U1:205-6


(Rubrik:)
Skiädwe sochen,  Sätters lähn.


      Notarum explicatio.

      Äffreckzhyttan ähr tilhoppa
      skatte hemman till förbemälte by, ähr ingen
      sädes eller trädes åker uthan tächteiordh.
      Hemmannen noteras och specificeras som
      effterfölier.
1.   Karell Oluffzons heman, rentar til-
      hoppa 15 1/2 stigh kol medh sinna bythesslagaree.
A.  Åker af teghar uthi tächtan,                              tunner  2 7/8.
      Höö der sammastädes,                                         las  1/2.
B.  Höö af enn myree och hårdhewalz ängh,                las  19.
      Åker der sammastädes,                                   tunner  1 23/32.
C.  Noch åker af teghar uthi en hårdhewalz tächt,   tunner  4 15/16.
      Höö der sammastädes ähr beblandat medh myra och
      hårdewall,                                                           las  18 1/2.
D.  Höö af en täppa,                                                 las  2.
E.  Höö af en myree och hårdewalz ängh,                  las  8.
F.  Höö af en myre och hårdewalz tegh,                    las  6.
G.  Äger och enskijlt af en storr änges fiäll der sam-
      mastädes,                                                           las  20.

      Åker af samma änges fiäll,                               tuner  1 5/16.
H.  Höö af enn myree och elack hårdeewalz ängh,     las  7.
      Åker af samma ängh,                                      tunner  5/8.
I.   Noch höö af en änges fiäll uthi en myre och hår-
      dewalz täppa,                                                     las  1.
K.  Noch åker af en hårdhewalz täppa,                tunner  3/4.
      Höö der sammastädes,                                       las  1/2.
L.  Höö af en lithen myrewalz täppa,                         las  1.
M.  Åker af en wreet,                                           tunn1/4.
N.  Noch höö af en hårdewalz tächt,                         las  14.
      Åker der sammastädes,                                 tunner  2 7/8.
O.  Höö af änges fiällar uthi en skarpp hårdhewalz äng, las  2 1/2.
P.  Noch höö af enn änges fiäll uthi en skarp ängh,    las  1.
Q.  Åker af en wreet,                                         tunner  7/16.
R.  Höö af twå små täppor, ähra beblandat medh
      myra och hårdewall,                                           las  4 1/2.
£.  En bethesshage der sammastädes.
      Äger och uthi den myree och hårdewalz ängh
      som ähr medh 25 noterat,                                  las  3 1/4.
      Äger och höö af denn myra och hårdewalz ängan
      som ähr medh 26 noterat,                                  las  4.


      Notarum explicatio.

2.  Jöran Oluffzons heman renttar tilhoppa
      medh sinna bytheslagare 15 1/2 stigh kol.
S.  Åker af tächtan af alla tegerna,                       tunner  8 3/4.
      Höö der sammastädes,                                       las  34.
T.  Åker af en tächt,                                            tunner  2 5/32.
      Höö der sammastädes,                                       las  1.
U.  Åker af enn änges fiäll uthi en myre och  hårdewalz äng, tunner  3/4.
      Höö af samma änges fiäll,                                   las  1/4.
W.  Noch höö af enn hårdewalz ängh,                      las  7.
      Åker der sammastädes,                                tunner  1 3/16.
X.  Höö af en lithen myrewalz täppa,                        las  2.
Y.  Noch höö af en hårdewalz täppa,                       las  2.
Z.  Noch höö af enn hårdewalz ängh,                        las  7.
Å.  Noch höö af enn myre och hårdewalz ängh,        las  9.
      Åker der sammastädes,                                tunner  3/4.
Ä.  Åker af en lithen täppa,                                 tunner  5/32.
      Höö der sammastädes,                                      las  1/4.
Ö.  Höö af enn myree och hårdewalz ängh,              las  3.
IJ.  Höö af enn änges fiäll uthi en myra och hårdewalz äng,  las  6.
      Åker der sammastädes,                                  tuner  1/4.
4.  Åker af enn täppa,                                         tunner  3/4.
5.  Höö af enn hårdewalz täppa,                               las  1 1/2.
      Äger och uthi denn myre och hårdewalz änghan som ähr
      medh 25 noterat,                                               las  3.

