U1:207


(Rubrik:)
Skiädwe sochen.


      Notarum explicatio.

1.   Giutarehyttan ähr 1/2 crone hemman
      lagdt under Löfåss bruck, der till ähr ingen
      sädhes eller trädes åker uthan tächteiordh.
      Skatat för,                                         span  8.
A.  Åker af tächtan,                                 tuner  1 1/2.
      Höö af samma tächt, ähr beblandat medh myra och
      hårdhewall,                                           las  26.  

B.  Åker af Store tächtan,                        tuner  1 15/16.
      Höö af samma tächt dock hårdhewall,    las  26.  
         
C.  Höö af Kiyrcketächtan, ähr beblandat medh myra
      och hårdhewall,                                      las  23.
D.  Åker der sammastädes,                     tunner  11/16.
E.  Höö af Smee tächtan beblandat medh myra och
      hårdhewall,                                             las  6.
F.  Höö af Kiällare tächtan som här beblandat medh
      myra och hårdhewall,                              las  12.
G.  Höö af en elack sinck myra,                     las  3.
H.  Enn betheshaghe der sammastädhes.
I.   Noch en lithen bethesshaghe.
K.  Silfwerhytha.
L.  Dreeff hwss.
P.  Höö af en lithen ängzholma,                      las  1/8.

      Issiassboo ähr ett lithet crone torp, uprögdt
      af marck och moo påå cronones uthwäghar, och
      här nu 18 åhr sedhan dhet bygdhes, som åhbonn
      för migh beräthadhe och är ähn nu inthet skat-
      lagdt.
M.  Åker uthi tächtan,                              tunner  1 1/2.
      Höö af samma tächt, ähr beblandhat medh myra
      och hårdhewall,                                       las  8.

      Till förbemälte hemman och torpp ähr skogh, mulebete.
      Till wedh och gierdzlee till nötorfftan. Timber, näf-
      wer och löfskogh ingen uthan påå Storee Ålmen-
      ningen en stor mill ifrån båhlbyn. Fijskewatnn
      uthi Klinghen. Qwarn medh N noterat, sågh medh
O  noterat.


      Nybärghiett ähr tilhoppa skatte
      hemman. Der fins ingen sädhes eller
      trädhes åcker uthan tächteiordh. Ägorna
      noteras och specificeras som effterfiölier.

2.  Jöhan Larssons hemman ibidem,
      kallas Haghemmannet hwilket fins
      afrijtat folio 9 och renthar för kolstigar            10 3/4.
Q.  Åker uthi tächtan fins folio 9,               tunner  3 15/16.
      Höö der sammastädes,                             las  40.
R.  Höö af enn myre och hårdhewalz tächt,     las  30.
      Åker der sammastädes,                       tunner  1 5/8.
S.  Höö af en myre och hårdhewalz ängh,        las  7.
      Åker der sammastädhes,                         tuna  1/8.
T.  Noch höö af en myre och hårdhewalz ängh,  las  8.
U.  Noch höö af en lithen ängz täppa,                las  3.
      Åker der sammastädes,                            tuna  1/16.
W.  Betheshagar.
X.  Åker af en lithen wreet,                             tuna  1/16.
Y.  Höö af en änghesholma, fins afrijtat folio 9,  las  2.
Ä.  Höö af en myre och skarpp hårdhewalz ängh som
      fins afrijtat folio 9,                                       las  14.
      Åker der sammastädhes,                       tunner  2 7/16.
IJ.  Höö af en ängzholmma, fins afrijtat folio 9,  las  2.
6.  Höö af en hwssetompt,                                las  1/4.
      Höö af enn änghes fiäll, fins afrijthat folio 10 som
      ähr medh 21 noterat,                                  las  2 1/2.

3.  Anders Erichssons hemman på Nybärggiet.
      Ränthar för, kolstighar                                      9.
      Men derförre siönn bliffuer uppdämder wedh
      Gytherhythan och giör förbemälte ägor stor skada
      hafuer hennas Kongliga Maijtt effter nådigdt be-
      hagh förmedlat medh uthlagharna, i det nu
      afgår 6 stighar kol, hwilcka ägor finns afrijtade
      folio 9.
Z.  Åker af tächtan,                                   tunner  3 1/4. 
      Höö der sammastädes ähr beblandat medh myra
      och hårdhewall,                                        las  26.
Å.  Höö af änghes holmmarna,                        las  8 1/2.
Ö.  Höö af en elack myre och hårdhewalz ängh
      som fins afrijtat folio 9,                              las  30.
      Åker der sammastädes,                        tunn1/4.
      Höö af en hwssetompt medh 20 noterat,   las  1/2.

(Karttext:)
Kallas Klingen.
Här möther bärgh, skogh och mulehe-thee1 påå denna sidhan.
Här möther bärgh, skogh och uthmarck.
Onytigh myra.
Bethesshaghe.
Slogh myra.
Bethesshaghe.
Påå denna sidhan uthmarck.
Leriordh.
Här möther bärgh skogh och uthmarck påå denna sidhan.
Här möther bärgh och skogh.
Leriordh.
Slog myra.
Leriordh.
Leriordh.
Leriordh.
Leriordh öfuer alt.
Här möther en ängh, kommer Åhrestaa till.
Här möther Äfwreckzhythe ägor.
Här möther Äfwreckz-hythee ägor.
Här möther en elack sloghmyra, komer Åhrrestaa till.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.
______________
1Fel för mulebethee?