en lithen skarpp myre och hårdhewalz ängh,      las 2.
      Åker der sammastädes,                                          tunner 1/2.

4.  Oluff Erickssons ähr 1/2 skatte hemman,
      skattat för,                                                             spän 8.
      Ägorna finnas afrithadhe folio 3.
Å.  Åker af enn hårdhewalz tächt,                                tunner 1 3/8.
      Höö der sammastädes                                                las 7.
Ä.  Höö af änghes fiällar uthi en hårdhewalz tächt,             las 18.
      Åker der sammastädes                                           tuner 4 5/8.
Ö.  Höö af en myre och skarpp hårdhewalz tächt              las 6.
      Åker der sammastädes                                           tuner 1/4.
                                                   *

    *  Höö af enn myre af hårdhewalz ängh som ähr
      medh 6 noterat,                                                     las 4.
      Åker der sammastädes                                      tunner 13/16.
7.  Enn bethesshaga, der sammastädes.
8.  Åker af en täppa,                                               tuner 1/4.
9.  Höö af enn myre och skarpp hårdewalz ängh,
      som fins afritat folio 3 medh 9 noterat,                   las 6.
      Åker der sammastädes,                                      tuner 1.

10. Noch en stor betheshaghe.
        
5.  Mårthen Hanssons ähr 1/4 skatte hemman,
      skathat för                                                       spän 5.
      Men ägorna finnas afrijtadhe folio 3.
      Höö af änges fiällar uthi en hårdhewalz tächt
      medh 11 noterade,                                            las 16.
      Åker der sammastädhes                              tunner 2 7/16.
      Noch höö af änges fiällar uthi en myre, och
      hårdhewalz tächt medh 12 noterat,                    las 7.
      Åker der sammastädes,                               tunner 11/16.

      Höö af enn hårdhewalz täppa medh 13 noterat, las 3 1/2.
      Åker der sammastädes                                tunner 1 1/32 .
      Åker af en lithen täppa medh 14 noterat,     tunner 1/16.
      Enn bethesshagee medh 15 noterat.
      Höö af en lithen hårdhewallz ängh som fins,
      och afrijtat folio 3 medh 16 noterat,                     las 5.
      Åker der sammastädes,                               tunner 1/2.
      Åker af en lithen täppa medh Y noterat,       tunner 3/16.

Till förbemälte by som fins afrijtat folio 3, ähr skogh,
mulebethee till wedh och till gierdzlee, till nötorftan
timber, näfwer och löffskogh ingen uthan påå
storee ålmeningen 1 1/2 mill. Sqwalthe qwarnar som går
hööst och wår när stor flodh ähr, sågh ingen, fij-
skeewaten uthi Damsiönn lithet.
   
    

(Karttext:)
Här möther skogh och mulebethe påå denna sidhan.
Här möther skogh och mulebethe påå denna sidhan.
Leriordh.

Här möter skogh och uthmark påå denna sidhan.
Här mötha ängar , kom-mer Yther och Öfwer Säthra till.
Ler iordh.
Grundh leriordh.