U1:268


(Rubrik:)
Skädwij sochn.


6.   Hällebo ähr skatte och ligger i
      tegskifte med Betzbergzhytte ägerne i
      bådhe sädhes och trädes åkeren sampt
      och i somblige täckter och änger som
      den general explicato utwijser som fins folio 30.
      Rentar för bemälte Hällebo för,                spansäde  6 3/4.
16. Utsäde det ene åhret,                                   tunnor  4 7/16.
17. Det andra åhret,                                           tunnor  2 5/16.
      Åker uthi dhen tächten med 18 noterat,        tunnor  3 13/32.
      Höö dher sammestädes,                                     las  21 3/16.
19. Nåch höö uthi en hårdwalsängh,                         las  5 7/8.
20. Åker uthi en täckt,                                       tunnor  1 9/16.
      Höö der sammestädes,                                       las  4 11/16.
21. Höö uthi en hårdwalsängh,                                 las  7 1/16.
      Noch höö af en ellack myra och hårdwals
      äng med 22 noterat,                                           las  1 3/4.
39. Höö af en hårdwalsäng finss folio 301,                las  6.
      En åkerwret med 23 noterat,                       tunnor  1.
24. Noch en åker wret, finss och folio 301,        tunno11/16.
25. Höö uthi en åkerwret, fins folio 301,                   las  2.
      Humblegårdh till,                                        stänger  160.

7.  Mass Tolsson i Betzbergzhyttan,
      äger och uthi förbemälte by som fins folio1 
      med sina bythesmen,                                spansäde  2.
16. Utsäde det ena åhret,                                   tunnor  1 5/16.
17. Det andra åhret,                                           tunno5/8.
18. Åker uthi täckten,                                        tunnor  1 13/32.
      Höö der sammestädes,                                       las  6 1/4.
19. Höö uthi en hårdwalsäng,                                   las  1 23/32.
      Åker uthi en täckt med 20 noterat,              tunno7/16.
21. Höö af en hårdwalsäng,                                     las  2 1/16.
22. Noch höö af en ellack myra och hårdwals
      äng, finss och folio 301,                                      las  1/2.
      Åker uthi den wreten med 25 noterat som
      och fins folio 301,                                         tunno11/32.
      Höö af en godh hårdwalsäng, fins folio 301
      och ähr med 26 noterat,                                     las  8.
      Höö af en hårdwalsängh, fins och folio
      301 och ähr med 27 noterat,                               las  4.
      Åker uthi samma äng,                                  tunno1/2.
28. En åkertegh, fins och folio 301,                    tunno15/32.
29. Höö af en tompt, fins och folio 301,                    las  1.
30. En humblegård, fins och folio 301,           till stänger  100.
      Höö uthi dhen täcktan med 20 noterat,              las  1 7/16.


      Notarum explicatio.

8.  Hanss Jöransson ibidem, äger och medh
      sina bythesmen uthi förbemälte by som fins folio 301,  2 3/4 span.
16. Utsäde det ena åhret,                                     tunnor  1 3/4.
17. Det andra åhret,                                             tunno15/16.
18. Åker uthi en täckt,                                         tunnor  1 3/8.
      Höö dher sammastädes,                                       las  8 9/16.
19. Höö uthi en hårdwalsängh, fins och folio 301,        las  2 13/32.
20. Åker uthi en täckt, fins och folio 301,              tunno5/8.
      Höö dher sammestädes,                                       las  1 7/8.
      Noch höö uthi en hårdwalsäng, fins och folio 301 
      och ähr med 21 noterat,                                       las  2 7/8.
22. Noch höö af en hård och illack myrewalsäng,
      
fins och folio 301,                                                las  3/4.
      Åker uthi dhen wreten med 25 noterat, fins och
      folio 301,                                                        tunno7/16.
      Höö af en hårdwalsängh, fins och folio 301
      och ähr med 32 noterat,                                        las  6.
33. Noch höö af en skarp hårdwalsängh, fins
      och folio 301,                                                        las  4.
34. Höö af en huustompt, fins folio 301,                       las  3.
35. En humnblegårdh2 till,                                     stänger  100.
      Betheshages med 36 noterat, finnes folio 301.
40. En åkertegh, fins folio 301,                              tunno13/16.

      Erick Hansson i Åhrrestå3, fins folio 304.
      Äger höö af en godh hårdwalsäng med 37
      noterat och fins folio 301,                                    las  20.
38. En ängesfiäll, fins folo 301, kommer Klacke-
      bo til som fins folio,                                             las  3.

      Till förbemälte by ähr lijka legenheet bådhe
      medh skogh, mulebethe och all annor legenheet
      som dhet fins til dhet andra Betzbergzhyttan
      som fins afrijtat och describerat folio 27.

_________________
1Med blyerts 49.    
2Fel för humblegårdh.
3Fel för Åhrresta?
4Skrivit med blyerts.