U1:9-10


(Rubrik:)
Wijka sochn och Kåpperbergz lähn.

      Notarum explicatio.

A.  Nygården ähr bergzfrel-
      se, kommer Per Hansson i Fremenby
      till som fins folio              5.
      Des ägor blifua noterade och specifi-
      cerade som folger1, nembligen
B.  Åker uthi en täckt, kallass                    Tune-
      Klingzbobacken huilken kommer         landh.
      förbemälte Per Hansson till enskijlt.
      Innehåller uthi goda åkerlijnder            1 7/16 
C.  Godh myre och backeslogh uthi för-
      bemälte tächt, innehaller2                    6 7/16  
D.  Uthi Stoor täckten ägor förbemälte
      Per Hansson en tegh, åkerlijn-
      derna uthi förbemälte tegh innehålla
      alla tilhopa                                          3 13/16  
E.  Sloglijnderna uthi förbemälte täckt
      innehålla alla tilhopa                             1 1/2 
F.  Åkerlijnderna uthi Siötäckten
      af 2 teger, innehålla alla tilho-
      pa                                                       1 3/4 
G.  Godh myre och backeslogh uthi för-
      bemälte täckt, innehåller all tilhopa       2 13/16
H.  En myre uthi Klingzbobacken,
      duger wäll till ängeslandh.
K.  En myre uthi Stoortäckten
      belagen3, duger och wäll till ängeslandh.
      Summan uppå Per Hanssons egen-
      domb her i Nygården, uthi åker lijn-
      der och annan slogh, bliffuer               17 3/4 tunnor
      Till förbemälte ägor ähr skogh och mulebete
      til nötorften. Fijskiewatn uthi Hagel
      siön.
                           Transport, folio 9.

Transport, folio 10.

Ähr achtandes at förbemälte per Han-
sons ägendomb, som han äger uthi Nygår-
dhen, helst med den myre och backe-
sogen4 som uthi notarum explicatione ähr
specificerat. Skall sålunda warda för-
stånden, nämligen at dhen myre och backesloghen som
och ähr med C. E. och G. noterade böör at
blifue rechnat tu spansäde emot itt af
behållen åkerlijndher, bliffver altså aff dhen förbemälte
summan som fins in notarum explicatione nämligen af      17 3/4  tunnor
till                                                                                   12 3/8  tunnor.

(Karttext:)
Leriordh.
Nygardz5 ägor på denna sijdhan och.
Ler jordh.
Jockhytte ägor.
Nygårdz ägor.
Nygårdz ägor.
Ler jordh.
Nygårdz ägor på denna sijdan och.
Ler jordh.
Leer jordh.
Nygardz5 ägor.
Leer jordh.
Ler jordh.
Starrwald.
Hårdwald och stenigt.
Klingzboo ägor.
Hagel siön.
Duger till engh.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

________________
1Fel för fölger.
2Fel för innehåller.
3Fel för belägen.
4Fel för backeslogen.
5Fel för Nygårdz.