U1:175Notarum explicatio.

      Ståckebroo ähr ett helt skattehemman
      och ähr bygt uthur båålbyn Öfwersättra
      som fins affrijtat och describerat folio 19.
1.   Anderss Oluffsson ibidem hafwer bygt sigh
      uthur bemelte båålby, och in på sin engh, och äger
      både sin sädes och trädes åker uthi öfwan-
      bemelte Öfwersättra, tächten medh A noterat,
      kommer honom med sina bytesmän till.
      Höö aff samma tächt,                                 30 lass.
      Åker aff samma tächt till                        2 21/32 tunnland.
B.  Noch höö aff en hårdwåldz1 engh till,         12 lass.
      En skualtequarn medh  F  noterat.

2.  Matz Jönsson ibidem hafwer och bygt sigh
      uthur ofwanbemelte båålby och uthi sin
      engh, höö aff samma engh med  C  noterat,  14 lass.
      Åker uthi samma engh,                              3 1/16 tunnland.
      Äger och höö af en fäbowall, fins i Utanskogzfierdingen
      folio 51, och ähr med  SD  noterat,              3 lass.


      Notarum explicatio.

3.  Hanss Staffansson ibidem hafwer ochså bygt
      sigh uthur båålbyn i Öfwersättra och in
      uthi sin engh med  D  noterat, och eger höö
      aff halffparten aff samma engh till,               lass 15.
      Åker aff samma engh till,                          tunnland 1 15/32.

4.  Matz Larsson i Yllingzboda i Boofierdin-
      gen fins i folio 14, eger höö aff andra
      halffparten aff samma tächt med  D  noterat, 15.
      Åker uthi samma engh till,                        tunnland 1 15/32.

      Matz Michelsson i Öffwersättra, fins folio 21.
      Eger en åkerwret med  E  noterat,            tunnland 5/8.

      Till förbemälte hemman ähr skogh till weed och
      giersle lijtet, mulbethe och lijtet, sågh ingen,
      näfwer löf och timmerskogh intet, uthan
      på stoore allmenningen 3 mijll ifrån
      bååhlbyn.


(Karttext:)
Onyttig myra.
Skarp hårdwåldz engh.
Godh hårdwåld engh.

Sand iord.

Uthmarck.
Öffwersättra ägor.
Sand iord.
Sand iordh.
Grun leer iordh.
Leer iord.
Leer iord.
Leer iord.
Leer iordh.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

___________
1Fel för hårdwaldz.