U1:3


(Rubrik:)
Wijka sochn och Kåpperbergz lähn.


      Notarum explicatio.

A.  Räfsare, ähr bergz frelsse.
      Kommer wäl:tt Oloff Jonson på             Tun-
      Faluu till. Ägorna bliffue sälu-                  landh.
      da noterade och specificerade
      som fölger, nembligen.
B.  Thäckten innehåller uthi goda åker-
      lijnder                                                    5 1/16
C.  Men uthi myre och andra slog-
      backar, innehåller hon                            1 5/16
D.  En åkerwret, innehåller                            7/32
      Summan innehåller både uthi goda
      åkerlijnder och annan myre och bac-
      keslogh, all tilhopa.                                 6 19/32 
      En humblegårdh med E noterat.
      Till förbemälte heman ähr skogh till wed
      och gerdzle, timber, näfuer och
      löfskogh intet. Sågh och quarn
      intet.

(Karttext:)
Leriordh.
Räfzsars ägor.
Skogh och mulebete.
Leer jordh. NotaBene.
Leer jordh. NotaBene.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.