U1:274-5


Geometrisch affritningh
                        och
calculation öffwer någre tårp i Öster Sijlffbärgz
fiärdingh uthi Säthergårdz lähn och Tuna sochn belägne medh theras åkers
och ängiars rätta quantitet och qualitet effter Hans Kungliga Majistätz instruction
                                                                                   och landzhöffdingens
wälborne Petter Krussbiörns befallningh affmätt och calculerade 1643
                                  af
                   Jonas Arffweszon.  

                                                 

      Notarum explicatio.

A.  Bäcken ähr ett skattetorp och ränther,                                   kååll.
1.   En åkerwreett till samma tårp,                                         1/4  tunnor.
2.   Tächtt till samma torp som ähr beblandatt medh staar
      och håårdtwaall, höö                                                        6  lass.
3.   Skogzängh til samma tårp och kallass Swedhen,    höö      4  lass.
4.   Hårdtwalss tächt till samma tårp,                                     12  lass.
5.   Åker uthi samma tächt                                                    3/8  tunnor.
6.   Ängs hagha till samma och ähr skarp hårdtwall,                 2  lass.
7.   Kalffuetäppa till samma tårp.
B.  Bastuffwegården ähr ett cronetårp och räntahr                   3  stigar kål.
8.   En hårdtwalstächt till samma tårp,                                    30  lass.
9.   Åker uthi samma tächt,                                                    3/4  tunnor.
10. En åkertäppa till samma tårp,                                           3/8  tunnor.
11. Lijndt uthi samma täppa, höö                                             2  lass.
12. En cronetächt som kallas Prästetächtan som ähr beblan-
      datt medh staar och hårdtwall, höö                                   10  lass.
C.  Hwar gårdt som ähr belägen i Öster Sylbärgz1 fiärdingen
      weedh Öster Sylffuer2 gruffwan.
13. En cronetächt som kallas Spannemååls tächtan                  26  lass.
14. Skogzängh, ny oprögdt, ähr godh hårdtwall och kallass Toff
      wels swedhen och brukas undher Herregården, höö          10  lass.
D. Backeegårdhen ähr ett skattetårp och räntar                       14.
15. Tächt til samma tårp, ähr beblandatt medh staar och hår-
      dewall, höö                                                                      16  lass.
16. Åker uthi samma tächt,                                                     5/8  tunnor.
17. Åkerwreett till samma torp,                                               3/8  tunnor.
E.  Ryssetächt, ähr ett cronetårp och räntar,                           3  stigh.
18. Tächt till samma tårp, ähr beblandatt med staar och
      hårdhewall, höö till                                                             14  lass.
19. Skogzängh till samma tårp som ähr af cronones skogh och
      marck nyoprögdt och kallas Vällusslössan, den beblan-
      datt ähr medh staar och hårdhwall,  höö till                           8  lass.
20. Skogzängh, kallass Månsängen, ähr croneängh full
      medh steen och skogh, brukas till Syffwershyttan3
      uthi Norre fierdingen i Tuna sochn, hårdwalshö                     4  lass.
F.  Fäyszbacken4 ähr ett cronetårp,                                           7  stig kål.
21. Tächt till samma tårp beblandatt medh staar och hårdwall,  16  lass.
      Åker uthi samma tächt,                                                      1/4  tunnor.
22. Skogzängh til samma tårp beblandatt medh staar och
      hårdhewåll höö till och kallas Stoorängen,                          14  lass.
23. En elaack myra som plägar slås enähr tårkåhr, höö               2  lass.
24. Hästhagha till samma tårp.
G.  Broo, ähr ett cronetårp och ränter,                                        5  stig kål.
25. Tächt til samma tårp medh staar och hårdhwall, höö            20  lass.
      Åker uthi samma tächt till,                                                1 1/4  tunnor.
H. Hålmboo ähr ett cronetårp, ränthar                                   5  stig kål.
26. Tächt till samma tårp, beblandatt medh staar och hård-
      wald, bliffuer höö till                                                            20 lass.
      Åker uthi samma tächt,                                                     5/16  tunnor.
27. Ängshaga till samma tårp,                                                     1  lass.
28. Ängh, nyoprögdt beblandatt medh staar och hårduall,            2  lass.
I.   Aszpenäs, ähr ett skattetårp, ränther                                      4  stijg kål.
29. Tächt till samma tårp, höö till                                                5  lass.
      Åker uthi samma tächt,                                                       1/2  tunnor.
30. Skogzängh till samma tårp, kallas Rijsshyttängett,                  5  lass.
 
