U1:181


(Rubrik:)
Skiädwe sochn.


      Notarum explicatio.

      Ytter Sättra ähre så mång
      mantal som efterföllier, deess ägor fins
      affrijtade uthi denne tafflan och äga
      alla tillhopa,                                 spansäde  124.
A.  Wthsäde det ena åhret alla tillhopa,  tunnor  50.
A.  Noch till samma uthsäde,                 tunnor  8 1/4.
B.  Det andra åhret,                              tunnor  31 1/4.
B.  Till samma wthsäde,                        tunnor  8 1/8.

      Specialis explicatio.
1.   Nilss Annundsson äger uthi förbemälte
      by,                                                    spansäde  14.
A.  Wthsäde det ena åhret,                         tunnor  6 5/8.
B.  Det andra åhret,                                    tunnor  4 5/16.
A.  Höö aff en stoor engh som kallas Långhhagen,
      finss affrijtat och descroberat folio 35,        lass  4.
C.  Åker uthi en wreth,                                tunnor  2 5/16.
      Höö der sammastädes,                              lass  16.
D.  Höö uthi en täppa som kallas Aldermyran,  lass  2 1/2.
      Eger och höö uthi en myrewåldzengh, kallass
      Rudanne medh E noterat,                           lass  6.
      Noch en åkerwreeth med F noterat,      tunno11/16.
      Humblegårdh till,                                               90 stängr1.
G.  Höö aff en engiesfiähl,                                lass  4.

2.  Nilss Matzsson ibidem, eger uthi förbemälte
      by med sine bytesmän,                       spansäde  9.
A.  Wthsäde det ena åhret,                          tunnor  4 1/4.
B.  Det andra åhret,                                     tunnor  2 13/16.
H.  Höö aff täppa som kallas Högsweden,        lass  6.
      Åker der sammastädes,                         tunnor  1 11/32.
      Noch en åkerwreet medh I noterat,        tunno9/16.
      Höö der sammastädes,                               lass  1/2.
      Eger och höö aff halfparten Rudanne med
      myr och hårdwåldz botn beblandat
      och ähr med E noterat,                                lass  6.
      Noch höö aff en ängestäppa med 58 noterat, las  2.
      Noch höö aff en ängestäppa med 59 noterat, lass 1 1/2.
      Höö af en tompt med 84 noterat,                   lass.

3.  Erich Göstaphsson ibidem, eger och uthi
      förbemälte by med sine bytesmän,       spansäde  4 1/8.
A.  Wthsäde det ena åhret,                            tunnor  1 15/16.
B.  Det andra åhret,                                       tunnor  2 1/4.
      Höö aff en hårdwåldz tächt med L noterat,   lass  10.
      Åker der sammastädes,                           tunnor  1 3/4.
      Noch höö aff en hårdwåldz engh kallas
      Millabergz ängen med M noterat,                  lass  16.
N.  Noch höö aff halfparten Bergzängen,             lass  10.
      Noch en beteshaga med O noterat.
      Humblegård till                                        stänger  90.


4.  Matz Mårtensson ibidem, eger och uthi
      förbemälte by medh sine bytessmän,            spansäde  6 1/2.
      Noch eger han med sine bytesmän uthaff
      Oluff Pederssons mantal                              spansäde  7 1/4.
A.  Wthsäde det ena åhret,                                   tunnor  5 31/32.
B.  Det andra åhret,                                              tunnor  3 15/16.
A.  Höö uthi en stoor ängh som kallas Långhagen,
      fins affrijtat och describerat folio 35,                     lass  2.
      Åker uthi en wreeth med P noterat,                 tunnor  1 3/4.
      Noch halffparten uthi en åkerwret med Q
      noterat,                                                           tunno11/32.
R.  Höö aff en hårdwåldz äng som kallas
      Myggebo,                                                           lass  14.
S.  Noch höö aff en ängestäppa beblandat med
      myra och hårdwåldz bottn,                                   lass  5.
T.  Noch höö aff en hårdwåldz engh till,                      lass  14.
      Humblegård till,                                               stänger  50.
      En åkerwreet med U noterat,                            tunnor  1 9/16.
      Noch äger han höö af dhen ängen med 66 noterat, lass  1.
      Höö af en tompt med 80 noterat,                           lass  3.
      Noch höö af dhen tompten med 81 noterat,           lass  1 1/2.

5.  Gamble Erich Mårtensson ibidem, eger
      och wthi förbemälte by med sine bytesmän,   spansäde  7.
A.  Wthsäde det ena åhret,                                     tunnor  3 5/16.
B.  Det andra åhret,                                                tunnor  2 3/16.
A.  Höö aff en stoor engh som kallas Långh-
      hagen, fins affrijtat och describerat folio 192,         lass  3 lass.
      En åker wreeth med W noterat,                       tunnor  1 9/32.
      Noch en åker wreet med X noterat,                 tunno3/4.
Y.  Höö aff en hårdwåldz engh som kallas
      Högsweden,                                                         lass  5.
Z.  Noch höö aff en ängestäppa till,                             lass  2.
Å.  Höö aff en engh beblandat med myr och
      hårdwåldz båttn,                                                   lass  12.
Ä.  Noch höö aff en hårdwåldz engh,                          lass  8.
      Noch höö aff en ängesstäppa med Ö noterat,       lass  2.
      Humblegård till,                                               stänger  50.
      Noch eger han åker och engh i Öfwesättra
      som fins affrijtat och describerat folio 19.
IJ.  Noch höö aff en hårdwåldz engh som
      kallas Löffsweden,                                                lass  7.
      Äger och höö aff en ängesfiäll med 63 noterat,      lass  2.
      Höö af den tompten medh 81 noterat,                  lass  1 1/2.
      Noch höö af en tompt med 82 noterat,                  lass  2.

6.  Påvel Oluffsso<n  i>3 Nyängen hafwer sigh
      bygt uthur båålbyn och på sin ängh
      som fins affrijtat uthi denne tafflan,
      eger uthi förbemälte by med sine bytesmän,
      spansäde                                                                    9 1/4.
A.  Uthsäde det ena åhret,                                    tunnor  4 7/16
B.  Det andra åhret,                                              tunnor  2 7/8.
A.  Höö aff en stoor engh som kallas Långhagen,
      fins affrijtat och describerat folio 192,                   lass  1.
2.  Höö aff en hårdwåldz tächt, kallas
      Nyängen,                                                            lass  12.
      Åker der sammastädes,                                  tunno1/4.
      Höö aff en ängiessfiäll i Högsweden belä-
      gen med 3 noterat,                                              lass  1.


____________
1Fel för  stänger.
2 Tillskrivit med blyerts.
3 Skada på pappret.