U2:107-8      Notarum explicatio.

      Åsleby ähr ett frelsehemman, kommer
      welborne Jesper Andersson till och räntar cronan.
      Wästanwägh och Rågåker ähre 2
      skattehemman både tilhopa och äre medh
      frelsse hemmanet uthi åkren i teggeskiffte belägne,
      och ära dess ägor noterade och specificerade som
      effterfölier.

                    Hans Nilsson åboen.
A.  Frälsehemmanets ägor ähre medh A noterade.
      Uthsäde det ena åhret,                                9  tunnor.
      Det andra åhret i båda trädes åkrarne,         6 9/32  tunnor.
      Samsädhe uthi täckten med A noterat,        9  tunnor.
      Obruckat åker uthi samma tächt,                 2 1/8  tunnor.
      Höö af samma tächt,                                   70  las.
      Åker uthi Swr tompten med A noterat,       1 1/32  tunnor.
      Höö af gärdzlindorna,                                 1  las.
      Enn humblegård med A noterat,        till      300  stenger.
      Höö af enn eng, kallas Röö myran, fins
      afrijttat på den taflan med nummero         och
      är med        noterat.
      Höö uthi Mactkemyran som fins afrijttat
      på den tafflan med nummero       .
      Enn hestehage med A noterat.
      Enn kålltäppa med A noterat.
      Enn engh till dette frelsehemman utij Broobygge fierding med F noterat
      på Wästanåhs1, afritat folio 2, om höö          20  lass.

B.  Erick Larszon i Wästanwägh.
      Uthsädhe det ena åhret,                              2 3/16  tunnor.
      Det andra året i sädes åkren,                      1 9/16  tunnor.
      Höö af enn tegg uthi tompten med B noterat,  1  las.
      Höö af enn tegg uthi Swr tomten med B noterat1/2  las.
      Obruckat åker uthi enn täppa med B noterat3/8  tunnor.
      Höö af Biurengen, fins afrijttat på den
      taflan med nummero       och är noterat med      .
      Höö af Röömyran, fins afrijttat på den
      taflan med nummero      och är med      noterat,  1  las.
      Höö af Mactkemyran, och fins affrijttat
      på den tafflan med nummero    och är med      noterat,  1  las.
      Höö af gerdzlinderna,                                  1  las.

C.  Anders Erichsson i Råghåker, äger och
      uthsädhe i Wästanwäg,                                3/16  tunnor.

D.  Ingel Hansson i Hångssarfwe, äger och uth-
      sädhe i trädes åkren det ena året,                3/4  tunnor.
      Det andra åhret i sedesåkren,                     1 1/32  tunnor.

E.  Hans Jöransson i Wästanwägh, äger och uthi
      förbemälte hemman.
      Uthsädhe det ena åhret i trädesåkren,          2 1/8  tunnor.
      Det andra året i sädesåkren,                       2 5/16  tunnor.

F.  Erich Pedhersson widh Kopparbergett, äger
      uthsädhe det ena året i trädesåkren,            2 1/32  tunnor.    
      Det ana2 året,                                            2 1/32  tunnor.

      Desze effterskrefne äga uthi Råghåker.
G.  Per Matzon i Rågåker, äger
      uthsädhe i båda trädesåkrarna det ena året,  3 7/16  tunnor.
      Uthsäde det andra året i sädesåkren,           2 3/16  tunnor.
      Åker uthi Store täppan,                              21/32  tunnor.
      Höö der sammestädes,                               4  las.
      Obruckat åker uthi Lissle täppan med G noterat15/16  tunnor.
      Höö der sammestädes,                               1/2  las.

