U1:183-4


(Rubrik:)
Skiädwe sochn,  Sätters lähn.


      Notarum explicatio.

12. Larss Jöransson i Stubbetächten hafwer och
      bygt sigh uthur bååhlbyn och in wthi sin ängh
      och eger uthi förbemälte by,                   spansäde  4.
A.  Uthsäde det ena åhret,                                tunnor  1 3/8.
B.  Det andra åhret,                                         tunnor  1 1/4.
      Höö aff Aldermyran,                                      lass.
29. Åker uthi en tächt allas Stubbetächten,       tunnor  1 25/32.
      Höö der sammastädes,                                  lass  8.
      Höö aff en hårdwåldz engh med 30 noterat,   lass  6.

13. Matz Oluffsson ibiddem, hafwer och sigh
      bygt sigh uthur bååhlbyn och in uthi sin äng
      och och eger wthi förbemälte by,           spansäde  4 1/2.
A.  Wthsäde det ena åhret,                              tunnor  2 5/32.
B.  Det andra åhret,                                         tunnor  1 13/32.
                                                                                              #

#
31. Höö aff en engh som kallas Stubbetächten,     lass  16.
      Åker der sammastädes,                              tunnor  2 3/8.
32. Höö aff en hårdhwålldz engh till,                     lass  4.
33. Noch höö aff en ängh som kallas Swartleedh,         4 lass.
34. Noch höö aff Aldermyran till                          lass  6.

      Matz Jönsson i Öffwersättra, fins folio     ,
      eger och uthi förbemälte by,                     spansäde  2.
A.  Wthsäde det ena åhret,                                tunno15/16.
B.  Det andra åhret,                                           tunno13/32.
35. Höö aff en myre och hårdwåldz ängh till,           lass  4.
36. Noch höö aff en hårdwåldz engh,                      lass  4.
                                                                                          +

      Notarum explicatio.
    +
14. Anderss Pedersson i Tijskeboda haffwer och bygt
      sigh uthur bååhlbyn och in uthi sin ängh, eger och
      uthi förbemälte by med sine bytesmän,     spansäde  2.
A.  Uthsäde det ena åhret,                                 tunno15/16.
B.  Det andra åhret,                                           tunno23/32.
37. Höö uthi en hårdwåldz tächt,                            lass  14.
      Åker uthi samma tächt,                                tunnor  1 11/16.
38. Höö aff några teegar uthi Dammyran,               lass  2.     
      En åkertäppa med 39 noterat                       tunnor  1 5/8.
      Höö der sammastädes,                                    lass  3 lass.
40. Höö aff en äng som kallas Kraffzmyran1,          lass  4 lass.
      Höö aff en ängessfiell med 70 noterat,              lass  4 lass.
      Noch höö aff en ängesfiell med 71 noterat,      lass  2.
      En åkerwret med 72 noterat,                      tunno3/8.
      Höö af samma wret medh 72 noterat,              lass  2.
      En fäbod wall, paginering 269 sub nummero 44.    1.

15. Anderss Erichsson ibidem, hafwer och bygt sigh
      uthur båålbyn och in uthi sin tächt, eger och
      uthi förbemälte by,                                   spansäde  9.
A.  Uthsäde det ena åhret,                                 tunnor  4 9/32.
B.  Det andra åhret,                                           tunnor  2 13/16.
      Höö uthi tächten medh 41 noterat,                    lass  20 lass.
      Åker der sammastädes,                               tunnor  4 3/4.
42. Höö uthi en myrewåldz engh till,                        lass  4.
43. Noch höö uthi en täppa,                                    lass  4.
44. Noch höö uthi Lissleängen,                                lass  2.
      Åker der sammastädes,                                tunno11/32.
      Noch höö uthi Nyängen med 55 noterat,            lass  1.
      Noch höö aff en myre och hårdwals äng, kallas Häggängen
      med 64 noterat,                                                  las  1 1/2.
      Noch höö aff en ängesfiell med 65 noterat,         lass  1.
                                                                                          NB


      Notarum explicatio.
NB
16. Per Nilsson ibidem, hafwer ochså bygt sigh uthur
      båållbyn, eger och uthi förbemälte by,         spänsäde  5 1/2.
A.  Wthsäde det ena åhret,                                   tunnor  2 19/32.
B.  Det andra åhret,                                              tunnor  1 5/8.
      Höö wthi den tächten med 37 noterat,                  lass.
      Åker der sammastädes                                    tunnor.
      Åkerwreet med 56 noterat,                              tunnor  1 11/16.
46. Noch åker uthi en täppa,                                  tunno25/32.
      Höö der sammastädes till,                                     lass  3.
      Noch en lithen åkerwret med 67 noterat,          tunno5/8.
      Höö der sammestädes,                                         lass  2.

