U1:246


(Rubrik:)
Skiädwij sochn.

3.   Anderss Matzon ibidem, ägher
      och uthi förbemälte by som finss folio 8
      med sine bythesmen,                    spansäde  6.
A.  Utsäde det ena åhret,                       tunnor  4 25/32.
B.  Det andra åhret,                               tunnor  3 1/8.
C.  Höö uthi Juwijkznässet,                          las  1/4.
      Höö af en myra och hårdwalsäng, fins
      folio 8 och ähr med H noterat,               las  3.
      Åker der sammastädes,                   tunno31/32.
      Höö uthi en hårdwalsäng, fins folio 8
      och ähr med I noterat,                           las  2.
K.  Noch höö uthi en ängestäppa,                 las  1.
      Höö af gerdeslinderna,                           las  1 3/4.
      Humblegård till,                               stänger  100.
      Höö af en lijthen tompt med O noterat,  las  1/4.
P.  En åkertegh, fins folio 9,                   tunnor  1 3/16.

4.   Hanss Andersson ibidem, äger med sine
      bythesmen uthi förbemälte by,       spansäde  9 1/4.
A.  Utsäde det ena åhret,                        tunnor  7 3/8.
B.  Det andra åhret,                                tunnor  4 13/16.
      Höö uthi Juwijkznässet som fins folio
      8 och ähr med C noterat,                      lass  7/16.
      Höö af en myra och hårdwalsäng,
      fins folio 8 och ähr med L noterat,          las  8.
      Noch höö af en hårdwalsäng, fins folio 7
      och ähr med 5 noterat,                            las  6.
M.  En åkerwret, fins folio 8,                   tunno11/16.
      Höö af samma wret,                                las  1 1/2.
      Noch höö af en hårdwalsäng, fins folio 8
      och ähr med N noterat,                            las  1.
      Höö af den tomptan med O noterat,        las  1/4.
      Höö af gerdeslinderna,                             las  2.
X.  En åkertegh, fins folio 9,                     tunno13/32.
      Humblegård till                                  stänger  200.

5.   Mass Ericksson ibidhem, äger med
      sina bythesmen uthi förbemälte by,  spansäde  8.
A.  Utsäde det ena åhret,                          tunnor  6 3/8.
B.  Det andra åhret,                                  tunnor  4 1/8.
C.  Höö uthi Juwijkznässet,                             las  3/8.
R.  Höö af en hårdwalsäng, fins folio 8,            las  5.
      Noch höö af en godh hårdwalsäng,
      fins folio 7 och ähr med 2 noterat,             las  5.
      Höö uthi den tompten med Q noterat,       las  1/4.
      Höö af gerdeslinderna,                              las  2.
      Humblegård til,                                   stänger  200.

6.   Unge Hanss Olofson ibidhem, äger och
      uthi förbemälte by med sina bythesmen
      til,                                                   spansäde  10.
A.  Utsäde det ena åhret,                          tunnor  7 1/2.
B.  Det andra åhret,                                  tunnor  5 7/32.
      Höö uthi förbemälte Juwijkznässet som fins
      folio 8 och ähr med C noterat,                   las  7/16.
      Höö uthi en godh hårdwalsäng, fins fo-
      lio 7 och ähr med 4 noterat,                      las  6.
      Höö af en skarp hårdwalsängh, fins
      folio 7 och ähr med 9 noterat,                   las  4.
      Höö uthi dhen hårdwalsängen som
      fins folio 7 och ähr med 3 noterat,             las  3.
      Åker uthi samma äng,                          tunno3/16.
W.  En åkerwret, fins folio 9,                     tunno7/8.
      Höö af gerdeslinderna,                               las  2 1/4.
      Humblegård til,                                   stänger  40.
22. Höö af en lijthen ängestäppa, fins folio 9,   las  1/2.
      Åker dher sammestädes,                     tunno1/4.