H.  Anders Erickszon ibidem, äger
      uthsädhe det ena året i båda trädes
      åkrarna,                                                     2 3/4  tunnor.
      Det andra åhret i sädesåkren,                      2 5/16  tunnor.
      Åker uthi Stortäppan med H noterat,          19/32  tunnor.
      Höö ibidem,                                               2  las.
      Obruckat åker i Lissletäppan med H noterat17/32  tunnor.
      Nybruukat åkertegar uthi enn täppa
      med H noterat,                                            19/32  tunnor.
      Höö ibidem,                                                1/2  las.
      Höö af enn engh, kallas Biurengen, fins
      affrijttat på den tafflan med nummero
      och är med       noterat.

I.   Anders Anderszon ibidem, äger och
      uthsädhe det ena åhret,                               3 7/16  tunnor.
      Det andra åhret i sädesåkren,                     2 1/32  tunnor.
      Åker uthi Store täppan med I noterat,         1 7/32  tunnor.
      Höö ibidem,                                               4  las.
      Obruckat åker uthi Lissle täppan,                21/32  tunnor.
      Höö af samma täppa,                                  1  las.
      Höö af enn stoor eng, kallas Store Lussan,
      fins afrijttat       .
      Höö af enn eng, kallas Mactkemyran, som
      fins afrijttat på den taflan med nummero
      och är med          noterat,                            1  las.
      Höö af enn eng som fins afrijttat på den
      taflan med nummero       och är med       noterat.

K.  Jöns Olufszon i Bärgh i Häszebygge
      fierdingen, fins folio        och med       noterat.
      Äger och uthi förbemälte hemman.
      Uthsäde det ena året i båda trädes åkrana,  1 1/2  tunnor.
      Det andra året,                                           1 1/32  tunnor.
      Sampsädhe uthi Stoor täppan med K noterat11/16  tunnor.
      Höö der sammestädes,                               2  las.
      Höö af enn teg uthi Lissle täppan med K noterat,  1  las.
      Höö af enn eng, kallas Store Lussan, fins
      afrijtat och är med      noterat,                    1  las.
      Höö af Mactkemyran, fins afrijttat på den
      taflan med nummero     och är med      noterat,  3/4  las.
      Höö af Biurbecks engen, afrijttat på den taflan
      med nummero      och är med      noterat.
       Enn humblegård med K noterat, till             80  stenger.


      Notarum explicatio.

L.  Jöran Pederszon i Rågåker, äger och
      uthsäde i både trädesåkrarna det ena året,   1 13/32  tunnor.
      Det andra året i sädes åkren,                       2 1/16  tunnor.
      Samsädhe uthi Store täppan med L noterat,  3 3/32  tunnor.
      Höö der sammestädes,                               3  las.
      Höö af Rågtäppan, beblandat med star
      och hårdwals båten,                                    3  las.
      Höö af enn skarp hårdwals eng, fins
      afrijttat på den taflan med nummero     och är
      med    noterat.
      Åker uthi samma täppa.
      Enn humblegård med L noterat, till              100  stenger.
M.  Per Knutzon ibidem, äger och
      uthsäde i bådhe trädes åkrarna det ena året,  2 1/2  tunnor.
      Det andra året,                                            1 9/16  tunnor.
      Samsädhe i Store täppan med M noterat,    25/32  tunnor.
      Höö der sammestädes,                                4  las.
      Höö af Biurbecks engen, fins afrijttat på den
      taflan med nummero     och är med        noterat.

N.  Erick Olufszon i Hyttinge, äger och
      uthsäde i trädes åkren det ena året,              1 5/8  tunnor.
      Det andra året,                                            1/2  tunnor.

O.  Hans Erichsson ibidem, fins och på den
      taflan med nummero      , äger och
      uthsädhe i trädes åkren det ena året,            1 7/16  tunnor.
      Det andra året,                                            7/16  tunnor.


P.  Johan Matzon
      ibidem, äger och uth-
      sädhe det ena året
      uthi trädes åkren,            13/16  tunnor.
      Det andra året,                1/4  tunnor.
Q.  Knut Anderszon
      ibidem, fins och på
      den taflan med
      nummero      och är med
              noterat.
      Uthsäde det ena året,    1 11/16  tunnor.
      Det andra året,              1/4  tunnor.

