U2:111-2      Notarum explicatio.

      Söderbo ähre 3 skattehemman.
      Ränta alla tillhopa.
      Och äga dessa effterskrefne uthi förbemälte by, dess
      ägor ähra noterade och specificerade som effter-
      fölier.

1.   Jöran Pederszon ibidem, äger
      uthsäde i trädes åkren det ena året,              3 1/4  tunnor.
      Det andra året i sädhes åkren,                     3 25/32  tunnor.
      Åker uthi Solarfwe tächten,                         2 15/32  tunnor.
      Obruckat åker ibidem,                                27/32  tunnor.
      Höö af samma tächt,                                   7  las.
      Obruckat åker uthi Långlinden,                    3/4  tunnor.
      Höö der sammestädes,                                2  las.
      Höö af några enges fiellar med 1 noterat,    4  las.
      Höö af några myrewals engiar med 1 noterat,  5 1/2  las.
1.   Obruckat åker uthi Nääs engen,                  1 25/32  tunnor.
      Enn obruckat åker tegg uthi Gerppebo
      techten som fins affrijttat på den taflan
      med nummero 8 och är noterat medh      ,  3/16  tunnor.
      Enn åker täppa med G noterat,                   1 1/16  tunnor.
      Höö af samma täppa,                                  2  las.

2.   Erick Joenszonn ibidem, äger uthi förbemälte by
      till fem,                                                        5  tunnor.
      Uthsädhe i trädes åkren det ena året,           3 1/32  tunnor.
      Det andra åhret i sädes åkren,                     3 5/8  tunnor.
      Åker uthi Solarfwe tächten med 2 noterat,  2 1/8  tunnor.
      Obruckat åker ibidem,                                1/2  tunnor.
      Höö der sammestädes,                               9  las.
      Åker uthi Långlinden med 2 noterat,            25/32  tunnor.
      Obruckat åker ibidem med 2 noterat,          3/4  tunnor.
      Höö der sammestädes,                               2  las.
      Åker uthi Bergetäppan med 2 noterat,        19/32  tunnor.
      Höö ibidem,                                               2  las.
      Samsädhe uthi Qwarnegiärdet med 2 noterat15/16  tunnor.
     
Höö uthi Biurengen med 2 noterat,             2  las.
      Åkertäppa med       noterat,                        1/16  tunnor.  
     
Åker uthi Nääs engen med 2 noterat,          1 9/32  tunnor.
     
Obruckat åker der sammestädes,                5/16  tunnor.
      Höö ibidem,                                               4 1/2  las.
      Höö af enn myrewals äng med 2 noterat,    4 1/2  las.
      Enn kåltäppa med 2 noterat.
      Enn humblegård med 2 noterat, till               70  stenger.

3.   Erick Pedherszon i Hälsare, fins aff-
      rijttat på den taflan med numero 9, och littera B.
      Äger och uthi förbemälte by med sine byttesmän,
      till                                                               5  tunnor.
      Uthsäde det ena åhret i trädes åkren,           3 1/8  tunnor.
      Det andra året i sädesåkren,                        3 5/16  tunnor.   
      Åker uthi Solarfwe täckten med 3 noterat,  1 7/32  tunnor.
      Höö uthi samma tächt,                                 9  las.
      Höö uthi Långnässet med       noterat,          1 1/2  las.
      Åker uthi hagan med 3 noterat,                    1 21/32  tunnor.
      Höö uthi samma haga,                                 4  las.
      Samsädhe uthi Qwarnegärdet med 3 noterat7/16  tunnor.
      Höö uthi Biurängen,                                    2  las.
      Höö af Näässengen med 3 noterat,             5  las.
      Åker af samma engh,                                  11/32  tunnor.
      Höö af enn ilack skarph hårdwals engh
      med 3 noterat,                                            6  las.
      Höö af enn myrewals eng med 3 noterat,    2  las.

4.   Hans Nilszon i Åsleby, fins affrijt-
      tadt på den taflan med nummero 6 och littera       ,
      äger och enn ängesfiäl uthi Nääsängan
      med 4 noterat,                                            3  las.

5.   Lars Jöranson i Söder Selenääs
      i Hessebygge fierdingen, fins afrijttat folio
      med nummero        , äger och enn ängesfiäl uthi
      Näsängen med 5 noterat,                            2 1/2  las.

6.   Carll Jönszon i Dombogårdenn
      i Brobygge fierdingen, fins afrijttat på den taf-
      lan med nummero 8 och littera 1, äger höö af enn eng som
      kallas Dombängen med 6 noterat,               3  las.


      Notarum explicatio.

      Jöran Olufszon ibidem, fins och afrijttat
      på samma tafla med nummero 8 och nummero 2, äger och höö
      af Dombengen med 6 noterat,                     3  las.

