U1:187


(Rubrik:)
Siädwe sochn.


      Notarum explicatio.

      Höö aff den tächten som ähr med 50 noterat,                lass  8.
      Åker dher sammestädes,                                         tunnor  1 1/4.
2.   Matz Andersson i Lassebo haffuer och bygt
      sigh utur bålbyn i Kyrkebyn och uthi sin ängh och äger
      uthi förbemälte by,                                               spansäde  10.
A.  Utsäde det ene åhret,                                                tunnor  3 13/16.
B.  Det andra åhret,                                                        tunnor  3 5/16.
C.  Höö uthi Smemyran,                                                      lass  2 1/16.
H.  Höö uthi en hårdwals täckt,                                             las  20.
      Åker der sammestädes,                                            tunnor  1 7/8.
      Noch ägher han utsäde i den åkeren som finss folio 28
      och ähr med 36 noterat,                                            tunno25/32.
      Höö af gerdeslinderna,                                                   lass  1 3/4.
      Höö aff någre ängesfiäller med 11 noteat1, fins folio 28,   1 1/2 lass.
      Höö aff hård och myrewals ängh, fins folio 28 och
      ähr med 15 noterat,                                                         lass  3 3/8.
      Noch höö af en tompt med 16 noterat som finss folio 25,  las  3.
      Humblegårdh med 21 noterat, till                                stänger  100.

3.  Simon Andersson i Kyrkebyn äger
      och uthi förbemälte by,                                           spansäde  10 1/4.
A.  Utsäde det ene åhret,                                                  tunnor  4.
B.  Det andra ahret2,                                                        tunnor  3 1/4.
C.  Höö uthi Smemyran,                                                        las  2 3/32.
I.   Höö uthi en täckt,                                                             las  8.
      Åker uthi samma täckt,                                              tunnor  1 5/16.
K.  Noch höö aff en ängestäppa,                                            las  2.
L.  Höö aff en huustompt,                                                       las  5.
      Noch ägher han utsäde i den åkeren som fins affrij-
      tat och describerat folio 28 och ähr med 36 noterat,    tunno27/32.
      Höö af gerdeslinderna                                                       las  2.
12. Höö aff en ängess täppa som finss folio 25,                       las  2.
      Noch höö af en husstompt med 13 noterat, fins folio 25,   las  5.
15. Höö af den myre och hårdwals ängen som fins folio 25,     las  3 3/8.

4.  Hanss Mechesson ibidem, äger och uthi förbemälte
      by,                                                                         spansäde  13 3/4.
A.  Uthsäde det ene åhret,                                                tunnor  5 1/4.
B.  Det andra åhret,                                                          tunnor  4 9/16.
C.  Höö uthi Smemyran,                                                         las  2 25/32.
M.  Höö uthi en hårdwals täckt,                                             lass  8.
      Åker uthi samma täckt,                                               tunnor  1 3/32.
N.  Noch höö aff en hårdwals täckt,                                      lass  8.
      Åker uthi samma täckt,                                               tunnor  2 21/32.
      Noch en åkertegh med O noterat,                               tunno5/8.
      Höö der sammestädes,                                                     las  2.
      Humblegård med 22 noterat,  till                                stänger  100.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

___________
1Fel för noterat.
2Fel för åhret.