U2:10-11


(Rubrik:)
Tuna sochn,  Brobyggie fiärdingen.


      Notarum explicatio.

      Sprax kyia ähr ett skatthemman.
      Skattat för,                              spansäde  10 5/8.
1.   Larss Erichsson ibidem, äger utij samma hemman  7 5/8 span.
A.  Utsäde i säädes åkrenn det ena åhret,  tunnor  2 3/8.
B.  Det andra åhret i trädes åckren,           tunnor  2 1/8.
C.  Höö utaf Noretechtenn,                             las  4 9/10.
D.  Höö utaff Södertächten,                            las  12 6/10.
      Åcker der sammastedhes,                   tunnor  2 1/8.
E.  Höö af Kolningee tächtenn,                        las  4 9/10.
F.  Enn angiess1 fiäll, kommer öfuan bemälte
      Larss Erichsson, höö                                 las  1.
G.  Åker utij enn täccht,                            tunnor  2 3/4.
      Höö utij samma täccht,                              las  1 1/2.
H.  Höö af enn ängies fiehl,                              las  1.
      Höö af en ängess fiell med T noterat, fins
      afrijtat folio 12,                                          las  1 1/2.

2.   Anderss Knudtzssonn ibidem , ägher och
      utij förbemelte hemman,                   spansäde  3.
A.  Utsäde det ena åhret i sädesåckren,      tunna  1.
B.  Det andra åhret i trädet,                      tunnor  7/8.
      Åcker utij den tächten medh G noterat, tunna  1 1/8.
      Höö utij samma täccht,                              las  1 1/2.
      Höö utij Norretächten medh C noterat,     las  2 1/10.
      Höö utaf Södhertächten med D noterat,    las  5 4/10.
      Åcker der sammastedhes med D,        tunnor  7/8.
      Höö af Kolningetäcchten med E noterat,   las  2 1/10.
      Anderss Oluffsson i Gruckareby, fendrick
      i Brobyggie fierdingen, finss på den
      taflann medh nummero 3, ägher och höö
      af en engessfiehl utij Nortäcchten
      medh I noterat,                                         las  3.


      Notarum explicatio.

3.   Wallesta ähr et skattehemman, skattat
      för,                                                  spansäde  6.
      Till förbemeltee hemman är
      ingen träde eller sädes åcker.
      Åcker utij täccht med K noterat,          tunnor  6 7/8.
      Höö i samma täccht,                                        18.
L.  Åcker utij en tächt,                               tunnor  3 11/16.
      Höö af samma täcckt,                                las  6.
M.  Höö af en ängh, beblandat med
      hårdh och myreualz botn,                           las  18.
N.  Hö af en ängh beblandhat med
      hårdh och myreualz botn och
      kommer Hanss Mickelsson i Söder
      Silnäs till och Hessee fierdingen
      och finnes folio       ,                                  las  14.
      Åcker der sammastedhes,                   tunnor  7/8.

4.   Grefuegårdz teckterna med
      O noterat, komma och detta forbemälte2
      hemman till.
      Åkertäppan med P noterat, komer och
      förbemälte hemman til,                       tunnor  1 1/8.
      Höö af täckterne med O noterade,            las  16.
      Höö af en angess3 täppa med 2
      noterat,                                                    las  2.
      Noch höö af en ängess täppa med
      R noterat,                                               las  1.
      En betesshage med S noterat.


(Karttext:)
Kuteboo siön.
Här möther Store Swedhens ägor.
Galdzbodha ägor påå denna sidhan, fins folio 12.
Här möther enn ängh, kallas Selängan.
Grundh leriord.
Grund leriordh..
Leriordh.
Grund ler iordh.
Grund ler iordh.
Här mötha Södher Selenäss ägor påå denna sidhan uthan bronn.
Här mötha och Södher Selenäss ägor uthan bronn.
Här möther Juhanssboo täcktan på denna sidhan, fins folio 12 med P noterat.
Här möther Kolninge ängen, fins folio 12.
Hård och myrewals änger.
Här möther skogh och uthmarck.
___________________
1Fel för ängiess.
2Fel för förbemälte.
3Fel för ängess.