U1:263


(Rubrik:)
Säthers lähn.


      Notarum explicatio.

      Desse efterskrifne änger och
      beteshager komma dhem til i Betz-
      bergzhyttan som finnes describerade
      folio 27 och blifua noterade som
      fölier, nembligen.
      Hanss Mårtensson i Betzbergz-
      hyttan haffuer bygt sigh utur bål-
      byn och hijth in uthi sin ängh
      som ähr med 5 noterat, höö af sam-
      me ängh finss folio 26,                        las  8.
      Åker dher sammestädhes,            tunnor  5 25/32.
      Förbemälte Hanss Mårtenson fins folio 27.
      Knut Knutzon ibidhem fins och folio
      27, äger och höö af en myra och hård-
      walsängh medh 12 noterat,                las  6.
      Åker dher sammestädes,              tunno29/32.
      Anders Persson ibidem äger och
      höö af en myra och skarp hårdwalsängh
      med Z noterat,                                  las  6.
      Ofuanbemelte Hanss Mårtenson äger
      och några beteshagar med 7 noterat.

      Höö af en hårdwalsängh, kommer Forssen
      til som fins folio 25 och ähr med K noterat,  las  1.
      Noch höö af en hårdwalsängh, kommer och
      Forssen till och ähr med I noterat,                las    .


(Karttext:)
Betzbergzhytte äger, fines folio.
Ler jord.
Ler jord.
Ler iordh.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.