U1:164-5


(Rubrik:)
Skiädwe sochen, Säters lähn.


      Notarum explicatio.

      Biuränghan ähr 1 1/2 skatte-
      hemman, skathat för spansäde  25.
      Och brukas ägorna af effterskriffne.
1.   Erick Oluffssons hemman ähr
      1/2 skathe hemman, skathat för     spän 9.
A.  Uthsädhee i trädhes åkerren,         tuner 4 3/8.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkern,    tunner 3 3/8.
C.  Höö af en hårdhewalz tächt,              las 30.
      Åker der sammastädes,                 tunner 1 3/4.
D.  Noch höö af enn hårdhe och myre-
      walz ängh,                                         las 8.
      Åker der sammastädes,                  tunner 3/4.
E.  Noch åker af en lithen täppa,           tuner  9/16.
F.  Enn bethesshagee.
      Höö af gierdeslindorna,                      las 1/2.
      Höö af en hårdhewallz tächt medh A note-
      rat, fins afritat och describerat folio 5,  las 34.
      Åker der sammastädes,                    tunner 1 1/32 .
B.  Obruckat åker der sammastädes,      tunner 19/32.
      Höö af ängesfiällar finnes afritade och
      describerade folio 3 medh 17 noterade, las 3 1/2.
      Åker der sammastädes,                    tunner 25/32.
      Ägher och höö af enn elack och skarpp
      hårdhewalz ängh som fins afrithat folio 4,
      och describerat folio 3 medh 18 noterat, las 3 1/4.
      Höö af enn hårdhewalz tächt medh
      24 noterat,                                              las 3.

2.  Nils Oluffzons ähr 3/16 skatte-
      hemman, skatat för                               span 3.
      Der till ähr ingen sädhes eller trädes
      åker uthan tächteiordh.
G.  Åker af enn lithen hårdhewalz tächt,    tunner 1 9/32.
      Höö der sammastädes,                           las 2.
H.  Noch höö af en skarpp hårdhewalz
      tächt,                                                     las 16.
      Åker der sammastädes,                      tunner 2 3/4.
I.   Åker af en wreet,                                tunner 1 7/32.
K.  Höö af enn myree och hårdhewalz täp-
      pa,                                                        las 4.
      Åker der sammastädes                       tunner 9/16.
L.  Åker af en lithen wreeth,                       tunner 7/16.
      Höö der sammastädes,                           las 1/4.
M.  Noch höö af enn lithenn myrewalz-
      täppa,                                                    las 1 1/2.

3.  Matz Staffanssons ähr 3/16
      skatee hemman, skatat för                     spän 3.
      Der till ähr och ingen sädhes eller trädes
      åker uthan tächteiordh.
N.  Åker af en hårdhewalz tächt,              tunner 1 1/8.
      Höö af samma tächt ähr beblandat medh
      myra och hårdhewall,                            las 14.
O.  Höö af en myre och hårdewalz täppa,    las 3.
                                                            *

P.  *Noch höö af enn hårdhewalz tächt,       las 12.
      Åker der sammastädes,                     tunner 1 5/16.
Q.  Noch höö af en lithen myrewalz täppa,   las 1.
      Åker der sammastädes,                     tunner 1/4.
R.  Åker af enn änges fiäll uthi en skarpp
      hårdhewalz tächt,                               tunner 3/4.
S.  Noch obruckat åker af en enges fiäll
      uthi enn hårdhewalz tächt belägen,      tunner 17/32.

4.  Anders Oluffssons ähr 5/8 skatte
      hemman, skatat för                              spän 10.
T.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna åhret, tuner 2 9/16.
U.  Det andhra åhrret i sädhes åkerren,           tuner 2 17/32.
W.  Åker af tächtan,                                       tuner 15/16.
      Höö der sammastädes,                                las 14.
X.  Åker af en wreet,                                      tunner 3/8.
Y.  Höö af en hårdhewalz täppa der samma,      las 1/2.
Z.  Höö af en myree och hårdhewalz ängh,         las 6.
Å.  Höö af en lithen täppa dersammastädes,       las 1/2.
      Åker af samma täppa,                               tuner 1/16.
Ä.  Noch höö af en hårdhewalz ängh,                 las 6.
Ö.  Noch höö af en hårdhewalz ängh,                 las 3.
IJ.  Höö af gierdeslindorna,                                las 1.
      Ägher och höö af några teghar uthi Ingerhythan
      som fins describerat folio 10 medh R noterat, las 14 1/2.
      Åker der sammastädes,                           tuner 5/8.
      Höö af enn änges fiäll fins describerat folio 8 med D noterat, las 3.
      Höö af en täppa medh D noterat, fins describerat folio 5,  las 1/2.

