U1:172-3


(Rubrik:)
Skiädwe sochen,  Säters lähn.


      Notarum explicatio.

1.   Hans Staffansson i Öfwer Säthra
      som fins i Säthra bygge fierdingen folio 19, hafuer
      bygdt sigh uthur båhlbyn och bårt uthi änghan
      som kallas Stockebroo tächtan och äger sin
      sädhes och trädhes åker uthi åfwanbemälte båhl-
      by.
O.  Åker af tächtan,                               tunner 5 7/8.
      Höö der sammastädes ähr beblandat medh
      myra och hårdhewall,                          las 16.
P.  Noch åker af en tächt,                      tunner 2 5/32.
Q.  Höö af en skarpp hårdewalz ängh,     las 10.
      Åker der sammastädes,                   tunner 3/4.
R.  Noch åker af en hårdewalz tächt,      tunner 1 13/16.
      Höö der sammastädes,                      las 5.
S.  Enn onytigh myra der sammastädes.
T.  Bethesshaghar.
      Enn sqwalteqwarn medh U noterat.


      Notarum

2.  Tompteboo ähr och itt nybygge,
      bygdt uthwr Öfwer Säthra som fins i Säthra
      bygge fierdingen folio 19 ifrån Oluff Jacob-
      sons hemman, och skathar inne medh förbemälte hemman.
      Ägorna bruckas af effterskriffne.
      Offwanbemälte Oluff Jacobsson äger.
A.  Uthsädhe i trädes åkerren,                   tunna 1 1/4.
B.  Det anhra åhret af sädhes åkerren,       tunnor 4 5/16.
C.  Höö af enn skarpp hårdewalz ängh,        las 6.
      Åker der sammastädes,                       tunna 1/4.
D.  Nock höö af en skarpp hårdewalz ängh,  las 10.
E.  Noch höö af en skarpp hårdewalz ängh,   las 5.
F.  Nock höö af en hårdewalz ängh,              las 6.
G.  Noch höö af en hårdewalz ängh,             las 13.
H.  Enn bethesshage.
      Höö af gierdeslindorna,                           las 1/4.

3.  Jöran Ericksson1 i Öfuer Säthra som fins
      och describerat i Säthrabygge fierdingen folio 19, äger
      och åker af tächtan medh I noterat,        tunner 2 3/16.
      Höö der sammastädes, dock hårdewall,   las 9.
K.  Noch höö af enn myre och hårdewalz ängh, las 20.
      Åker der sammastädes,                         tunner 7/8.


      Explicatio.

Nils Anunson i Yther Säthra som fins i Sätra
bygge fiärdingen folio 22, äger och höö af enn
skarpp hårdewalz ängh medh L noterat,       las 5.
Peder Andersson ibidhem äger och höö af en
skarpp hårdhewalz ängh medh M noterat,    las 5.
Erick Hansson i Yther Säthra som fins i Säthra
bygge fierdingen folio 22, äger och obruckat åker
af en täppa medh N noterat,                      tuner 7/16.
Erick Pedherssonn ibidhem som fins och i Säthra
bygge fierdingen folio 22, äger och obruckat åker
af samma täppa medh N noterat,              tunner 7/16.

Till åfwanbemälte hemman ähr skogh och mulebethe
lithet till wedh och gierdzlee. Timber, näfuer
och löfskogh ingen, uthan på store Ålmeningen
1 1/2 mill ifrån båhlbyn. Fijskewatnn intet.
Sågh och qwarn ingen.


(Karttext:)
Här möther Ingersshyte ägor.
Här möther skogh och uthmarck på denna sidhan.
Elack slogh myra.
Leriordh.
Här möther Stockebroo ägor påå denna sidan.
Leriordh.
Leriordh.
Ler mylla.
Leriordh obrukad..
Leriordh.
Sandh mylla.
Leriordh.
Leriordh öfuer ält2.
Ler-iordh.
Här möther Öfuer och Yther Säthra ägor.
Här möther Rassiöboo crone ägor.
Sandh mylla.
Leriordh.
Här möther Yther Säthra änghar på denna sidhan.
Här möther Öfwer och Yther Säthra ägor.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_______________
1Ändrat från Gregnsson?
2Fel för alt.