U1:Titelblad


Geometrisch afritning och calculation
               öfwer
några Bergzmans hemman hwilka sigh med
olaga kolskiöp försedt, och sålunda oachtandes konungliga ord-
ningar och statuter, och såledess kolordningen öffuerträdt, alt-
så hafuer jagh efter hans kungliga maijstätz sampt Sueriges rij-
kes råådh, präsident uthi det kungliga bergzcollegio såsom och
på denna tijdh landzhöfdinges öffuer Stoora Kåpperber-
berget, Nääss och Säthers gårdz lähn med Öster
och Wästerdalerna sampt Jernbergzlagen, dhen
ädle och wälbone herres her Erich Fleminingz
frijherre till Laijss, herre till Ekeby och Lijndöö,
befalningh afrijtat och affmätt anno
           1654
             aff
Jonas Arfwedzon
   Kiellandro.

Effterfölgendes bergzmäns hemman och tächter finnass
afrijtade och describerade på sätt och wijss som fölger,
                        nembligan.
Itt hemman kommer wälachtet Erich Person råd-
man till Påå åssen wedh Falun, kallass Moorbyg-
den i Kåpperbergz sochn och lähn beläget, fins flio1 2.
Räfzare i Wijka sochn och Kåpperbergz län beläget,
finss affrijtat och describerat                           folio 3.
Lillian i Kåpperbergz sochn och lähn beläget finss af-
rijtat och describerat                                              4.
Fremenneby i Kåpperbergz sochn och lähn beläget,
finss afrijtat och describerat                                    5.
Lilla Lunåå i Wijka sochn beläget, finss                  7.
Nygården i Wijka sochn och Kåpperbergz lähn beläget,
fijnss afrijtat och describerat                                 10.
En hage kallass Wargebohagen fijns afrijtat och
describerat                                                           12.
En tächt kallass Skuggarsstächten finss afrij-
tat och describerat                                       folio  13.   

____________
1Fel för folio.