31. Skogzängh till samma tårp, kallass Bäckängen full
      medh steen och skogh,                                                         4  lass.
32. Akerwreett5 till samma tårp,                                              5/16  tunnor.
K.  Rysshyttan ähr 2 skattetorp, dett ena räntar                         13  stig.
33. Tächtt till samma tårp, höö                                                    8  lass.
      Åker uthi samma tächt,                                                       1/4  tunnor.
34. Akerwreett5 till samma tårp,                                               3/8  tunnor.
35. En tächt till samma tårp, kallass Skiärtächten, full
      medh steen och skogh, ähr beblandatt medh hårdwall och
      staarbåttn, höö öffuer hela ängen                                        80  lass.
                 
x6. Wreett till samma torp, kallas Frögdelundh, åker                 3/4  tunnor.
      Höö af samma wrett,                                                           6  lass.
x7. En swedh till samma tårp, höö                                              2  lass.
* . Starhöö af en annan skogzängh,                                            3  lass.
36x. Höö af Skiärtächten till samma tårp.
36. Höö af en ängzhaga till samma tårp,                                     4  lass.
      Åker uthi samma ängzhaga,                                             5/16   tunnor.
37. En åkerwret till samma tårp, nyoptagen,                           7/16  tunnor.
38. Hårdtwalstächt til samma tårp, höö                                    10  lass.
      Åker uthi samma tächt,                                                      3/8  tunnor.
L.  Det andra tårpet ränter,                                                   8 3/4  stijg.
39. Åkerwreet till samma tårp,                                                7/8  tunnor.
488. Tächt til samma tårp, höö                                                  8  lass.
      Åker uthi samma tächt,                                                     5/8  tunnor.
H.  Höö af en hårdhwaldztächt till samma tårp,                        26  lass.
x9. Höö af en skogzängh til samma tårp och kallas Trättes-
      kållninghen, höö                                                                12  lass.
x10. Höö af en annan skogzängh,                                               1  lass.
42. Kalffuetäppa till samma tårp.
M.  Smedhzboo ähr ett skattetårp, räntar                             2 1/2  stijg.
43. Höö af en hårdwallstächt till samma tårp,                            8  lass.
44. Obrukatt åker till samma tårp,                                       15/16  tunnor.
45. Slåttertäppa till samma tårp, höö                                        2  lass.


N.  Magnebo ähr ett skattetårp, räntar                                    7  stijg.
46. Åkertäppa til samma tårp,                                             5/16  tunnor.
      Höö af samma täppa,                                                       3  lass.
      Höö af  Skiärtächtan,                                                31 1/2  lass.
47. Ödesäng, lydher inundher cronan och haffuer för
      warit brukatt till Rysshyttan11.
48. Croneängh som brukas till Tossarby i Nybo fierdingen
      uthi Tuna sochn, höö                                                       4  lass.
49. Höö af en cronetächt som kallass Löfztächtan,             160  lass.
      Obrukatt åker uthi samma tächt,                                    7/8  tunnor.
O.  Kållarbo skattetårp, ränther                                            2  stijg.
50. Höö af en tächt till samma tårp,                                       4  lass.
      Staarhöö af en ängztäppa till samma tårp,                        1  lass.
P.  Dambsziöbo ähr ett skattetårp, ränthar                             5  stijg.
51. Höö af en skarp hårdwalstächt,                                     14  lass.
      Aker12 uthi samma tächt,                                              1/8  tunnor.
52. Höö af en ängesfiäll, hörer Kiällarbo till,
      ähr skarp och elack hårdhewall,                                     2  lass.
Q.  Kiällarbo ähr ett tårp bygdt opå cronones utt-
      wäghar och ränthar,                                                       4  stijg.           
53. Åkertäppa till samma tårp,                                        1 7/8  tunnor.
      Höö af samma täppa,                                                    4  lass.
54. Tächt till samma tårp beblandatt medh hård-
      waldt och staarbåtn,                                                    20  lass.
55. Åker uthi samma tächt,                                                  1  tunnor.
55v. Åkerwreett till samma tårp,                                      5/16  tunnor.
56. Swedh till samma tårp af cronones uttwägar
      inlagdh och brukas till hästhaga och kan dher
      af medh tijdhen bliffwa ängh.


