U1:244-5


(Rubrik:)
Skiädwij sochn,  Säthers lähn.


      Notarum explicatio.

      Nedan Nora ähr skatte och ähra
      så månge mantal som fölier och äghe alla tilho-
      pa uthi förbemälte by,                          spansäde  82 7/8.
A.  Utsäde dhet ena åhret alle tilhopa,            tunnor  66
B.  Dhet andra åhret alla tilhopa,                    tunnor  43 3/16.
C.  Höö uthi Juwijkznässet alla tilhopa               lass  8

            Specialis explicatio.
1.   Hanss Ericksson i Nedan Noret äger uthi
      förbemälte by med sina bythesmen,     spansäde  7
A.  Utsädhe det ena åhret,                            tunnor  5 19/32.
B.  Det andra åhret,                                      tunnor  3 21/32.
D.  Höö af en hårdwals ängh,                              las  8.
                                                                           #

#    Åker uthi förbemälte ängh med D not-
      rat1,                                                       tunnor  1 17/32.
      En åkerwret med E noterat,                   tunno15/16.
20. Höö af en hårdwalz ängh,                              las  2.
F.  Höö af en huusstompt                                   lass  1.
      Höö af gerdeslinderna,                                   las  2.
      Höö af Juwijkznässet med C noterat,            lass  5/16.


      Notarum explicatio.

2.   Mass Persson ibidem,
      äger uthi förbemälte by med
      sine bythesmen,                                 spansäde  4.
A.  Utsäde det ene åhret,                            tunnor  3 3/16.
B.  Det andra åhret,                                    tunnor  2 3/32.
G.  Höö af en ängestäppa,                                las  1.
      Höö af dhen ängestäppä med
      3 noterat, fins folio 7,                                  las  1 1/4.
      Åker der sammestädes,                        tunno1/16. 
      Höö af gerdeslinderna,                               las  1.
2.  Höö uthi en tompt,                                      las  1/4.
C.  Höö uthi Juwijkznässet,                              las  1/8

(Karttext sid 244:)
Ler iord, iord.
Ler jord.
Ler iord.
Ler-iord.
Hyn lacus.
Juwijkznässet.
Leriord.
Ler-iordh.

(Karttext sid 245:)
Åhrresta äger.
Dale-elfuen.
Ler iord.
Leriord.
Leriod.
Sand-iord.
Täpåkeren.
Lättiord.
Leriord.
Läthiord.
Löthåkeren.
Sandiord.
Lättiord.
Leriord.
Tiernan.
Leriord.
Leriord.
Näthålmen.
Leriord.
Leriord.
Uppebos äger.
Hyn.                       
    ___________________
1Fel för noterat.