U1:186


(Rubrik:)
Sätters lähn.


      Notarum explicatio.
     
      Kyrkebyn ähra så många mån-
      tal1 som effterfölier och äga
      alla tillhopa,                                       spansäde  78 1/2.
A.  Utsäde dhet ena åhret alle tilhopa,          tunnor  25 3/4.
B.  Det andra åhret alle tilhopa,                    tunnor  25 15/16.
      Noch utsäde alle tillhopa aff någre åker-
      theger som finnes affrijtade folio 122
      och ähre samma theger med 36 noterat,  tunnor  6 1/4.
C.  Höö uti Smemyran, alle tilhopa,                    lass  16.
      Pastor locj äger och höö aff samma ängh,     las  4.
D.  Noch åker uthi itt gerde til det utsädet som
      ähr med A noterat, alle tilhopa,                tunnor  4 3/16.
            Specialis explicatio.

1.   Carl Oloffzon i Lassebo haffuer
      bygt sigh uthur Kyrkebyn och in uthi
      sin äng,och äger uthi förbemälte by,      spansäde  6 1/2.
A.  Utsäde dhet ene åhret,                              tunnor  2 15/16.
B.  Det andre åhret,                                        tunnor  2 5/32.
C.  Höö uthi Smemyran,                                     lass  1 5/16.
E.  Åker uthi den tächtan som han bor uthi, huil-
      ken fins afrijtat folio 26,                            tunnor  1 31/32.
      Höö der sammestädes,                                 lass  6.
F.  Noch äger han aff en hårdwals ängh med F
      noterat, höö                                                 lass  8.
      Höö af en ängesfiäll med G noterat,              lass  2.
      Åker uthi dhen hårdwalsängen med F noterat,  tunno13/32.
      Noch ägher han utsäde i den åkeren som
      finss affrijtat folio 28, och ähr med 36
      noterat,                                                     tunno1/2.

(Karttext:)
Grund ler iord.
Iord.
Iord.
Leriord.
Iord.
Quista ägher.
Leriord.
Grund leriord.
Leriord.
Leriordh.
Leriord.
Leriord.
Leriord.
Dale elffuen.
Leriord.
Ler iord.
Ler iord.
Lerjord.
Pastoris ägher.

  


_____________ 
1Fel för mantal. 

2Tillskrivit med blyerts.