7.  Mass Oloffsson i Juwijken hafwer
      bygt sigh uthur bålbyn i Nedan Nora
      och in uthi sin ängh, äger och med
      sina bythesmen uthi förbemälte by,        span  6.
A.  Utsäde det ena åhret,                          tunnor  4 25/32.
B.  Det andra åhret,                                  tunnor  3 1/8.
C.  Höö uthi Juwijkznässet,                             las  1/4.
S.  Höö af en godh hårdwalsängh, fins
      folio 8 och ähr med S noterat,                  las  20.
      Åker dher sammastädes,                    tunnor  2 27/32.
T.  Noch höö af en hårdwalsängh, fins
      och folio 8,                                               las  2.
      Noch höö af den hårdwalsängen
      som fins folio 7 och ähr med 3
      noterat,                                                     las  1 3/4.
      Åker dher sammastädes,                     tunno3/32.
U.  Höö af en huustompt,                                las  1/2.
      Höö af gerdeslinderna,                              las  1 1/2.
      Humblegårdh till,                                stänger  100.
    
8.   Unge Matz Oloffsson ibidhem, äger
      medh sina bythesmen uthi förbemälte by, span  3.
A.  Uthsäde det ena åhret,                          tunnor  2 13/32.
B.  Det andra åhret,                                    tunnor  1 9/16.
C.  Höö uthi Juwijkznässet, fins folio 8,              las  1/8.
      Höö af gerdeslinderna,                                 las  3/4.
      Hummblegård till,                                  stänger  80.


9.   Mass Jonsson ibidem, äger och uthi förbemälte  
      by med sine bythesmen,                      spansäde  5 3/4.
A.  Uthsäde det ena åhret,                            tunnor  4 11/16.
B.  Det andra åhret,                                      tunnor  3.
C.  Höö uthi Juwijkznässet, fins folio 8,                las  5/16.
Y.  Höö af en skarp hårdwalsäng, fins folio 8,            4 las.
Z.  Höö af en hårdwalsäng, fins och folio 8,          las  2.
Å.  Noch höö af en hårdwalsäng, fins folio 8,       las  1.
      En åkerwret, fins folio 9 och ähr med Ä noterat,  tunnor  1 1/32.
Ö.  Höö af en tompt, fins folio 9,                          las  1/2.
      Höö af gerdeslinderna,                                   las  1 1/2.

10. Mass Oloffsson i Baggetächtan haffwer
      bygt sigh utur bålbyn i Nedannora och in uthi
      sin tächt Baggetackten1 benämd, äger och uthi
      förbemälte by med sina bythesmen,         tunnor  4 3/4.
A.  Utsäde det ena åhret,                               tunnor  3 13/16.
B.  Det andra åhret,                                       tunnor  2 17/32.
C.  Höö uthi Juwijkznässet,                                  las  1/4.
      Hoo2 uthi en myra och hårdwalstäckt, fins
      folio 9 och ähr med IJ noterat,                        las  8.
      Åker der sammestädes,                            tunnor  2 29/32.
10. En åkerwret, fins folio 9,                           tunno15/32.
      Höö af samma wret,                                        las  1.
      Höö uthi gerdeslinderna,                                  las  1.

11. Gamle Hans Oloffzon i Juwijken hafwer bygt
      sigh utur bålbyn i Nedannora och in uthi
      sin täckt, äger och uthi förbemälte byn med sina
      bythesmen,                                            spansäde  6 5/8.
A.  Utsäde det ena åhret,                                 tunnor  6 5/8.
B.  Det andra åhret,                                         tunnor  3 7/16.
C.  Höö uthi Juwijkznässet, fins folio 8,                   las  7/16.
      Höö af en skarp hårdwalstäckt, fins folio 8             5/16.
      och ähr med 11 noterat,                                    las  8.
      Åker der sammastädes,                              tunnor  1 1/32.
24. Höö af en tompt, fins folio 9,                             las  1.
      Höö af gerdeslinderna,                                      las  1 3/4.