57. Swedh kommer Dambsiöbo till och ähr full medh
      skogh och steenn, höö                                                4  lass.
R.  Löffzbo, bygdt på cronones uttwägar, räntar          9 3/4  stijg.
58. Tächt till samma tårp beblandatt mz hårdtwall
      och staarbåttn, höö till                                              38  lass.
      Åker uthi sama tårp,                                                5/8  tunnor.
59. Skogzängh till samma tårp,                                        4  lass.
      Åker i samma ängh,                                                1/4  tunnor.
60. Cronetächt, kallass Nytächt och ähr mz hård-
      wald och starbåtn beblandatt,                                  60  lass.
S.  Reedsweensbo ähr ett tårp bygdt opå cro-
      nenes uttwägar och räntar,                                  3 1/2  stijg.
61. Höö aff hårdwaldztächt,                                         30  lass.
62. Ängesfiäll, kommer Kiällerbo till, höö                       4  lass.


63. Ängzfiäll kommer Reedhsweenssbo till,  höö till          2  lass.
T.  Fiskarebo ähr ett skattetårp, rantar13                        3  stijg.
64. Höö af tächterna till samma tårp,                            13  lass.
U.  Nyhyttan ähr ett skattetårp, räntar                           4  stijg.
65. Höö af en hårdtwaldztächt till samma tårp,             30 lass.
      Åker uthi sama tacht14,                                         1/2  tunnor.
66. Åkertäppa till samma tårp,                                    1/4  tunnor.
W.  Ny Knutzbo ähr ett skattetårp, ränther                   3  stijg.
      Noch för den deell han haffwer i Massbo, ränthar han  3  stijgh.
68. Höö af en hårdwaldztächt,                                    16  lass.
      Åker uthi samma tächt,                                      1 7/8  tunnor.
69. Kalfwetäppa till samma tårp.
X.  Matzbo ähr ett skattetårp, ränter                           4  stijg.
70. Höö af en tächt till samma tårp,                           30  lass.
      Åker uthi samma tächt,                                    1 7/8  tunnor.
71. Skogzängh till samma tårp, kallas Grässswedhen   4  lass.
72. Åker uthi en tächt till samma tårp,                    1 5/8  tunnor.
73. Höö af samma tächt,                                            6  lass.
74. Hårdtwalstächt, samma tårp                               10  lass.
x15. Sweedh till samma tårp, höö                                1  lass.
Y.  Eskelssbo ähr ett skattetårp, räntar                       6  stijg.
75. Höö af tächterna till samma tårp,                         46  lass.
      Åker uthi sama tächter,                                    13/16  tunnor.
Z.  Högsween ähr ett skattetårp, rantar13                    2  stijg.
76. Höö af en tächt till samma tårp beblandatt medh staar och hardh16-
      walsbåtn,                                                            20  lass.
77. Höö af en skogzängh till samma tårp,                     1  lass.
78. Hårdtwalstächt, kommer Dalkarssbo till och kallass Per
      Laarss sweedh, höö                                             14  lass.
Å.  Wästansiö ähr skattetårp, räntar                           13  stijg.
79. Höö af en hårdwalsstächt til samma tårp,              50  lass.
      Åker uthi samma tächt,                                     2 3/8  tunnor.         
80. Åkertäppa till samma tårp,                                   3/8  tunnor.
81. Åkertäppa till samma tårp,                                   7/8  tunnor.
82. Ett lijtett tårp, ligger inundher Wästansio17 medh skatten.
83. Höö af en tächt till samma tårp,                             6  lass.
