U1:7


   
      Notarum explicatio.

A.  Wthi Lilla Lunå äger och för-
      bemälte Per Hansson i Fremenneby, som
      fins describerat folio 5.
      Någre theger uthi en tächt som
      sålunda bliffua noterade och
      specificerade som fölger, nämligen.     Tune-
B.  Åkerlijnderna der sammastädes.           laandh.
      Innehålla alla tilhopa                           1 9/16 tunna.
C.  Myre och backeslogan dher sam-
      mestädhes, innehåller, innehåller         3 3/4  tunnor.
      Summan bådhe uppå åkerlijnder
      och andra skoglijnder, ähr                  5 5/16 tunnor.
      Till förbemälte ägor ähr skogh och mule-
      bete till nötorften. Quarn och sågh
      intet. Fijskiewatn godt uthi
      Öffuer Klijngen.

(Karttext:)
Ler jordh.
Lunå ägor.
Skogh och mulebete.
Lunå ägor.
Leer jordh.
Lunå ägor.
Lunå egor.
Öffuer Klijngen lacus.
Ler jordh.

(Under skalan:)
Scala wlnarum.