U1:195


(Rubrik:)
Skiädwe sochn.


      Notarum explicatio.

6.  Oloff Nilsson ibidem, äger
      och med sina bythesmen uthi förbemälte
      by,                                                             spansäde  4 1/4.
A.  Utsäde det ena åhret,                                     tunnor  3 11/32.
B.C.D. Det andra åhret,                                      tunnor  2.
L.  Åker uthi en täppa,                                         tunnor  1 27/41.
      Höö der sammestädes,                                 tunnor1  2 4/10.
      Höö aff en hård och myrewals ängh, fins
      affrijtat folio 31 och ähr med S noterat,              lass  2.

7.  Mårten Nilsson ibidem, äger och
      medh sina bythesmen i förbemälte by,        spansäde  6.
A.  Uthsäde dhet ena åhret,                                 tunnor  4 11/16.
B.C.D. Det andra åhret,                                      tunnor  2 3/4.
      Åker uthi dhen wreten med L noterat
      som fins folio 31,                                           tunnor  2 14/41.
      Höö dher sammestädes,                                      las  3 6/10.

8.  Gamle Anderss Oloffsson ibidem,
      äger och med sine bythesmen uthi
      förbemälte by,                                          spansäde  4 1/4.
A.  Uthsäde dhet ena åhret,                                tunnor  3 11/32.
B.C.D. Det andra åhret,                                     tunnor  2.
M.  Åker uthi en wret,                                        tunnor  2 1/4.
      Höö dher sammestädes,                                    lass  6.

9.  Suen Grelsson ibidem, äger och
      med sina bythesmen uthi förbemälte by,     spansäde  4 3/4.
A.  Utsäde dhet ena åhret,                                   tunnor  3 11/16.
B.C.D. Det andra åhret,                                      tunnor  2 3/16.
N.  Åker uthi en wret fins och folio 31,                tunnor  1 15/32.
      Höö der sammestädes,                                        las  1.


10. Larss Matzon ibidem, äger och
      uthi förbemälte by,                                     spansäde  5 5/8.
A.  Utsäde dhet ena åhret,                                   tunno
B.C.D. Det andra åhret,                                      tunnor
O.  Höö aff en änges täppa, fins folio 31,                  lass  6.
T.  Höö aff tompt, fins fins folio 31,                          lass  2.

11. Unge Erick Oloffsson ibidem,
      haffuer bygt sigh utur bålbyn och uthi
      sin ängh på södher sijdan om elffuen och
      kallas hanss hemman Forssen som fins aff-
      rijtat och describerat folio  
      och äger med sina bythes uthi förbemälte by,            5 1/2 spann.
A.  Utsäde det ena åhret,                                   tunnor  4 9/16.
B.C.D. Det andra åhret,                                    tunnor  2 9/16.
      Höö aff en hårdwals ängh, fins folio 31
      och ähr med P noterat,                                     lass  6.
      Åker der sammestädes,                               tunno1/2.

12. Jöran Gisslesson ibidem, äger och
      medh sina bytessmen uthi förbemälte by,       spann  6 1/4.
A.  Utsäde det ena åhret,                                    tunnor  4 29/32.
B.C.D. Det andra åhret,                                     tunnor  2 29/32.
      Höö aff en myra och hårdwals ängh fins
      och folio 31 och ähr med Q noterat,                 lass  6.
      Höö aff en tompt med R noterat,                      lass  2.

37. En åkertegh fins, folio 28 kommer
      förbemälte Forssa by til, innehåller               tunnor  1.

      Till förbemälte by ähr skogh till wed och
      gerdzle litet. Mulebete och litet.
      Timber, näffuer och löffskogh intet
      på bysens äger, uthan på Store Ål-
      meningen tuå mile wägz ifrån bålh-
      byn. Quarn och sågh intet. Fijskewatn
      någit i elffuen._______________
1Fel för lass.