      Åker uthi samma tächt,                                         1  tunnor.
83. Häst hage till samma tårp.
84. Wreett til samma tårp,                                       1/16  tunnor.
Ä.  Nolanbärgh ähr ett tårp nyoptagett oppå cronones utwägar
      och ähr ähnnu intett skattlagdt.
85. Höö af en hårdtwalstächt til samma tårp,             16  lass.
      Åker uthi samma tächt,                                       5/8  tunnor.
86. Åkerwreett til samma tårp,                                5/16  tunnor.
87. Åkertäppa till samma tårp,                                  1/2  tunnor.
      Höö af samma täppa,                                           3  lass.
88. Cronetächt, kallas Stoorgårdztächtan, beblandat mz star och hårdt,  36  lass.
90. Mårthenssbo, räntar                                             9  stijg  3 kor18.
91. Rästwenderbo, räntar                                         11  stijg  1 1/2 korg18
      Desse förbemälthe tårp ähre ödhe medh hwss, men tächterna brukas aff
      Laarss Erichsson uthi Mora i Moora fiärdingen och Tuna sochn.
      Höö af samma tächterna,                                    56  lass.
      Åker uthi samma tächtar,                                      1  tunna.
      Höö af en hårdtwaldztächt, kommer Laarss Erichsson i Mora till, kallas
      hårdwalssängh, kommer Larss Erickson i Mora till, höö  6 lass
92. Stoorsweedhen,                                                    4  lass.
x19. Skogzängh, kommer och Larss Erichsson uthi Mora till, höö  2  lass.
93. Skogzängh, brukas till Fergeby uthi Tuna sochn,    4  lass.
94. Höö aff en skogzäng, kommer Färge byn til i Mora fiärdingen, Tuna sochn,  4  lass.
95. Hårdtwaldzängh, kommer wälborne Petter Kruussbiörn till och kallas
      Jacobsbo och ähr medh skarp hårdtuall och starrbåttn beblandat,  6  lass.
96. Knutzbo, räntar                                                    7  stijg.
      Ähr ödhe medh hwss och brukas af Haans Hijndersson i Wästan-
      ssio20 i Skiärssio21 fiärdingen i Tuna sochn, hårdtwaldtz höö  16 lass.
      Åker uthi samma tächt,                                        1/4  tunnor.
97. Skogzängh, kommer till samma tårp,                     4  lass.
98. Sweedh, kommer Rysshyttan11 till
, dett tårpett som ähr medh K noterat,  1  lass.
      Skogh och mulbethe till desse förbemälthe torpen till nödhtorfften,
      sampt fiskewatn uthi dhe siögar som afrijttare ähro opå chartet.             (Karttext:)
Uthi denne bäcken ähr ödhe qwarnnar.
Her emälan ähr fullt medh skogh och bärgh.
Her ähr och skogh och bärgh.
Skildna emälan Grängzhammars och Nij Knutzbo ägor.
Her möter skogh och bärgh.
Gammal hytta.
Skogh och bärgh.
Dam.
Gruffwe siön.
Öster Sijlbärgz cappelle.
Sylbärgz gruffua.
Skogh och bärgh.
Tiärn.
Quarn.
Skiär kiärnan.
Oluff Pärss siön.
Assppa.
Fult medh skogh och bärgh på denna sijdhan.
Ähr fullt medh skogh och bärgh.
Maar wijkeen.
Rude kiärnan.
Steen siön.
Quarnställe.
Öffwersiön.
Ytersziön.
Quarn och hammar smedia.
På denna ähr sijdan skogh och bärgh.
Oppå denna sijdan möther skogh och bärgh.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


____________________
1Fel för Sijlbärgz?
2Fel för Sijlffuer?
3Fel för Sylffwershyttan eller Sijlffwershyttan?
4Fel för Fäijszbacken?
5Fel för Åkerwreett.
6Tecken för trekant.
7Tecken för fyrkant.
8Fel för 40?
9Tecken för cirkel med kryss i.
10Tecken för cirkel med snedstreck i.
11Fel för Rijsshyttan?
12Fel för Åker.
13Fel för räntar.
14Fel för tächt.
15Tecken för lodrätt streck med 3 armar.
16Fel för hårdh.
17Fel för Wästanssiö.
18korg??
19Tecken för trekant med snedstreck.
20Fel för Wästanssiö.
21Fel för Skiärssiö.