U1:180


(Rubrik:)
Sätters lähn.


      Notarum explicatio.

13. Oluff Jacobsson i Öfwersättra, eger och
      uthi förbemälte by,                                       spansäde  5.
A.  Wthsäde det ena åhret,                                     tunnor  2 29/32.
B.  Det andra åhret,                                                tunnor  1 15/16
A.  Höö aff en stoor engh som kallas Långhagen,
      finss affrijtat och describerat folio 35,                     lass  3.
      Höö af dhen täckten med D noterat, fins folio 18,  lass  2.
      Åker dher sammestädes,                                   tunno11/32.
      Höö af en tompt med 13 noterat, fins folio 19,        las  2.
      Noch höö af en tompt med 3, 13 och 18 noterat, fins
      folio 19,                                                                 lass 1 1/4.

14. Johan Andersson ibidem, eger och wthi
      förbemelte by,                                             spansäde  6.
A.  Wthsäde det ena åhret,                                   tunnor  3 19/32.
B.  Det andra åhret,                                              tunnor  1 11/32.
A.  Höö aff en stoor engh som kallass Långhagen,
      finss affrijtat och describerat folio 35,                  lass  2.
      Höö aff Storsueden med 5 noterat, fins folio 20,        1 las.
      Höö aff en änges täppa med 7 noterat,
      fins folio 18                                                        lass  1.
      Åker af samme täppa,                                    tunno5/16.             

15. Matz Michelsson ibidem, äger och förbemälte
      by,                                                             spansäde  4 3/4.
A.  Wthsäde det ena åhret,                                  tunnor  2 3/4.
B.  Det andra åhret,                                             tunnor  1 27/32.
A.  Höö aff en stoor engh som kallas Långhagen,
      finss affrijtat och describerat folio 35,                 lass  1 lass.
      Åker uthi den täppan med O noterat,             tunno3/8.
      Höö aff samme täppa, fins folio 18,                     las  1.
      En åkerwret, fins folio 18 med E noterat,        tunno5/8.

16. Oluff Michelsson ibidem, eger och uthi
      förbemälte by,                                         spansäde  3 1/2.
A.  Wthsäde det ena åhret,                                tunnor  2 1/32.
B.  Det andra åhret,                                           tunnor  1 3/8.
A.  Höö aff en stoor ängh som kallas Långhagen,
      fins affrijtat och describerat folio 35,                 lass  1.
      Höö aff en hårdwals äng, fins folio 20
      och ähr med 6 noterat,                                      las  4.


17. Johan Mårthensson ibidem, eger och uthi
      förbemelte by med sine bytesmän,            spansäde  4.
A.  Wthsäde det ena åhret,                                tunnor  2 9/32.
B.  Det andra åhret,                                           tunnor  1 9/32.
A.  Höö aff en stoor äng som kallas Långehagen,
      fins affrijtat och describerat folio 35,                   lass  1.
      Höö af den tächten med D noterat, fins folio 18, lass  2.
      Åker dher sammestädes,                                tunno11/32.

18. Christopher Larsson i Stoorsweden hafwer
      bygt sig uthur båålbyn i Öfwersättra som
      fins folio 19, eger och uthi samma by
      spansäde                                                                 4.
A.  Wthsäde det ena åhret,                                tunnor  2 9/32.
B.  Det andra åhret,                                           tunnor  1 9/16.
A.  Höö aff en stoor engh som kallas Långhagen,
      fins affrijtat och describerat folio 35,                  lass 10.
      En åkertäppa fins folio 18 med 8 noterat,      tunnor  1.
      Höö aff samma täppa,                                          las  2.
      En åkertegh med 15 noterat, fins folio 18,      tunno15/32.
      Höö af samma tegh,                                              las  3.
16. En åkertäppa fins folio 18,                               tunno3/16.
      Höö af en tompt medh 3, 13 och 18 noterat, fins folio 18,  lass  1.

     Oluff Johansson i Gudormsshyttan
      fins folio  ,  eger och uthi förbemälte by
      som fins affrijtat folio   ,                               spansäde  3/4.
A.  Uthsäde det ena åhret,                                    tunno7/16.
B.  Det andra åhret,                                              tunno1/4.
      Höö aff Storsueden fins folio 20 med 5 noterat, 10 lass.
      Åker aff dhen tegen med 9 noterat fins folio 18, tunnor 7/8.

      En humblegårdzplass med 160 noterat fins folio 19,
      kommer mest hele byn till,                          stänger  800.

      Till förbemälte by ähr skogh till wed och gerdz-
      le lijtet, mulebethe och lijthet, såg ingen.
B.  Squathequarnar1 finas uthi Ossfors uthi Lange-
      hagen2 som fins afrijtat folio   35. 
      Timber, näffuer och löfskogh på Stora Ålmeningen
      2 1/2 mil ifrån bålbyn.

________________
1Fel för squalthequarnar.
2Fel för Långehagen.