U1:262


(Rubrik:)
Skädwij sochen.


      Notarum explicatio.

1.   Forssen ähr 1 skattehem-
      man bygt utur bålbyn i Fäggeby, ren-
      tar för,                                                spansäde  10x.
A.  Utsädhe det ena åhret,                             tunnor  4 3/32.
B.  Det andra åhret,                                       tunnor  2 1/8.
C.  Höö af en hårdwalsäng,                                  las  6.
      Åker der sammestädes,                           tunno15/16.
D.  Höö af en myra och hårdwalsängh,                 las  4.
E.  Höö af en hårdwalsäng,                                  las  3.
      Åker der sammestädes,                           tunnor  1 5/8.
F.  Noch höö af en hårdwalsängh,                        las  6.
      Åker dher sammestädes,                         tunnor  1 1/4.
G.  En åkerwret,                                           tunnor  1 3/4.
H.  Höö af en hårdwalsäng,                                 las  3.
      Höö af en hårdwalsängh, fins folio 26
      och ähr med I noterat,                                   las  2.
      Höö af en hårdwalsängh, fins och folio
      26 och ähr med K noterat,                            las  1.
      Till dhetta hemman fins samme legenheet med
      skogh, mulebete och anan legenheet  som til bålbyn Fäggeby.


(Höger om kompassrosen:)
x.  Och brukas
af Nilss Jörenson.
Förbemälte Nilss Jörenson
äger och höö af en hård-
walsäng, fins folio 291
och ähr med 22
noterat,               8 las.
Åker dher sammestä-
dhes,       tunnor  1 1/32.


      Notarum explicatio.

      Simon Hansson i Uppebo, fins folio 4
      undher nummero 1, äger höö af en hårdwalsängh
      medh X noterat,                                            las  3.
      Äger och en åkerwret med Y noterat,     tunnor  2 3/32.
Z.  Höö af en hårdwalsäng, komer Forss hemma-
      net till,                                                           las  4.
      En åkerwret, kommer och förbemälte hemman
      till och ähr med Å noterat,                        tunno13/32.      Notarum explicatio.

      Per Larsson i Fäggeby, fins folio 21 under
      nummero 12, ägher och höö af en hårdwalsängh,
      kallas Forssängen med L noterat,                las  12.
      Åker der sammestädes,                          tunno27/32.
      Olof Knutzon i Fäggeby, fins och folio 21
      under nummero 10, äger och en åkerwret med
      M noterat,                                             tunnor  2 1/4.
      Hanss Persson i Fäggeby, Per Erickson och
      unge Per Jöransson ibidhem, fines folio 19, 21.
      Ägha alla tilhopa en åkerwret med N noterat,  tunnor  1 5/8.
      Noch höö af en hårdwalsäng, alla tilhopa med
      O noterat och kallas samma äng Forsängen,  las  4.
      Unge Per Jöranson äger höö af en hårdwalsäng.
P.  Kallas Höölössen, enskijlt för sigh sielf,           las  3.
Q.  Noch äger han höö af en skarp hårdwalsäng,  las  1 1/2.
      Noch höö af en ängesfiäll med R noterat,       las  1.
      Höö af en hårdwalsäng, kommer Saxe-
      wijken till som fins folo 21 under nummero 15
      och ähr med S noterat,                             tunnor  4.
      Åker der sammestädes,                            tunno1/2.
      Hanss Olofzon i Fäggeby, fins folio 19 under nummero 4.
T.  Äger höö af en skarp hårdhwalsängh,              las  3.
      Oloff Tolsson ibidhem, äger och höö af en godh
      hårdwalsäng med U noterat,                           las  8.
      Noch äger förbemälte Hanss Oloffson höö af en hård-
      walsängh med W noterat,                               las  4.


(Karttext:)
Dale elfuen.
Leriord.
Leriord.
Uppebos änges.
Ler iord.
Ler iord.
Ler jord.
Ler jordh.
Ler iord.
Leriord.
Leriord.
Nedan-noretz änger.
Ler iord.
Ler iordh.


_________________
1Tillskrivit med blyerts.