U1:170


(Rubrik:)
Skiädwe sochen.


      Notarum explicatio.

     Rasiöboda ähr 1/2 krone hemman.
     Skatat för,                                              spen1 8.
A.  Uthsädee af trädes åkerren,                  tunner 3 9/16.
B.  Det andhra i sädhes åkerren,                 tunner 3 3/32.
C.  Höö af enn myree och hårdhewalz tächt,    las 24.
     Åker der sammastädes,                         tuner 2 3/8.
D.  Obruckat åker af samma tächt,              tunna 1/8.
E.  Noch höö af enn myree och hårdewalz tächt, las 28.
     Åker der sammastädes,                         tunner 3.
F.  Obruckat åker af samma tächt,              tunner 5/8.
G.  Höö af en skarp hårdhewalz ängh,           las 12.
     Åker der sammastädes,                         tunner 5/8.
H.  Obruckat åcker af samma tächt,            tuner 7/16.
I.   Åker af en wreet,                                   tuna 1 1/4.
K.  Höö af enn skarpp hårdewalz ängh,        las 4.
L.  Bethesshaghar.

Till förbemälte cronehemman ähr skogh och mulebethe
ganska lithet. Skogh till wedh och gierdzle lithet.
Timber, näfwer och löfskogh ingen uthan på Store
Ålmmeningen en och en halff mill ifrån hemmanet.
Gådt fiskewatnn i Rassboosiönn. Sågh ingen, sqwalte-
qwarn medh M noterat som går hööst och wår.
Effterskriffne änghar sampt och änges fiällar komma
undertäcknade till.
Hans Matzon i Moora i Tuna socknn och Nyboo
fierdingen som fins describerat på den taflan folio    .
Äger och höö af en lithen myree och hårdewalz ängh
medh N noterat,                                               las 1 1/2.
Oluff Jacobsson i Öfuer Säthra som fins describerat
i Säthrabygge fierdingen folio 21 medh O noterat. Höö aff
en skarpp hårdewalz ängh,                                las 14.
Äger och höö af en änges fiäll medh P noterat,  las 1.

(Karttext:)
Här möther Jngerhythee ägor.
Här möther en lithen uthmark och strax Jngerhythe ägor.
Här möther Ingerhythe ägor.
Här möther uth-marck påå denna sidhan.
Leriordh.
Leriordh.
Bethesshage.
Rassboo siönn.
Leriord.
Leriordh.
Här möther Rassiöns ägor påå denna sidhan.
Bethesshage.
Leriordh öfuer alt.
Leriordh.
Här möther Yther och Öfuer Säthra ängar.
Ler iordh.
Här möther änghar, komma Tuna till och kallas Långehagen.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

______________
1Fel för span.