3.  Peder Knutssons heman renttar tilhoppa
      medh sinna bythesslaghare 23 1/4 stigh kol.
6.  Åker af tächtan,                                             tunner  8 13/32.
      Höö der sammastädes,                                       las  4.
B.  Höö af denn myree och hårdewalz änghan,          las  29.
      Åker der sammastädes,                                 tunner  2 21/32.
7.  Åker af teghar uthi enn hårdewalz tächt öfuer alt, tunner  3 27/32.
      Höö der sammastädes af enn tegh,                      las  3.
8.  Höö af enn änges fiäll uthi enn hårdewalz tächt,     las  6.
      Åker der sammastädes,                                  tunner  3/8.
9.  Noch höö af en skarpp hårdewalz ängh,               las  10.
      Åker der sammastädes,                                  tunner  25/32.
10. Noch höö af enn skarp hårdewalz ängh,               las  3.
11. Åker af enn täppa,                                          tunner  3/8.
      Höö der sammastädes,                                        las  1.
12. Höö af en lithen täppa,                                         las  1/4.
13. Noch höö af enn skarpp hårdewalz täppa,           las  2 1/2.
14. Noch höö af en täppa,                                         las  1.
15. Noch höö af enn skarpp hårdewalz ängh,             las  6.
      Åker der sammastädes,                                   tunner  13/16.
16. Noch höö af en lithen täppa,                                 las  1.
17. Höö af änges fiällar uthi en elack skarpp hårde,     las  4.
18. Höö af en änges fiäll uthi en lithen täppa,               las  2.
19. Åker af enn wreet der sammastädes,               tunner  3/8.
20. Noch åker af en wreet,                                   tunner  1/4.
21. Noch åker af enn lithen täppa,                         tunner  3/8.
22. Höö af enn lithen ängz täppa,                                las  1.
23. Höö af en myree och hårdewalz ängh,                   las  10.
      Åker der sammastedes,                                   tunner  3/8.

24. Enn bethesshaghee.
      Höö af denn myre och hårdewalz ängh som ähr medh
      25 noterat,                                                            las  5 1/4.

31. Höö af en hårdewalz täppa,                                   las  5.


Knut Andersson i Årresta som fins i Uthanskogz-
fierdingen folio 14, äger och uthi Äfreckzhythan höö
af den myree och hårdewalz ängh som ähr medh 27 noterat,     las  10 1/2.
Anders Pedhersson i Åhrresta som fins i Uthanskogz-
fierdingen describerat folio 12, äger och höö af förbemälte ängh
som ähr medh 27 noterat,                                                         las  5 1/2.

Effterskriffne ägia uthi den myre och hårdewalz änghan
som ähr medh 26 noterat. Förbemälte Knuth Andersson
i Åhrestaa som fins i Uthanskogz fierdingen folio 14,
äger uthi samma ängh som ähr medh 26 noterat,                        las  5.
Hanss Hindrijcksson i St  som fins och i Uthanskogz fierdin-
gen folio 12, äger och höö af förbemälte ängh med 26 noterat,  las  5.
Unge Hanss Oluffsson i Nedannoret i Uthanskogz-
fierdingen som fins describerat folio 10, ägher och höö
af förbemälte ängh medh 26 noterat,                                          las  5.

