U1:248-9


(Rubrik:)
Skiädwij sochn,  Säthers lähn.


      Åhrresta by ähr
      skatte. Mantalen ähra så många som
      efterfolier1 och ägha alla tilhopa,        span  55.
A.  Utsäde det ena åhret, alla tillhopa,   tunnor  48 5/8.
B.  Det andra åhret, alla tilhopa,            tunnor  45 1/2.
C.  Höö uthi en hårdwals täckt, alla
      tillhopa,                                                 las  20.
      Åker uthi samma tächt,                    tunnor  3 7/16.
      Höö uthi gerdes linderna, alla tilhopa,     las  20.

      Specilis explicatio.

1.   Mas Person i Årresta
      äger med sina bythesmen uthi
      förbemälte by,                              spansäde  5.
A.  Utsäde det ena åhret,                        tunnor  4 9/32.
B.  Det andra åhret,                                tunnor  4 1/32.
C.  Höö uthi hårdwals tächtan,                      las  2.
      Åker der sammestädes,                    tunno3/8.
      Höö uthi gerdeslinderna,                         las  2.
D.  Höö af en myra och hårdwals
      ängh, fins folio 11,                                  las  6.
      Åker der sammestädes,                    tunno5/8.
      Humblegård till,                               stänger  60.
      Höö af en ängestäppa, fins folio 8 och ähr med
      23 noterat,                                              las  2.

2.   Matz Anderson ibidem,
      hafuer bygt sigh utur båhlbyn
      och in uthi sin äng som fins fo-
      lio 11 och ähr med  E note-
      rat, höö uthi samma äng,                         las  5.
      Åker der sammestädes,                    tunno23/32.
      Äger och med sina bythesmen
      uthi förbemälte by,                              span  5.
A.  Utsäde det ena åhret,                        tunnor  4 9/32.
B.  Det andra åhret,                                tunnor  4 1/32.
C.  Höö uthi hårdwalstäcktan,                       las  2.
      Åker der sammestädes,                    tunno3/8.
      Höö af gerdeslinderna,                            las  2.
      Höö af en ängestäppa, fins fo-
      lio 11 och ähr med F noterat,                 las  1 1/2.
      Noch höö af en ängestäppa, fins
      och folio 11 och ähr med G noterat,       las  1.
      Noch höö af en myra och hårdwalzängh, fins och foli-
      o 11 och ähr med I noterat,                    las  1 1/2.


3.   Hans Matzon ibidem,
      äger med sine bythesmen
      uthi förbemälte by,                       spansäde  5.
A.  Utsäde det ena åhret,                       tunnor  4 9/32.
B.  Det andra åhret,                               tunnor  4 1/32.
C.  Höö uthi hårdwalstächtan,                      las  2.
      Åker dher sammestädes,                 tunno3/8.
      Höö uthi gerdeslinderna,                         las  2.
H.  Höö af en hårdwalsängh,                         las  4.
I.    Noch höö af en myrewalsäng, til-
      hoopa med Erick Hansson,                     las  1 1/2.
      Och fins samma äng folio  11.

4.   Erick Hanson ibidem,
      haffuer och bygt sigh utur bålbyn
      och uth med sin ängh som fins
      folio 11, äger och med sina by-
      thesmen uthi förbemälte by,         spansäde  5.
A.  Utsäde det ene åhret,                      tunnor  4  9/32.
B.  Det andra åhret,                              tunnor  4 1/32.
C.  Höö uthi hårdwalstächten,                     las  2.
      Åker dher sammestädes,                tunno3/8.
K.  Höö af en hårdwalsängh,                      las  5.
      Åker dher sammestädes,                tunno9/32.
L.  Höö af en hårdwalsängh,                       las  2.
M.  Höö af en lijthen ängestäppa,               las  1.
      Noch höö af en lijthen ängestäppa
      med N noterat, finss folio 11,               las  1.
I.   Höö af en myrewalsängh tilhopa
      med Hanss Matzon och fins samma
      äng folio 11,                                         las  1 1/2.
      Höö af en myra och hårdwalsängh, fins
      folio 11 och ähr med 2 noterat,            las  8.
3.   Humblegårdh till,                           stänger  100.
      Höö af gerdeslindherna,                       las  2.
      Höö af en godh hårwalzängh, fins afrijtat folio 30
      och ähr describerat folio 31, ähr med 37 noterat,  las  20.

5.   Christåffpher Johanson
      ibidhem, hafuer och bygt sigh utur
      båhlbyn och in uthi sin äng, äger och med
      sina bythesmen uthi förbemälte by,   span  5 3/4.
A.  Uthsäde det ena åhret,                   tunnor  4 15/16.
B.  Utsäde det ena åhret,                     tunnor  4 5/8.
 
C.  Höö uthi hårwalstäckten,                      las  3.
      Åker dher sammestädes,                tunno9/16.    
O.  Höö af en myre och hårdwalsängh,       las  6.
      Åker der sammestädes,                  tunno25/32.
P.  Höö af en myra och hårdwalsängh, fins
      folio 11,                                               las  8
                                                              #2

(Karttext:)
Leriord.
Utmark.
Leriord.
Ler-iord.
Leriord.
Ler-iord.
Nyckleby äger i Husseby sochn.
Leriordh.
Ler iord.
Leriord.
Nedan Noretz åker.
Leriord.
Lera.
Leriord.
Ler iord.
Leriord.
Lera.
Leriord.
Sand-iordh.
Sand-iord.
Ler- iord.
Sandiord.
Sandiord.
Sand-jordh.
Sandiord.
Dale elfuen.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

____________
1Fel för efterfölier.
2Fortsättning sid 250.