U1:168-9


(Rubrik:)
Skiädwe sochen, Säter lähn.


      Notarum explicatio.

      Jngershyttan ähr 1 3/8 skatte heman.
      Skatat för spannesäde tilhoppa 24.
      Der till fins ingen sädes eller trädes
      åker uthan tächteiordh. Men ägorna
      noteras och specificeras som effterfiölier.
1.   Jöhan Anderson på Ingershytan
      skatar 14 5/8 stigh kol.
A.  Åker af teghar uthi tächtan,                  tuner 1 3/4.
      Höö af teghar der sammastädes,           las 14.
B.  Höö af en hårdewalz täppa,                   las 2 1/2.
      Åker der sammastädes,                        tuna 1.
C.  Noch åker uthi en täppa,                      tunna 1 1/2.
      Höö der sammastädes,                           las 1.
D.  Höö af enn myre och hårdewalz ängh,     las 3.
      Åker der sammastädes,                        tunner 1/4.
E.  Höö af enn skarpp hårdhewalz täppa,      las 1/4.
F.  Obruckat åker der sammastädes,           tunn 5/16.
G.  Noch höö af en hårdewalz ängh,                las 3.
      Åker der sammastädes,                        tunner 15/16.
      Äger och höö af enn myre och hårde-
      walz ängh som fins describerat folio 7, såsom
      och änges fiällar medh 22 noterat,               las 18.
      Åker der sammastädes medh 22 noterat, tunner 13/16.
      Åker af enn täppa som fins och folio 7 med
      23 noterat,                                               tunner 17/32.      
      Äger och höö af en änges fiäll som fins
      describerat folio 8 medh B noteterat,         las 2.
      Äger och åker af en täppa medh C noterat
      der sammastädes,                                    tunner 5/16.
      Höö der sammastädes,                               las 1/2.
      Äger och obruckat åker af förbemälte täppa
      medh C noterat,                                       tunner 3/16.

2.  Matz Anderson på Jngerss-
      hythan skattar 14 5/8 stigh kol.
H.  Uthsäde i trädes åkerren,                         tunner 1 3/16.
I.   Det andra i sädes åkerren,                        tunner 1 7/16.
K.  Åker af några teghar uthi tächtan,             tunner 3 13/16.
      Höö der sammastädes,                               las 25
L.  Obruckat åker af samma tächt,                  tunner 9/16.
M.  Höö af en hårdewalz ängh,                         las 14.
N.  Obruckat åker der sammastädes,             tunner 2 5/32.
                                                                                          *
  *  Åker der sammastädes                            tunner 1/4.
O.  Noch höö af enn lithen hårdewalz ängh,      las 2 3/4.
P.  Höö af enn skarpp hårdewalz ängh,             las 5.
Q.  Obruckat åker der sammastädes,            tuner 15/16.
      Äger och höö af enn myra och skarpp hårdewalz ängh
      som fins describerat folio 8 medh A noterat, las 4.
      Obruckat åker der sammastädes,            tunna 1 1/8.
      Höö af gierdeslindorna,                               las 1/2.

      Desse effterskriffne ähre uthbruckare och ägia
      inn uthi förbemälte tächt, noteras och specificeras ägor-
      na som effterfölier.
      Anders Oluffson i Biuränghan som fins
      describerat folio 6, äger och höö af några tegar
      uthi samma tächt medh R noterat,              las 14 1/2.
      Åker af samma teghar,                            tunner 5/8.

      Skomackareboo som fins describerat folio 7, äger
      och höö af några teghar uthi samma tächt medh
      S noterat,                                                 las 6 1/2.
      Åker af samma teghar,                              tunner 9/32.
     
     
Notarum explicatio.

Erick Nilsson på Nybärgiet i Nybärgz-
fierdingen som fins describerat folio 12, äger
och höö af förbemälte tächt af några teghar medh
T noteradee,                                 las 6 1/2.
Åker der sammastädes,               tunna 1/2.

Oluff Jöhansson påå Gudormsshythan
som fins i Säthra byggefierdingen describerat
folio 2, äger och höö af några teghar uthi förbemälte
tächt medh U noterade,                 las 5.
Åker der sammastädes,               tunner 11/16.

Erick Andherson i Storehaga uthi
Tuna socknn som fins describerat i Moorbygge-
fierdingen folio      , äger och höö af några änges
fiällar uthi förbemälte tächt medh W noterat,  las 14.
Åker af samma teghar medh W noterat,        tunner 1/2.
Obruckat åker der sammastedes medh X noterat,  tuner 3/8.

Anderss Persson i Stockebroo som fins
i Säthrabygge fierdingen folio 17, äger och höö af
twå teghar uthi förbemälte tächt medh Y noterat,  las 4.
Åker der sammastedes,                             tunner 11/32.  

Knut Staffansson på Gudormsshythan som
hafuer bygdt sigh uthtwr båhlbyn och bårt uthi
tächtan som fins describerat folio 6, äger och
åker af en tegh uthi enn täppa medh Z noterat,  tunner 11/32.
Höö der sammastädes,                          las 1/4.


Enn sqwälteqwarn kommer Rasiöbodha
crone hemman till som fins describerat
folio 12 medh M noterat.
Enn sqwälteqwarn kommer Erick
Hansson till i Öfwer Säthra som fins descri-
berat folio 20 medh Å noterat.

Till förbemälte hemman ähr skogh och mulebethe
lithet. Till wedh och gierdzlee, timber, näfuer
och löfskogh ingen, uthan påå Store Ålmen-
gen 1 1/2 mill ifrån båhlbyn. Fiskewatnn
lithet i Rassboo siönn som fins folio 8.
Sqwelteqwarnar medh Ö noterat, kommer
och förbemälte hemman till. Sågh ingen.(Karttext:)
Här möther Biurängz ägor påå denna sidhan.
Ob1 leriordh.
Ob1 leriordh.
Här möther skogh och uthmarck påå denna sidan.
Här möther Stocke-broo ägor.
Leriordh.
Här möther och Inger-hythe ägor som finnas afrijtade folio 8.
Leriordh.
Leriordh.
Leriordh.
Leriordh.
Leriordh öfuer alt.
Elack slogh myra.
Ob1 leriordh.
Ob1 leriordh.
Leriordh öfuer alt.
Leriordh öfure alt.
Leriordh öfuer alt ob1.
Här möther Stockebroo ägor på denna.
Här möther enn lithenn uthmark och strax Rasiööboda crone ägor påå denna sidhan.
Leriordh öfwer alt.
Leriordh öfuer alt.
Leriordh.
Leriordh.
Leriordh öfurer alt.
Leriordh.
Elack slogh myra.
Elack   slogh myra.
Här möther och Öfuer Sätra ängar på denna sidhan.
Här möther Öfwer Säthra ängar på denna sidhan.
Ob1 leriordh.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_____________
1Obrukad.