Effterskriffne ägia uthi enn elack myrewalz ängh som
ähr medh 28 noterat, innehåller tillhoppa,                                   las  10.
Hans Hindrickson i Åhrresta som fins i Uthanskogz fier-
dingen describerat folio 12, äger uthi förbemälte ängh medh 28 noterat,  las  6.
Unge Anders Oluffsonn i Åhresta ägher och höö af förbemälte
ängh som ähr medh 28 noterat,                                                  las  1.
Gamle Hanss Oluffson i Nedannoret i Uthanskogz fier-
dingen ägher och hö af förbemälte ängh medh 28 noterat,          las  3.
Hans Hindricksson i Årresta i Uthanskogz fierdingen
som fins describerat folio 12, äger och uthi enn ängh, ähr
beblandhat medh godh myra och hårdewall och medh 29 noterat, las  18.
Enn änges fiäll medh 30 noterat, kommer Knut An-
dersson i Åhresta som fins describerat folio 14, höö                    las  2 1/2.
Måns Jönsson i Nygården som fins describerat i Boo-
fierdingen folio 23, äger och twå myre och hårdewalz-
täppor medh 33 noterat,                                                             las  3 1/2.


      Notarum explicatio.

      Till förbemälte by ähr skogh och mulebethe till wedh och gierdzle till
      nödtorfthan. Timber, näfuer och löfskogh ingen uthan påå Storee
      Ålmenningen en stor mill ifrån båhlbyn. Fijskewaten i  Hynnsiön.
35. Sågh som bruckas hööst och wår och understundom när stor
      flodh ähr. Sqwälteqwarnar till bålbynn som gåå hööst och wår
      medh 34 noterade.

      Matz Erichsson i Trålleboo som fins describerat i Boo fierdingen folio 21,
      äger och uthi ibidhem en sqwälteqwarnn medh 36 noterat.
      Meckiell Rassmusson i Landa i Sätherbygge fierdingen
      som fins describerat folio 12, äger och en qwarn medh 37 noterat.
      Stigh Hansson i Nygårdhen i Boo fierdingen som fins folio 23,
      äger och en qwarn medh 38 noterat.
      Enn sqwälteqwarn kommer Krwckeboo till i Boofierdingen
      som fins describerat folio 13 medh 39 noterat.
      Jöran Gesslesonn som fins describerat i Säthrabygge fierdingen
      folio  ,  äger och en qwarnn medh 40 noterat.
      Uthi förbemälte ängh medh 25 noterat, äger och unge Hans Olufson
      i Nedannoret i Uthanskogz fierdingen som fins describerat
      folio 8 medh sinna bythesslaghare, höö                               las  6.
      Äger och Hanss Tommessonn i Nedannoret höö af samma ängh
      medh 25 noterat,                                                                las  4.
      Förbemälte ängh medh 25 noterat innehåller höö tilhoppa,  las 21 1/2. 
 
(Karttext:)
Här möther Giutter hythans crone ägor.
Här möther Giutherhythans crone ägor.
Änges ånn.
Leriordh.
Här möther et stort bärgh, kallas Lofåssbärgiet.
Leriordh.
Här möther skogh och et lithet bärgh , här emälan ägorna.
Onytigh myra.
Här möther skogh och mulebethe påå denna sidhan.
Leriordh.
Här möther skogh och uthmarck och ett stort bärgh, kallas Högebärgiet påå denna sidhan.
Änges ånn.
Leriordh.
Leriordh.
Leriordh.
Leriordh.
Leriordh.
Leriordh.
Leriordh.
Slogh myra.
Leriordh.
Leriordh.
Leriordh.
Leriordh.
Leriordh.
Leriordh.
Slogh myra.
Leriordh.
Bethesshage.
Leriordh.
Leriordh.
Leriordh.
Leriordh.
Änges ånn.
Här möther Nygårdz ägor i Boo fier-dingen på denna sidan.
Här möther änghar, kommer Årresta till.
Här möther skogh och uthmarck.
Leriordh.
Leriordh.
Här möther skogh och uthmark.
Leriordh.
Kallas Hynn siönn.
Här möther Nedannorit ägor.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.