U1:185


(Rubrik:)
Skiädwe sochn.


      Notarum explicatio.

      Quista ähr tw cronehemman.
1.   Det ena hemmanet ähr,                         1 1/2 hemman.
2.   Det andra ähr,                                      1 3/8 hemman.
1.   Jocum Israelsson räntar för,  spansäde  23 3/4.
A.  Wthsäde det ena åhret,             tunnor  12.
B.  Det andra åhret,                        tunnor  9 11/16.
C.  Höö uthi Nyängen beblandat med myr och
      hårdwåldhz bottn,                         lass  15 1/4.
D.  Höö uthi Stoorsweden,                 lass  15 1/4.
      Åker der sammastädes,            tunnor  3 3/32.
E.  Höö aff en skarp hårdwåldz engh, kallas
      Åkersweden,                                lass  6 1/4.
      Åker der sammastädess,          tunnor  1 13/16.
      En kååltäppä med F noterat.

2.  Hustru Susanna salig her Christ-
      tophers fordom kyrckeherdes
      efterlåtna änckia ränthar uthi
      samma by, spansäde  22 1/2.
A.  Wthsäde det ena åhret,    tunnor  11 3/8.
B.  Det andra åhret,               tunnor  9.
C.  Höö aff Nyängen beblandat medh
      myr och hårdwaldz botn,       lass  14 3/4.
D.  Höö uthi Stoorsweden,          lass  14 3/4.
      Åker der sammastädes,    tunnor  1 15/16.
E.  Höö uthi Åkersweeden,          lass  5 3/4.
      Åker der sammastädes,    tunnor  1 11/16.
      Humblegård till heela byn,              200 stänger.

Till förbemälte by ähr skogh till wed och gerdzle lijtet.
Mulebethe och lijthet. Timber, näfuer och löf-
skogh inthet på bysenss äger, uthan på Store Ål-
meningen 3 mil ifrån bålbyn.

(Karttext:)
Ytter Sättra ägor.
Skarph hårdwåldz engh.
Leer iordh.
Leer iordh.
Sand iordh.
Leer iordh.
Leer iordh.
Dahle elffwen.
Kyrc-kee byes ägor
Sand iordh.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.