U2:115-6      Notarum explicatio

      Baggarfwe ähr ett skattehem-
      man, räntar  19 1/2 stigar kohl.
      Och till förbemälte hemman är ingen trädes eller
      sädes åker, uthan allenest tächte jordh.

A.  Hans Larsson ibidem,
      äger samsäde uthi tächten medh
      A noteratt,                                                  1 9/16  tunnor.
      Obrukad åker aff samma tächt,                   1 23/32  tunnor.
      Höö af samma tächt,                                   10  las.
B.  Höö aff Litzleengen,                                     5  las.
C.  Höö aff Kalfwetäppan,                                6  las.
D.  Höö aff Kiälesweden,                                  8  las.

E.  Hans Nielsson i Åssleby,
      fins på den taflan medh nummero 6
      och litera A.
      Äger höö aff  Forssängen, till
      skattehemmanet i Giöle, höö                       14  las.
      Åker i samma eng,                                      3 13/32  tunnor.
      Noch höö aff Gårstrångz ängen
      medh F noterat,                                          3  las.
      Noch höö af twenne ängesfiälar
      i Giöle tächten medh G noterat,                   14  las.
      Åker aff samma fiälar,                                 15/32  tunnor.

      Anders Nielsson i Giöle
      i Kiärebygge fierdingen,
      fins på den taflan medh nummero       .
      Äger och uthi Forsängen enn
      engies fiäl medh D noterat,
      höö                                                            1  las.
      Frelssehemmanet i Giöle äger
      och höö aff samma ängies
      fiäl,                                                             1  las.
      Höö af Giöletächten medh
      noterat.
      Kommer cronohemmanet till i Giöle i Kiäre-
      bygge fierdingen, och fins på den                }  4  las.
      taflan medh nummero       .
      Frelssehemmanet i Giöle, äger och
      höö af samma tächt,                                    4  las.

      Dombegården ähr ett schatte
      hemman, rantar1  32 1/2  stigar kohl.
      Desse efftershrefne äga uthi förbemälte hem-
      man som fölier.

1.   Carll Jönsson ibidem,
      räntar  16 stigar 1 korg kohl.
A.  Uthsäde det ena åhret,                                3 5/8  tunnor.
B.  Det andra åhret,                                          3 1/16  tunnor.
      Åker uthi Dombängen medh
      C noterat,                                                   2 1/16  tunnor.
      Höö af samma äng,                                     6  las.
      Åker aff wreten medh D noterat,                1/4  tunnor.
      Höö af samma täppa,                                  1  las.
      Samsäde uthi Litzle åkren medh
      E noterat,                                                   1 13/16  tunnor.
      Höö ibidem,                                                1/4  las.
      Åker uthi Store hagan aff
      några tegar medh F noterat,                        2 1/16  tunnor.
      Höö aff samma tegar,                                  1/2  las.

2.   Jöran Olufsson ibidem,
      räntar och 16 stigar 1 korg kohl.
      Uthsäde det ena åhret i.
A.  Trädes åkren,                                             3 7/16  tunnor.
B.  Det andra åhret i sädes
      åkren,                                                        2 13/16  tunnor.
      Åker uthi Dombängen medh
      2 noterat,                                                   1 7/16  tunnor.
      Höö aff samma äng medh
      C noterat,                                                   6  las.
      Åker aff wreten medh H
      noterat,                                                      7/16  tunnor.
      Höö ibidem,                                               1  las.
      Samsädhe uthi Litzle åkren
      medh I noterat,                                           1 5/16  tunnor.
      Obrukad åker der sammestädes,                1/4  tunnor.
      Höö der sammestädes,                                1/4  las.
      Åker uthi Store hägan, aff några
      tegar medh H noterat,                                 1 13/16  tunnor.
      Höö ibidem,                                                1/2  las.
      Höö af enn skarp hårdwals-
      eng medh G noterat,                                   2  las.
      Noch enn engh medh F noterat folio 22 utij Broo-
     bygge fierding, om höö                                4  lass.