17. Ellian Hansson ibidem, hafwer och bygt sigh uthur
      båålbyn och in uthi sin ängh, eger och förbemälte by, spänsäde  3 7/8.
A.  Wthsäde det ena åhret,                                                tunnor  1 27/32.
B.  Det andra åhret,                                                           tunnor  1 7/32.
      Höö uthi en tächt med 47 noterat,                                     lass  16.
      Åker der sammastädes,                                                tunnor  1 3/16.
      Höö aff en mywåldz2 engh
med 22 noterat,                       lass  1.
      Noch höö uthi en ängiestäppa med 48 noterat,                  lass  2.
      Noch äger han höö uthi dhen ängan med 66 noterat,          lass 1 1/2.

18. Oluff Andersson i Kijttmoran fins folio 13, hafwer
      och bygt sigh utur båålbyn, eger uthi förbemälte hemman,        8 1/2 spansäde.
A.  Uthsäde det ena åhret,                                                tunnor  4 1/32.
B.  Det andra åhret,                                                          tunnor  2 5/16.
      Höö uthi den hårdwåldz engen med 49 noterat,                lass  9.
       Åker der sammestädes,                                                          0.
      Höö aff en ängestäppa med 50 noterat,                            lass  4.
      Höö aff en ängiesfiäll med 51 noterat,                               lass  1.
      Noch höö aff en ängiestäppa med 52 noterat,                   lass  3/4.
      Noch en åkertäppa med 53 noterat,                            tunnor  1 13/32.
      Noch höö aff en tompt medh 54 noterat,                          lass  3.
      Noch höö aff en ängesfiell med 57 noterat,                       lass  1/2.

(Textrutan i nedre högra hörnet:)
Matz Hansson i Öffuer Sättra fins
folio 19, äger höö aff en myrewals
ängh med 68 noterat,                lass  4.
Noch äger han hefffparten af dhen ängen
med 24 noterat,                        lass  2.
Johan Mårthensson ibidem äger och höö af
en hårdwals äng, kallass Gress Sueden
och ähr med 69 noterat,            lass  5.
Dhesse efterskrefne äga alla tillhopa engess-
hålme medh 83 noterat,  höö     lass  2.

Till förbemälte by ähr skogh till wed och gerdzle
lijthet. Mulebete och lijthet. Timber, näfuer
och löfskogh intet på bysenss ägor, uthan på Stora
Ålmeningen 3 mil ifrån byn. Quarn och sågh intet.
Fijskewatn någit i elffuen.


(Karttext:)
Myra och hård walz ängh.
Myra och hårdwalz ängar.
Ler iord.
Skarp hård och myrewalz ängh, kallass Trofastz änghen.
Hårdwalz ängh, kallass Millanbergz ängen.
Hårdwalz ängh, kallass Myggeboo.
Ler iord.
Hårdwalz ängh, kallass Bergz ängen.
Dam myran.
Ler iord.
Dam myran.
Grund ler iord.
Grund leriord.
Ler iord.
Iord.
Ler iord.
Grund ler iord.
Ler iord.
Ler iord.
Lättiord.
Ler iord.
Nyängen.
Ler mylla.
Ler iord.
Ler iord.
Leriord.
Leriord.
Öffuer Sättra ägor.
Quiste ägor.
Ler mylla.
Lätt iord.
Ler iord.
Ler iord.
Sand iord.
Ler iord.
Sand mylla.
Sandiord.
Sand iord.
Sand mylla.
Dale elffuen

(Under skalan:)
Scala ulnarum.________________
1Alternativt Kroffzmyran.
2Fel för myrwåldz.