U1:256      Fäggeby ähr alt skatte, man-
      talen ähra så många som efterfölier,
      och ägha all tilhopa uthi förbemälte by,    spansäde  73 1/4.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                               tunnor  47 9/32.
B.  Dhet andra åhret,                                         tunnor  27 5/32.

      Specialis explicatio.

1.   Hans Person ibidem, äger med
      sina bythesmen uthi förbemälte by,            spansäde  5 3/4.
A.  Utsäde dhet ena åhret,                                  tunnor  3 41/64.
B.  Dhet andra åhret,                                          tunnor  2 3/32.
C.  Höö uthi en hårdwalsängh,                                  las  5 3/4.
      Åker dher sammestädes,                               tunno3/32.
D.  Noch höö af en hårdwalsäng,                              las  3 1/2.
      Åker dher sammestädhes,                             tunno5/32.
E.  Höö af en ängestäppa, fins folio 411,                    las  2.
F.  En åkerwret, fins folio 411,                             tunno9/16.
      Höö af gerdeslinderna,                                         las  1.
      Humblegård til,                                              stänger  60.
      Åker uthi den wreten som fins folio 441 med N noterat,  tunno3/4.
      Höö af dhen hårdwalsängen som fins folio 441 med O noterat,  las  1 5/8.

2.   Per Erickson ibidem, äger och
      med sine bythesmen uthi förbemälte by,        spansäde 4 1/2.
A.  Utsäde dhet ena åhret,                                     tunnor  2 53/64.
B.  Det andra åhret,                                               tunnor  1 5/8.
G.  Höö af en hårdwalsängh,                                        las  8.
      Höö af gerdeslinderne,                                           las  3/4.
      Åker uthi den wret som fins folio 441 med N noterat,  tunno1/2.
      Höö af dhen hårdwalsängen som fins folio 441 med O noterat,  las  1 1/4.
1.   Anders Jöranson ibidem, äger
      och med sine bythesmen uthi förbemälte
      by,                                                               spansäde  6.
A.  Utsäde det ena åhret,                                       tunnor  3 13/16.
B.  Det andra åhret,                                               tunnor  2 3/16.
      Höö af dhen hårdwalsängen med C note-
      rat, tilhopa med Hanss Person,                               las  6 1/4.
      Åker dher sammestädhes,                                tunno3/32.
H.  Noch höö af en ängestäppa,                                    las  2.
      Höö af en skarp hårdwalsäng, fins folio
      411 och ähr med I noterat,                                      las  5.
      Åker dher sammestädhes,                                tunno13/16.
K.  Höö af en ängestäppa, fins folio 411,                       las  2.
      Höö af gerdeslindherna,                                          las  1 1/4.
      Humblegård til,                                                 stänger  600.


4.   Hans Oloffson ibidem, haffwer
      bygt sigh utur bålbyn och utpå sin ängh, äger
      och med sina bythesmen uthi förbemälte by,       span  6 1/2.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                                   tunnor  4 1/8.
B.  Dhet andra åhret,                                             tunnor  2 3/8.
L.  En åkerwret,                                                    tunnor  2 5/32.
      Höö af samma wret,                                              las  3
M.  Höö af en skarp hårdwalsängh,                             las  4.
      Åker dher sammestädes,                                 tunno5/8.
      Noch höö af en hårdwalsängh, fins folio 411
      och ahr2 med  N noterat,                                       las  3.
      En åkerwret medh O noterat,                           tunno5/8.
26. Höö af en hårdwalsäng, fins folio 411,                    las  4.
      Höö af gerdeslinderne,                                           las  1 1/2.
      Humblegård til,                                                stänger  60.
T.  Höö af en hårdwalsäng, fins folio 441,                      las  3.
W.  Noch höö af hardwalsäng3, fins och folio 441,         las  4.

5.   Meckel Person ibidem, äger
      och med sina bythesmen uthi förbemälte by,        span  7 1/4.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                                     tunnor  4 23/32.               
B.  Det andra åhret,                                                 tunnor  2 21/32.
P.  Höö af en hårdwalsäng,                                            las  6.
2.   Höö af en ängestäppa,                                             las  2.
      Höö af en skarp hårdwalsängh, fins folio
      411 och ähr med R noterat,                                     las  6.
      Åker dher sammestädes,                                   tunno27/32.                  
S.  Noch en lijthen åkertäppa, fins folio 411,            tunno15/32.
      Höö af en myra och hårdwallsängh, fins
      folio 411 och ähr med T noterat,                             lass  10.
      Åker dher sammestädes,                                    tunno1/4.
      Noch höö af en hårdwalsängh, fins och fo-
      lio 411 och ähr med U noterat,                                lass  3.
W.  Höö af en hårdwals ängestäppa, fins folio 411,         las  1.
      Höö af gerdeslinderna,                                             las  1 3/4.
      Hummblegårdh til,                                             stänger  50.

6.   Tydijck Larson ibidem, äger och
      med sina bythesmen uthi förbemälte by,                span  4.
A.  Utsäde det ena åhret,                                         tunnor  2 1/2.
B.  Det andra åhret,                                                 tunnor  1 7/16.
X.  Höö af en hårdwalsängh,                                          las  6.
      Åker der sammestädes,                                     tunnor  1 3/32.
      Höö af gerdeslinderna,                                             las  3/4.
      Humblegård till                                                  stänger  100.

(Fortsättning sid 258:)

_________________________
1Tillskrivit med blyerts.
2Fel för ähr.
3Fel för hårdwalsäng.