U1:240-1


(Rubrik:)
Skiädwij sochn,  Säthers lähn.


      Notarum explicatio.

      Vppeboda ähr skatte och
      ähra så många mantal som fölier.
      Äga alla tilhopa,                   spansäde  53.
A.  Utsäde alle tilhopa det ena
      åhret,                                       tunnor  35 3/8.
B.  Det andra åhret alla tilhopa,       tunnor  30.
C.  Höö uthi en myrewalz ängh, kal-
      lass Fortan, alla tillhopa,                lass  16.

      Specialis explicatio.

1.   Simon Hansson ibidem,
      äger med sine bytessmän uthi
      Forbete by,                             spansäde  11.
A.  Utsäde det ene åhret,                  tunnor  7 5/16.
B.  Det andre åhret,                          tunnor  6 1/4.
C.  Höö uthi Forthan med C noterat,    lass  3 3/8.
      Höö af någre änges tegher med D
      noterade,                                        lass  21.
      Åker af samma ängesteger,         tunnor  1 13/16.
E.  Noch höö af en myrewals ängh, fins
      afrijtat och describerat folio 3,         lass  4.
F.  Noch höö af en lijten tompt,             lass  1/8.
      Höö uthi gerdes linderna,                 lass  2.
X.  Höö af en hårdwals äng, fins folio 25, las  3.
      En åker wret fins och folio 25, och ähr
      med Y noterat,                            tunnor  2 3/32.

2.  Andrss Jönsson ibidem,
      äger och med sina bythesmen uthi
      förbemälte by,                           spansäde  10.
A.  Utsäde dhet ena åhret,                  tunnor  6 21/32.
B.  Det andra åhret,                            tunnor  5 11/16.
      Höö uthi Forthan med C noterat,      lass  3 1/8.
      En åkerwret med G noterat,         tunnor  1 1/4.
      Höö der sammestädes,                      lass  1.
      Noch höö af en hårdwals äng,
      fins folio 3 och ähr med
      H noterat,                                         lass  10.
      Noch höö af en hårdwals ängh,
      fins och folio 3 och ähr med
      I noterat,                                          lass  8.
      Åker der sammastädes,                tunno15/16.
K.  Höö af en huusstompt,                      lass  2.
L.  Noch höö af en lijten huustompt,        lass  1/8.
      Höö af gerdeslinderna,                      lass  1 3/4.

(Karttext:)
Ler jordh.
Hyn lacus.
Utmarck.
Godh hardwalz1 ängh.
Ler iord.
Myrewals ängh, kallas Forthan.
Leriordh.
Sand iord.
Nätholmen.
Myra.
Sand iordh.
Tiernan.
Utmark.
Sandjord.
Myra.
Nedan Noretz åker.
Sandiordh.
Tiernan.
Myra.
Sand jord.
Sand jordh.
Sandh iord.
Sand jordh.
Sand jord.
Dale elffuen.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

___________
1Fel för hårdwalz.