R.  Oluf Mårtensson
      i Tröne, fins på den
      taflan med nummero
          , äger och uth-
      sädhe i trädes åkren
      det ena året,                 13/16  tunnor.
      Det andra året,             13/32  tunnor.


      Notarum explicatio.

S.  Hustro Margareta i Nääs, fins
                  och är med        noterat, äger och
      uthsäde i trädes åkren det ena året,              1/4  tunnor.
      Det andra året,                                            1/16  tunnor.

T.  Nils Anderszon i Forneby, fins afrijttat
      på den taflan med nummero      och är med      noterat.
      Enn åkerwret med T noterat,                       11/32  tunnor.
      Höö der sammestädes.

      Desze effterskrefne äga uthi Täppe gården
      hwilcken för hafwer warit 1 skattehemman, och är nu
      ödhe med hws, men ägorna bruckas af dem som
      effterföliande notare uthwijsa.
U.  Matz Knutzsson i Forneby, fins på dhen taflan
      med nummero      och littera     , äger uthi förbemälte Täppegård,  1 1/32  tunnor.
      Obruckat åker ibidem,                                7/16  tunnor.
      Höö der sammestädes,                               2 1/2  las.
      Åker uthi Forneby täppan med U noterat,   1/4  tunnor.
      Höö ibidem,                                                1/2  las.

W.  Oluf Knutzon i Tröne, fins på den taflan med
      nummero    , äger och uthi Täppegården,     7/8  tunnor.
      Obruckat åker ibidem,                                 5/16  tunnor.
      Höö ibidem,                                                2 1/2  las.

X.  Matz Jöransson i Norrboderna, fins på den taflan
      med nummero        , äger och uthi förbemälte Täppegård höö.

Y.  Nils Andersson i Forneby, fins på dhen taflan
      med nummero       , äger uthi Forneby täppan, åker,  13/32  tunnor.
      Höö ibidem,                                                1/2  las.

Z.  Oluf Erichsson i Fergan, fins
               äger och uthi Forneby täppan,  höö    1/2  las.

      Till förbemälte byiar är skog till wed och giärssle litet.
      Mulebete till nödtorften. Fiske waten intet.


(Utanför ramen vid hemman A:)
Nota. Denne Hanz Nilsson haar åker
och engh widh Grönlinda, folio 2 utij
Broobygge fierdingen och med K noterat.
Utsädhe   1 1/32  tunna, ibidem engh  4 lass.
Och ähr det skatte egor.


(Karttext:)
Her möther enn ängh, kallas Röömyran.
Skogh och mulebethe på denna sidhan.
Her möther Gylle äghor.
Uthmarck.
Uthmarck.
Her möther uthmarck och en stor måse på denna sidhan.
Grundh leriordh.
Store täppan.
Uthmarck.
Trädhes åkern, grundh leriordh.
Hestehaghen.
Lermylla.
Skogh och mulebethe på denna sidhan.
Trädhes åkern, sand mylla.
Her möther Hyttinghe äghor.
Sädhes åkeren, godh leriordh.
Sädhes åkeren, godh leriordh.
Lisle täppan, nys upbruckatt åker.
Ler mylla.
Sädhes åkern, godh leriordh.
Leriordh.
Trädes åkern, leriordh.
Her möther Mactkemyran på denna sidhan.
Kallas Sörr åkern, leriordh.
Nys upbruckath åker, leriordh.
Trädhes åkern, leriordh.
Leriordh.
Hyttinghe äghor.
Obrukad leriordh.
Trädes åkern, leriordh.
Surrtomptan.
Matckemyre änghan her möther.
Leriordh.
Forneby täppan.
Uthmarck.
Täppegården.
Mactkemyre änghan.
Uthmarck.
Tröne äghor.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


____________________
1Fel för Wästanåhn?
2Fel för andra.