U1:189


(Rubrik:)
Skiädwe sochn.


      Notarum explicatio.

1.   Skiädwe Prestegårdz
      äger bliffue på effterföliandes sätt
      noterade och specificerade.
      Utsäde dhet ena åhret alt tilhopa,               tunnor  13 13/32.
      Det andra åhret alt tillhopa,                        tunnor  16 7/16.
      Ägerna finnes affrijtade folio 28 och ähre i te-
      geskeffte tilhopa med Landa, belägne som finss folio 121.
      En fäbodwall paginering 270 noterat 55.6.7,  lass  .
                Specialis explicatio.
A.  Utsäde det ena åhret aff en åker-
      tegh,                                                          tunnor  4 11/32.
B.  Noch en åkertegh, tegh til samma ut-
      säde,                                                         tunnor  1 21/32.
C.  Noch en åkertegh til samma utsäde,           tunnor  1 23/32.
D.  Noch åker uthi en wreter till samma
      utsäde,                                                      tunnor  4 11/32.
E.  Noch en åkerwret til samma utsäde,           tunnor  1 11/32.
F. Det andra åhret,                                          tunnor  7 3/4.
G.  Noch utsäde til samma åhrssädet,               tunnor  6 1/16.
H.  Noch en åkerwreter til samma utsäde,        tunnor  2 5/8.
      Höö aff en tompt med I noterat,                       las  10.
L.  Noch höö aff en tompt,                                    lass  2.
      En trägård med K noterat.
M.  En åkertegh kommer caplanen til,               tunnor  1.
N.  En åkertegh, kommer klåckaren till, fins
      och affrijtat in uthi denna taflan,                   tunnor  1.
O.  Noch äger dhe en åkertegh tilhopa,             tunno25/32.
      En fäbowall fins i Utanskogzfierdingen, folio
      33 och ähr med 55 noterat,                               las  5.
56. Noch höö af en lijten fäbowall, fins och folio 33,  las 2.
      En betesshage med 57 noterat, fins ibidhem afrijtat.

      Wthi Landa by, boo och
      ägha desse effterskrefne mantall.
      Des ägor finnass affrijtade in uthi denna
      taflan folio 28, och äga alla tilhopa, span-
      säde                                                                        95 3/4 spann.
P.  Utsäde det ena åhret alla tilhopa,                  tunnor  46.
Q.  Det andra åhret,                                          tunnor  32 1/16.
R.  Noch utsäde dhet andra åhret,                     tunnor  17 1/8.

              Specialis explicatio.
2.  Erick Jonson i Landa äger och
      uthi förbemälte by,                                   spansäde  6.
P.  Utsäde det ena åhret,                                    tunnor  2 56/64.
Q.R. Det andra åhret,                                        tunnor  3 1/16.
      Åker uthi en tächt,                                       tunnor  5 5/16.
      Höö af samma hårdwals täckt,                         lass  14.
      En åkertegh med T noterat,                         tunnor  1 3/32.
      Höö aff en liten ängessfiell med U noterat,        lass  1/8.
      Höö uthi en tompt med W noterat,                   lass  1/2.

3.  Erick Oloffsson ibidem, äger
      och uthi förbemälte by med sine bythessmen, spansäde  5 1/2.
P.  Utsäde dhet ena åhret,                                  tunnor  2 41/64.
Q.R. Det andra åhret,                                        tunnor  2 29/32.
      En åkertegh med X noterat,                         tunnor  1 3/32.
      Noch en åkertegh med Y noterat,                tunno15/32.
30. Noch höö af en hårdwalls och myrewals
      ängh, fins affrijtatt folio 29,                                lass  3.       Höö uthi den tompten med W noterat,             lass  2.
      Åker uthi den hård och myrewals ängen
      som ähr med 30 noterat och fins folio 131,  tunno5/16

4.  Nilss Ericksson ibidem, äger
      och uthi förbemälte by med sina bythesmen,
      spansäde                                                                 6 1/2.
P.  Utsäde det ena åhret,                                   tunnor  3 1/8.
 

Q.R. Det andra åhret,                                       tunnor  3 5/16.
Z.  Åker uthi en täckt,                                       tunnor  3 3/16.
      Höö aff samma täckt,                                      lass  5.
Å.  Noch höö aff en ängessfiell,                             lass  1 1/2.
36. Noch höö aff en myra och hårdwalsängh, fins
      affrijtat och describerat folio 131,
                    las  2.
41. Höö aff en tompt, fins och folio 121,                 las  1/2.
      Höö af en myra och hårdwalz äng fins fo-
      lio och ähr med 38 noterat,                              lass  1.

5.  Mass Hansson ibidem, äger
      och uthi förbemälte by,                            spansäde  2.
P.  Utsäde det ena åhret,                                   tunno31/32.
Q.R. Det andra åhret,                                        tunnor  1.
      Förbemälte Mass Hansson haffuer bygt
      sigh utur båhlbyn och uthi sin täckt
      som fins folio                        28.
Ä.  Åker uthi dhen täckten som han bor uthi
      huilken fins folio 28,                                    tunnor  5 3/4.
      Höö der sammastädes,                                    lass  8.
Ö.  Höö aff en ellack skarp hårdwals
      ängh, full med sten och kiellesugh,                   las  2.
      En kalfuetäppa med IJ noterat.

6.  Matz Bengtzon ibidem, äger
      med sinne bythesmen uthi förbemälte by,                 11 1/4 spann.
P.  Utsäde det ena åhret,                                   tunnor  5 30/64.
Q.R. Det andra åhret,                                        tunnor  5 25/32.
2.  Höö af en ängessfiell, finss folio 121,
                 lass  1 1/2.
      Åker aff samma ängessfiell,                          tunno5/16.
      Noch höö aff en ängessfiell, fins och folio 121
      och ähr med 3 noterat,                                     lass  1.
      Noch höö aff en hårdwals ängh, fins aff-
      rijtat folio 131  och ahr2 med 31 noterat,
         lass  2.
      Humblegård til,                                          stänger  100.
      Noch en åkertegh med 24 noterat,            tunno13/32.
      Höö dher sammestedes,                                 lass  1/8.

7.  Mechel Rassmusson ibidem,
      äger och med sina bytessmen uthi
      förbemälte by,                                       spansäde  14 1/2.
P.  Utsäde det ena åhret,                                  tunnor  6 63/64.
Q.R. Dhet andra ahret3,                                   tunnor  7 7/16.
4.  Höö aff en hårdwals täckt,                               lass  6.
                                                                                        #
 
 
 
          
____________
1Tillskrivit med blyerts.
2Fel för ähr.
3Fel för åhret.