A.  Bärgia ähr ett skattehemman
      och räntar   9 1/2  stig kohl.
B.  Utsäde det ena åhret,                                  1 29/32  tunnor.
C.  Obruckat åker till samma åhrwäg,               1/2  tunnor.
D.  Det andra åhret,                                          2 13/16  tunnor.
E.  Höö af enn täppa,                                        3  las.
      Åker ibidem,                                               29/32  tunnor.
      Höö af gierdslinderna,                                 5  las.

      Matz Knutzon i Forneby, fins affrijt-
      tat på den taflan med nummero 4 och littera O, äger och höö
      af enn hårdwals eng med F noterat,             6  las.
      Obruckat åker uthi samma täppa,                3/4  ttunnor.
      Höö af enn engztäppa, kommer <         >   
      <              >                                                3  las.
      <              >                                                < >  tunnor.

      Alderbeck ähre 2 skattehemman
      och ränta alla tilhopa,                                  8  tunnor.
H.  Åker uthi tachten1, alla tillhopa,                   9 29/32  tunnor.
      Höö af samma tächt,                                   60  las.
I.    Höö af enn skarp hårdwals eng, kallas Lissleengen,  6  las.
K.  Höö af enn ilaak skarp hårdwalseng, alle tillhopa,  4  las.

            Specialis.
1.   Anders Erickson ibidem.
      Räntar,                                                       4  tunnor.
H.  Åker uthi Alderbecks tächten,                     4 15/16  tunnor.
      Höö af samma tächt,                                   30  las.
I.   Höö af Lissleengen,                                     3  las.
K.  Höö af Storengen,                                      2  las.
      Höö af enn täppa med       noterat,             1 1/2  las.
      Höö af enn myrewals engh med M noterat,  6  las.
      Åker af enn täppa med N noterat,              1/4  tunnor.
      Höö ibidem,                                                1/2  las.
      Enn hestehage med O noterat,                    1/2  las.

2.   Mårthen Jöranszon ibidem.
      Räntar,                                                       2  tunnor.
H.  Åker uthi Alderbäcks täckten,                     2 7/16  tunnor.
I.   Höö af samma tächt,                                    15  las.
      Obruckat åker af enn täppa med Q noterat9/16  tunnor.
I.   Höö af Lissleängen,                                     1 1/2  las.
K.  Höö af enn skarp hårdwals äng, kallas Storengen,  1  las.

      Anders Erickson i Råghåker, fins
      affrijttat på den taflan medh nummero 6 och littera H,
      äger och här uthi Alderbäcken    1 tunnor land.
H.  Åker af Store tächten,                                 1 1/4  tunnor.
      Höö af samma tächt,                                   7 1/2  las.
I.   Höö uthi Lissle ängen,                                  3/4  las.
K.  Höö af Store engen,                                    1/2  las.

      Per Knutzon ibidem, fins och på sam-
      ma taflan med nummero 6 och littera M, äger och her
      ibidem,          1 tunnor landh.
H.  Åker uthi Store tächten,                              1 1/4  tunnor.
      Höö af samma tächt,                                   7 1/2  las.
I.   Höö uthi Lissle ängen,                                  3/4  las.
K.  Höö af Store engen,                                    1/2  las.

      Lars Jöransson i Grukareby, fins
      på dhen taflan med nummero 3 och littera A, äger
      åker af enn täpppa med R noterat.
      Höö af samma täppa,                                  4  las.

      Knut Halfwardszon i Broo, fins
      på den taflan med nummero 3 och littera P, äger och
      enn åkertegg med       noterat,                     17/32  tunnor.


      Notarum explicatio.

      Ingel Hansson i Hångsarwe, fins af-
      rijttat på den taflan med nummero 10, äger och
      höö af en ängz fiäl med T noterat,               1  las.
      Åker af samma fiel,                                     9/32  tunnor.

      Matz Hansson i Häsze i Häszebygge fier-
      dingen uthan bron, fins folio 14 med nummero 1,
      äger och höö af en enges fiäl
      med U noterat,                                            1 1/2  las.

      Matz Olufsson i Nyckleby i Skomsareby
      fierding, fins                         , äger och
      höö af enn enges fiäl med W noterat,          1  las.

      Matz Erichsson i Grukareby i Broo-
      bygge fierding, fins på den taflan med nummero 3
      och littera F, äger och höö af änges fiälar
      med X noterat,                                           2  las.
      Åker af samme fielar,                                  7/32  tunnor.
      Obruckat åker af samma fiälar,                    5/16  tunnor.
      Höö af enn hårdwals eng med Y noterat,    2  las.