12. Matz Nilsson i Juwijken hafwer bygt
      sigh utur bålbyn i Nedannora och in uthi
      sin äng, äger och med sina bythesmen uthi
      förbemälte by Nedannora,                       spansäde  8 1/2.
A.  Utsäde dhet ena åhret,                                 tunnor              

B.  Det andra åhret,                                           tunnor.
C.  Höö uthi Juwijkznässet, fins folio 8,                     las  7/16.
      Höö af en myra och hårdwalsängh, fins folio 8
      8 och ähr med 12 noterat,                                   las  20.
      Åker der sammastädes,                                tunnor  2 11/16.
      Höö af en myra och hårdwalsäng, fins och
      folio 8 och ähr med 13 noterat,                           las  5.
14. En åkerteg, fins folio 9,                                 tunnor  1 5/16.
      Höö af gerdeslinderna,                                       las  2.
      Humblegård till,                                           stänger  200.

15. Höö uthi en täckt tilhopa med Mechel Olofson,         5 las.
      Åker der sammastädes,                                tunnor  1 19/32.
      Höö af en myrewalstegh, fins folio 13 och ähr med IJ note-
      rat,                                                                     las  1.

13. Mechel Olofson i Juwijken hafwer och
      bygt sigh utur bålbyn i Nedannora och in
      uthi sin ängh, äger och uthi förbemälte by
      med sina bythesmen,                                 spansäde  2.
A.  Utsäde dhet ena åhret,                                  tunnor  1 19/32.
B.  Det andra åhret,                                            tunnor  1.
C.  Höö uthi Juwijkznässet,                                       las  1/16.
      Höö uthi den täcktan som fins folio 8 och ähr
      med 15 noterat,                                                   las  5.
      Åker uthi samma täckt,                                 tunnor  1 19/32.
16.  Höö uthi en myra och hårdwalsäng, fins och
      folio 8,                                                                las  3.
      Åker der sammastädes,                                 tunno31/32.
      Höö af en hårdwalsäng, fins folio 7
      och ähr med 6 noterat,                                        las  4.
      Åker der sammastädes,                                 tunno3/8.
      Höö af en hårdwalsängh, fins folio 7
      och ähr med 7 noterat,                                        las  2.
      Noch höö af en lijthen ängestäppa, fins och
      folio 7 och ähr med 8 noterat,                              las  2.
      En åkerwret, fins folio 8 och ähr med
      17 noterat,                                                     tunno5/8.
18. Noch en åketäppa3, fins och folio 8                tunno1/4.
      Höö af gerdeslinderna,                                         las  1/4.
      Humblegård till,                                              stänger  50.

      Erick Hansson i Kasseby, fins folio 18
      äger och uthi förbemälte by,                        spansäde  2.
A.  Uthsädhe dhet ena åhret,                                 tunnor  1 19/32.
B.  Det andra åhret,                                              tunnor  1.
C.  Höö uthi Juwijkznässet som fins folio,                     las  1/16.

(Baksidan:)
Höö af en ängestäpp, fins folio 8 och
ähr med 23 noterat, kommer Mass Person
i Åhrrestadh til, som fins folio 12                             las  2.

Till förbemälte by ähr skogh, wedh
och gerdzle lijthet. Mulebethe och lijthet.
Näfuer, löf och timberskogh intet på by-
sens äger, uthan på Store Ålmeningen
til 2 mijler ifrån bålbyn, doch fins dher
och lijthet. Sågh och quarn intet. Fijske-
watn i Hynsiön och tiernen.
Denne förbemälte by lijdher och stor skada
af elfuen när som stor flodh ähr i dhet
som upstiger och fördrenker säden helst
på dhet storste4 åhrsadhet5 som kallas
Löthåkeren. Täppeåkeren lijdher och stor
skada af elfuen i dhet han åhrligen rim-
nar och faller.


________________
1Fel för Baggetäckten.
2Fel för Höö.
3Fel för åkertäppa.
4Fel för störste?
5Fel för åhrsädhet?