U1:202


(Rubrik:)
Säters lähn.


      Notarum explicatio.

2.  Smedsboo ähr 1/4 skatte hemman.
      Skattat för,                                                         spän  4.
      Der till ähr ingen sädes eller trädes åker uthan
      tächteiordh.
E.  Åker af hårdewalz tächtan,                                  tuner  4.
      Höö der sammastädes,                                          las 14.
F.  Höö af änges fiällar kiöppta ifrån Årresta som
      fins i Uthanskogz fierdiengen, describerat folio 12,  las 10
G.  Noch åker af enn täppa ähr och kiöpt ifrån
      Åhrresta,                                                           tunna  1 1/16.
      Höö der sammastädes,                                           las  2.
H.  Åker af en täppa,                                              tunner  17/32.
      Höö af samma täppa,                                             las  1/4.
I.   Åker af enn hårdewalz tächt,                              tunner  1 7/8.
      Höö der sammastädes,                                           las  8.
K.  Noch åker af en lithen wreet som fins afrijtat
      folio 2,                                                              tunner  3/16.
L.  Höö af enn myre och hårdewalz täppa,                    las  3 1/2.
      Åker der sammastädes som fins folio 2,             tunner  5/8.
M.  Höö af enn myre och hårdewalz ängh som fins och
      afritat folio 2,                                                          las  3 1/2
      Matz Pedersson i Årresta som fins i Uthan-
      skogz fierdingen folio 12, äger och höö af enn myre
      och hårdhewalz ängh medh O noterat,                     las  28.
      Åker der sammastädes,                                       tuner  3/4.
P.  Obruckat åker der sammastädes,                          tuner  9/16.
                                                                                                 *


      Notarum explicatio.

Q.  *  Noch höö af en lithen hårdewals täppa,               las  1 1/2.
      Knut Andersson i Årresta som fins i
      Uthanskogz fierdingen folio 14, äger och
      höö af änges fiällar uthi enn myre och
      hårdewalz tächt medh R noterade,                          las  13.

Till förbemälte hemman ähr skogh till wedh
och gierdzlee lithet. Timber, näfwer och
löfskogh ingen, uthan påå Storee Ålmmen-
ningen en mill ifrån båhlbyn. Fiskewatnn
inthet. Qwarn och sågh ingen.

(Karttext:)
Här mother1 Affreckzhythe ägor påå denna sidhan.
Här möther Affreckzhythanss ägor.
Leriordh.
Ler iordh.
Ler iord.
Slogh myra.
Här möther skogh och uthmarck.
Obrukad ler iordh.
Ler iordh.
Här möther Åhrresta ägor i Uthanskogz fierdingen påå denna sidhan.
Här möther Åhresta ägor på denna sidhan.
Leriordh.
Leriordh.
Leriordh.
Leriordh öfuer alt.
Slogh myra.
Leriordh.
Här möther skogh och uthmarck på denna sidhan.


_______________
1Fel för möther.