      Åszwedh Persson Gerbergiardet2
      I Anmåssbergz3 fierdingen, fins
                         äger och enn engesfiäl
      med Z noterat,                      höö                2  las.
      Obrukat åker af samma engies-
      fiäl,                                                             1/4  tunnor.

      Jöran4 Pederson4       i Westanåhn fins
                              äger och uthi enn
Å.  ängestäppa, höö                                          3  las.
      Åker af samma täppa,                                 1 1/16  tunnor.

                               Desze effterskrefne
      äga uthi enn skarp hårdwals eng med
           noterat.

      Anders Andersson i Rågåker, fins på den
      taflan med nummero 6 och littera I, höö af förbemälte
      eng,                                                            3  las.

      Per Knutzon ibidem, äger och
      höö i samma eng,                                        1 1/2  las.

      Jöns Olufsson i Bergh i Heszebygge fierdingen
      som fins folio 1 och med nummero 6, äger och uthi
      förbemälte eng med        noterat,                1 1/2  las.


Notarum explicatio.

Desse effterschrefne angiess5 täppor komma
efftershrefne till.
Enn myrewals eng, kallas Storehagen
och kommer frelssehemmanet till i
Hyttinge, och är medh 11 noterat,               9  las.
Desse effterschrefne aga6 uthi Rågåkers
hagen med 10 noteratt, hö                           6  las.
Anders Andersson i Rågåker, fins
på den taflan medh nummero 6,  höö.

Per Knutsson ibidem, äger och
uthi bemälte äng, höö  .

Jöns Oluffsson i Berg i Hässe-
fierdingen, fins folio 1 medh
nummero 6, äger och uthi förbemälte
täppa, höö   .

Matz Jönsson i Söppnareby
i Skomsareby fierdingen, fins folio
       äger höö aff enn änges
täppa, medh 8 noteratt.

 
Notarum explicatio.

Höö aff enn god hård-
wals eng, kommer
Erich Olufsson i Tröne
till, fins nummero 5
och är med 9 noterat,
höö                                 6  las.
Höö aff enn myre-
walseng och är
med 12 noterat.
Kommer.

Höö aff enn engies
fiäl, kommer frelsse
hemmanet till i Hyttin-
ge och är med 7 noterat,     1 1/2  las.
Noch enn engies täppa,
kommer och förbemälte hemman
till och är medh 13
noteratt,                               1  las.


(Karttext:)
Dombeghårdz äghor på denna sidhan.
Jerppeboo äghor på denna sidhan.
Sand iordh.
Solarffwe täcktan.
Uthmarck.
Sandiordh.
Dombe-gårdz ägor.
Sandiordh, trädhes åkern.
Uthmarck.
Leriordh.
Trädhes åkern, sand mylla.
Berge täppan.
Leriordh.
Uthmarck.
Her möther Hanss Nilsson ängar i Åssleby på denna sidhan om åån.
Trädhes åkern, sandh mylla.
Sädhes åkern, sand mylla.
Lermylla.
Sandh iordh, Näss änghan.
Sand mylla.
Biwr änghan.
Långgelindha täcktan.
Lermylla.
Obrukad.
Sädhes åkern.
Sand mylla.
Skogh mulebethe på denna sidhan.
Sädhes åkern.
Sädhes åkern, ler mylla.
Dombe änghan.
Kalfue backarna.
Qwarn gierdiett, sandh iordh.
Haghen.
Lermylla.
Näss änghan.
Qwarne täppan.
Ler mylla.
Dombe änghan.
Ler mylla.
Wästan åns äghor.
Uthmarck.
Wästan åns äghor på denna sidhan.
Ler mylla.
En myra, mest onyttigh.
Sandh iordh.
Jonsaffwe äghor på denna sidhan.
Kalfwe haghen.
Grund leriordh.
Uthmarck.
Grundh leriordh.
Grundh leriordh.
Ler mylla.
Ler mylla.
Ler mylla.
En illack skarpp hårdwals ängh, full med granskogh och enskogh
och ähr tienligare med tidhen til åker än som til ängh.
Ler mylla.
Tuna åån.
Uthmarck.
Skogh och mulebethe på denna sidhan.
Lissle ängan.
Skogh och mulebethe på denna sidhan.
Wårrogz swedhen.
Hestehaghen.
Myre wals ängh.
Aldherbäckz täcktan.
Her möther enn stor onyttigh myra.
Store haghen.
Uthmarck.
Aldherbäckz ängan.
Myrewals ängen.
Diwp änghan.
<  > ängz, Kiälle bäcken.
Uthmarck.
Uthmarck.
Rogåckers haghen.
Hälle myran.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


____________________
1Fel för tächten.
2Fel för Gerbergiärdet.
3Fel för Amundsbärgz.
4Tillskrivit med svag blyerts.
5Fel för ängiess.
6Fel för äga.