U1:252-3


(Rubrik:)
Skiädwij sochn,  Säthers lähn.


Notarum explicatio.

      Annesta ähr alt
      skatte, mantalen ähra så
      många som efterfölier och
      ägha alla tilhopa,    spannesäde.
A.  Utsädde det ena åhret alla til-
     hopa,                                      tunnor
B.  Det andra åhret alla tilho-
      pa,                                         tunnor.
C.  Höö uthi Wiggängan alla tilho-
      pa,                                               las  30.
D.  Höö uthi Österängan,                    las  16.
      åker dher sammastädes,         tunnor  3 17/32.
E.  Höö af en myra och skarp hård-
      walsäng, kallas Stormyran och
      Höönässet, fins folio 15,               las  50.


Notarum explicatio.

1.   Oloff Hanson i Annesta ägher
      uthi förbemälte by med sina bythesmen,  span  9 3/4.
A.  Utsäde det ena åhret,                           tunnor  6 3/16.
B.  Det andra åhret,                                   tunnor  4 1/4.
C.  Höö uthi Wiggängen,                                  las  3 51/73.
D.  Höö uthi Österängan,                                  las  1 71/73.
      Åker dher sammastädes,                       tunno7/16.
E.  Höö uthi Stormyran och Höönässet som
      fins folio 15,                                                las  6 12/73.
F.  Höö af en hårdwalsäng,                                las  5.
G.  Höö af en myra och hårdwalsäng,                 las  4.
H.  Höö af en huustompt,                                   las  1 1/2.
      Höö af gerdeslinderna,                                 las  1.


(Karttext sid 252:)
Skogh och uthmark.
Dale elfuen.
Sand jord.
Öster-ängen.
Sand iord.
Sandiord.
Lerjord.
Lerjord.
Ler iord.
Lerjord.
Sand-jord.
Sandiord.
Leriord.
Myra och hårdwals ängh kallas Hagen.
Sand jord.
Leriord.
Kasse by åker.
Wigänge, beblandat med myre och hårdwals båtn.
Kasseby änger.

(Karttext sid 253:)
Bengzbo ängar.
Hårdwalz ängh.
Uthmark.
Bengzbo åker i Huuseby sochn.
Myra och hårdwals ängh, kallas Stora Röö.
Myra och hårdwals ängh kallas Siöröö.
Hönsan.
Ler-iord.
Myra och hård wals äng kallas Lijssle Röö.
Utmark.
Ler-iord.
Hård wals ängar.
Hårdwallsäng Hägenäss sueden.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.