5.  Knut Staffansson haffwer bygdt
      sigh whtwr Gudormsshythan som fins folio 2
      och hijt uthi tächtan som sålunda bliffwer note-
      rat och describerat som effterfölier och skathar
      för förbemälte ägor 8 17/32 stighar kol.
8.  Åker uthi tächtan,                                     tuner 3 1/16.
      Höö der sammastädes,                              las  4.
9.  Höö af en hårdewalz täppa,                        las  1.
10. Nock åker uthi en tächt,                           tuner 1 13/32.
11. Höö af en lithen hådhewalz täppa,              las 1/2.
12. Enn bethesshage.
      Äger hö af enn hårdewalz tächt medh A noterat, las 20.
      Åker der sammastädes som fins afrijtat folio 5
      medh A noterat.
      Obruckat åker af samma tächt medh
      B noterat som fins folio 5,                      tuner  3/8.
      Äger och höö af en änghes fiäll som fins afritat
      och describerat folio 3 medh 19 noterat,  las 2.
      Äger och höö af den skarppa myre och hår-
      dewalz änghan som fins och describerat folio 3 medh
      18 noterat,                                             las 3.
      Äger och åker af en täppa som fins afritat
      och describerat folio 11 medh Z noterat,  tuner 11/32.
      Höö der sammastädes,                           las 1/4.


      Notarum explicatio.

6.  Skomakareboo ähr skatte hemman.
      Rentar för 10 stigar kol, ägorna noteras
     som effterfiölier.
13. Uthsädhee i trädhes åkerren                   tunna 1.
14. Det andra i sädes åkerren                       tuner 15/16.
15. Åker af täcktan beblandat medh myra och hårde-
      wall,                                                         las 20.
      Åker der sammastädes                           tunner 2 7/8.
16. Nock höö af enn hårdhewalz tächt,           las 3.
      Åker der sammastädes,                          tunner 3 1/16.
17. Åker af en täppa,                                    tunner 5/8.
18. Noch åker af enn täppa                           tuna 1/2.
19. Noch höö af en myre och hårdhewalz ängh, las 4 1/2.
      Åker uthi samma ängh,                            tunner 1.
      Enn bethesshaghe medh 26 noterat.
      Äger och uthi Ingerhythee tächtan höö af några teghar
      som finnas afritade och describerat folio 11 medh S noterat, las 6 1/2.
      Åker af samma teghar,                            tunner 9/32.

      Till åfwanbenämte hemman ähr skogh och mulebethe till
      wedh och gierdzlee lithet. Timber, näfwer och löfskogh
      ingen, uthan på storee Ålmenningen1 1 1/2 mill ifrån båhl-
      byiarna. Fijskewatnn lithet uthi Rassboosiönn. Sågh
      och qwarn ingen.

Oluff Jöhansson på Gudormsshythan som fins
describerat folio 2, äger och höö af enn myra och
hårdhewalz tächt medh 20 noterat,                    las 8.
Åker der sammastädes,                                   tunner 9/16.
Ägher och åcker af enn tächt medh 21 noterat, tuner 4 3/32.
Höö der sammastädes,                                      las 4.
Jöhan Anderson på Jngershythan som fins desciberat
folio 10, äger och höö af enn hårdhewalz tächt såsom
och änges fiällar här sammastädes medh 22 noterat, las 18.
Åker der sammastädes,                                    tunner 13/16.
Åker af en täppa medh 23 noterat,                   tunner 17/32.
Äger förbemälte Oluff Jöhansson höö af änges fiällar med 25 noterat,  las 4.

(Karttext:)
Här möther skogh och uthmarck.
Bethesshagee.
Här möther enn hårdewalz tächt.
Här möther skogh och uthmarck på denna sidan.
Leriordh.
Leriordh.
Här möther Gudormsshythens ägor.
Grund leriordh.
Ler-iordh.
Elack slogh-myra.
Grundh leriordh.
Leriordh.
Leriordh.
Leriordh.
Leriordh.
Onytigh myra.
Leriordh.
Elack slogh-myra.
Leriordh.
Leriordh.
Leriordh.
Leriordh.
Här möther och skogh och uthmarck.
Leriordh.
Slogh myra.
Leriordh.
Leriordh.
Leriordh.
Leriordh.
Onytigh myra.
Rassboo siön.
Leriordh.
Leriordh.
Leriordh.
Leriordh.
Leriordh.
Ler-iordh.
Leriordh.
Här möther Jngerytte ägor påå denna sidhan.
Leriordh.
Elack slogh myra.
Ler-iordh.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

______________
1Fel för  allmenningen?