U1:242


(Rubrik:)
Skädwij sochn.


      Notarum explicatio.

3.  Erick Nilsson står för Matz
      Hanssons mantal ibidem, äger med sina
      bythesmen uthi förbemälte by,          spansäde  3 1/2.
A.  Utsäde det ena åhret,                            tunnor  2 5/16.
B.  Det andre åhret,                                    tunnor  2.
C.  Höö uthi Fortan,                                        lass  1 1/8.
M.  Höö af någre änges teger, finnes folio 5,            3.
      Höö af gerdes linderna,                                las  1/2.
N.  En åkerwret, fins folio 3,                        tunnor  2 15/32.
O.  Noch höö af en myrewals ängh, fins folio 3,  las  4.
Ö.  Höö af en lijthen huustompt, fins folio 5,        las  1/2.
      Höö uthi dhen tompten med 4 noterat, fins folio 5,  las  1 5/16.

4.  Anderss Matzon ibidem,
      äger med sina bythesmen uthi förbemälte
      by,                                                  spannesäde  10.
A.  Utsäde det ena åhret,                              tunnor  6 21/32.
B.  Det andre åhret,                                      tunnor  5 11/16.
C.  Höö uthi Forthan med C noterat,                 lass  3 1/8.
P.  Höö af en hård och myrewals ängh, fins
      afrijtat och describerat folio 3,                     lass  6.
      Noch höö af en hårdwals äng, fins och
      folio 3 och ähr med Q noterat,                     lass  1 1/2.
      Höö af gerdeslinderne,                                lass  1 3/4.
IJ.  Höö uthi en huustompt, fins folio 5,              lass  2.
      Höö uthi den tompten med 2 noterat,          lass  1 1/2.

5.  Johan Tommeson ibidem, äger och
      med sine bythesmen uthi förbemälte by, span-
      nesäde                                                                 9.
A.  Utsäde det ene åhret,                               tunnor  6 1/32.
B.  Det andra åhret,                                       tunnor  5.
      Höö uthi Forthan med C noterat, fins
      folio   5,                                                         las  2 1/2.
R.  Höö af en myra och hårdwals ängh, fins
      folio 3,                                                           las  5.
S.  Noch höö af en ängesfiell, fins och af-
      rijtat och describerat folio 3,                          lass  2.
T.  Höö af en huustompt, finss folio 5,                  lass  2.
U.  Noch höö af en huustompt, finss och folio 5,   lass  1/2.
W.  Noch en lijten kåltäppa, fins och folio 5.
      Höö af gerdeslinderne,                                    las  1 1/2.
3.  Noch höö af en huustompt, fins folio 5,             las  2.
      Höö uthi dhen tompten med 4 noterat, fins folio 5,  3 1/8 lass.


6.  Nils Andersson ibidem äger och
      med sine bythesmen uthi förbemälte by,    spansäd  6. 
A.  Utsäde det ene åhret,                                  tunnor  4 1/32.
B.  Det andre åhret,                                          tunnor  3 3/8.
C.  Höö uthi Fortan, fins och folio 5,                      las  5/8.  
 
X.  Höö af en hårde och myrewals ängh,
      fins afrijtat och describerat folio 3,                      las  6.
Y.  Höö af en tompt, fins folio 5,                              las  3.
Z.  Noch höö af en tompt, fins och folio 5,                las  2
      Noch höö af en lijthen tompt, fins och folio 5
      5, och ähr med Å noterat,                                   las 1/4.
      Höö af gerdes linderna,                                       las 1.

7.  Leutnanten Anderss Oloffson
      ibidem, äger och med sine bythes-
      men uthi förbemälte by,                         spannesäde  3 1/2.
A.  Utsäde det ena åhret,                                    tunnor  2 5/16.
B.  Det andra åhret,                                            tunnor  2.
C.  Höö uthi Forthan, fins och folio 5,                        las  1 1/8.
Ä.  Höö uthi en hårdwals ängh, fins afrij-
      tat och describerat folio 3,                                   las  5.
      Höö uthi den tomptan med 2 noterat,
       som fins folio 5,                                                  las  1/2.
      Höö uthi dhen tompten med 4 noterat, fins folio 5,    1 5/16 las.
      En åkerwret med 7 noterat, fins folio 5,                      9/16 tunnor.

      Uthi desse efterskrefne ängessfiäller som
      finnes folio 5 och ähre med 5 note-
      rade, äger hele byn uthi alle tilhoopa,                     las  4.
      En skogzbacka med 6 noterat, fins folio
      5, duger till at göre åker af.
      Noch äger hele byn en myrewals ängh
      som ähr utlagd för fäfoot, för damröthe
      skull.

      Till forbemälte1 by ähr skogh til wed och gerdz-
      le lijthet. Mulebethe och lijthet. Timber, näf-
      uer och löfskogh intet på bysenss äger uthan
      på Store Ålmeningen 2 mil ifrån bålbyn
      norr uth. Fijskewatn i tiernen och elfuen.

_________________
1Fel för förbemälte.