U1:250


(Rubrik:)
Skiädwij sochn.

      #
      Höö af en hårdwalsäng, fins folio 11
      och ähr med Q noterat,                       las  4.
      Åker der sammestädes,                tunno11/32.
      Höö af gerdeslinderna,                      lass  3.

6.   Charl Andersson ibidem, haf-
      uer och bygt sigh utur bållbyn och in
      uthi sin äng som fins folio 11 och
      ähr med R noterat, höö af samma ängh,    12 lass.
      Åker der sammestädes,                tunnor  1 29/32.
      Äger och med sina bythesmen uthi för-
      bemälte by,                              spansäde  11 3/4.
A.  Utsäde det ena åhret,                    tunnor  10 1/6.
B.  Det andra åhret,                            tunnor  9 7/16.
C.  Höö uthi hårdwals täckten,                  las  0.
      Höö uthi gerdeslinderna,                      las
      Åker uthi förbemälte hårdwalstäcktan med
      C noterat,                                    tunnor  0.
      Höö af en myra och hårdwalsäng, fins
      folio 12 och ähr med S noterat,           las  6.
T.  Höö af en hårdwalsängh, fins folio 13,  las  2.
U.  En åkerwret, fins folio 13,             tunno5/8.
      Höö af en myra och hårdwalsängh,
      fins folio 11 och ähr med W noterat,   las  5.
X.  Höö af en myrewalsäng, fins folio 11,   las  2.
      Höö af en hårdwalsängh, fins folio 13 med 5 noterat,  las  2.
      Höö af en hårdwalsängh med 40 noterat,   2 lass.

7.   Knut Andersson ibidem, äger
      och med sina bythesmen uthi förbemälte
      by,                                             spansäde  4.
A.  Uthsäde det ena åhret,                   tunnor  3 7/16.
B.  Det andra åhret,                             tunnor  3 7/32.
      Höö uthi hårdwalstäcktan som fins
      folio 12 och ähr med C noterat,           las  2.
      Åker dher sammestädes,                tunno5/16.
      Höö uthi gerdeslinderna,                       las  2.
      Höö af en myra och hårdwalsängh,
      fins folio 13 och ähr med Y noterat,     las  5.
      Åker dher sammestädes,                tunno13/16.
Z.  Noch höö af en ängestäppa, fins folio 13,  lass  1 1/2.
      Äger och höö uthi en hårdwalsäng til-
      hopa med Anderss Hansson ibidhem
      fins folio 13 och ähr med Å noterat,     las  2 1/4.
      Åker uthi samma ängh,                   tunno1/2.
      Höö af en hårdwalzängh, finss folio 13
      och ähr med 42 noterat,                      lass  2.
      Åker sammastädhes,                      tunno15/32.


8.   Anderss Hansson ibidem, hafwer
      och bygt sigh utur bålbyn och uthi sin äng
      som fins afrijtat och describerat uthi Ny-
      bergz fierdingen folio       och ähr
      med C noterat, höö                              las  10.
      Åker der sammastädes,                  tunnor  1 1/2.
      Och kallas förbemälte Anderss Hanssons nybyg-
      ningh Bodanne.  Äger och med sina bytes-
      men uthi förbemälte by Åhrresta, spansäde  7.
A.  Utsäde dhet ena åhret,                     tunnor  6 5/32.
B.  Det andra åhret,                               tunnor  5 21/32.
C.  Höö uthi hårdwalstächten, fins folio 12,  las  3.
      Åker dher sammestädes,                 tunno1/2.
      Höö af gerdeslinderna,                          las  3.
      Höö uthi dhen hårdwalsängen tilhopa med
      Knut Andersson, fins folio 13 och ähr med
      Å noterat,                                            las  3 3/4.
      Åker dher sammestädes,                tunno27/32.
      Humblegård till,                             stänger  80.
      Höö af en hårdwalzängh, fins folio 13 med
      42 noterat,                                         lass  4.
      Åker dher sammestädhes,              tunno7/8.

9.   Erick Nilsson ibidem, äger och
      med sina bythesmen uthi förbemälte by, span  8.
A.  Utsäde dhet ena åhret,                    tunnor  6 7/8.
B.  Det andra åhret,                              tunnor  6 7/16.
      Höö uthi hårdwalstäcktan, fins folio 13
      och ähr med C noterat,                         las  4.
      Åker der sammastädes,                   tunno9/16.
      Höö af gerdeeslinderna,                         las  4.
     
Höö af en myra och hårdwalsäng, fins folio 11
      och ähr medh Ä noterat,                        las  6.
      Åker dher sammastädes,                 tunno5/8.
Ö.  Höö af en huustompt, fins folio 13,        las  1/2.

      Mass Nilsson i Juwijken, fins folio 10 under
      nummero 12, äger och höö af en myrewalstegh som
      fins folio 13 och ähr med IJ noterat,      las  1.

      Den ena sädesåkeren med A noterat lijder stor
      skada af elfuen i dhet han åhrligen rimnar och faller
      i elfuen. Dhen andra sädhesåkeren med B noterat
      lijdher och en dhel stor skada af elfuen i det han
      och åhrligen rimnar och faller i efuen.

      Till förbemälte by ähr skogh til wed och gedz-
      le1 litet. Mulebethe och lijthet. Timber, näf-
      uer och löfskogh intet på bysens äger utan
      på Store Ålmenningen 2 mijler ifrån bål-
      byn. Sågh och quarn intet. Fijskewatn in-
      tet.

______________
1Fel för gerdzle?