3.   Anders Larsson i Grönlindan
      i Broobygge fierdingen, hwilcken
      fins          .
      Äger uthsäde i trädes åkren,                        1/4  tunnor.
      Det andra åhret i sädes åkren,                     1/4  tunnor.

4.   Erich Michillsson i Hälssare,
      fins på den taflan medh nummero 9
      och littera C.
      Äger åkertegar uthi Store
      hagan medh 4 noterat,                                 13/32  tunnor.
      Höö ibidem,                                                1/4  las.

5.   Jöran Jöransson i Backegården
      i Broobygge fierdingen, fins
      på den taflan medh nummero 9.
      Äger åkerteggh uthi Store
      hagen medh 5 noteratt,                                9/16  tunnor.
      Höö der sammestädes,                               1/4  las.


      Notarum.

6.   Anders Olufsson i Jonssarffwe,
      fins på den taflan med nummero 9.
      Äger åkerteg uthi Dombängen medh
      6 noterat,                                                    1 1/8  tunnor.
      Höö af samma teg,                                      2  las.

7.  Simon i Hyttinge, äger uthi
      Dombängen medh 7 noterat,  höö                3  las.

8.   Anders Olufsson felttwebel i
      Gruckareby i Broobygge fierdingen.
      Äger höö aff enn skarp hårdwals eng,
      kallas Fräckongs ängen medh 8 noterat,      3 1/2  las.

9.   Knutt Knuttsson i Åhreby,
      fins på den taflan medh nummero 1.
      Äger och uthi förbemälte äng medh
      9 noteratt,                                                   3 1/2  las.


      Explicatio.

      Järppebo ähr ett skattehemman.
      Räntar för 7 1/2  spanne säde.
      Till förbemälte hemman ähr ingen trädes eller
      sädes åker, uthan tächte jordh.

1.   Hans Olufsson ibidem, äger
      åker i Södertächten medh 2 noterat,            2 7/8  tunnor.
      Höö i samma tächt,                                     12  las.
      Obrukad åker i samma tächt mz 3 noterat28/32  tunnor.
      Åker i Noortächten med 4 noterat,             2 15/16  tunnor.
      Höö der sammestädes,                                7  las.
      Obrukad åker i Nytachten3 med 5 noterat,  1 1/16  tunnor.
      Höö aff enn husstompt mz 7 noterat,           1/2  las.
      Enn hestehage medh 8 noterat.
      Enn humblegårdh medh 6 noterat,
      till                                                               160  stenger.

      Peder Hansson i Nyckleby i
      Skomserby fierdingen, som fins
      folio             , äger åkerteger uthi
      Södretächten mz 9 noterat,                         11/16  tunnor.
      Höö aff några änges fiälar i Södre-
      tächten medh 9 noterat,                               6  las.
      Åker aff enn ängiesfiäl i Nårtächten
      medh 9 noteratt,                                          9/16  tunnor.
                                       höö

      Notarum.

      Höö aff samma ängiesfiäl,                            1 1/2  las.

      Jöran Pedersson i Söderbo,
      fins på den taflan med nummero 7
      och sub nummero 1,  äger och uthi
      Södre tächten een obrukat åkerteg
      medh 11 noteratt,                                        3/16  tunnor.

      Wäderbacken ähr ett skattetorp
      och ähr ödelagdt med huus, män ägorna
      bruukas aff desse effterschreffne.

1.   Jöran Knutzsson i Störe4 Tröne i
      Broobyggie fierdingen, som fins på den
      tafflan med nummero 5 och sub nummero 6.
      Äger uthsädhe i trädesåkren, hwilcken
      nu bruukas för tächtejordh, och tegerna 
      ähre medh nummero 1,                              1 13/32  tunnor.
      Uthsäde i sädesåkren, hwilcken och
      bruukas för tächtejordh medh 1
      noteratt,                                                      3/4  tunnor.
      Höö uthi Wärebacke ängen medh 5 noterat,  3  las.
      Åker aff samma äng,                                   21/32  tunnor.
      Höö uthi Litzle Wärbacke ängen medh 6
      noteratt,                                                      2  las.
      Höö aff gierdslinderna,                                1 1/2  las.

2.   Jöran Pedersson i Rågåker i Broo-
      byggie fierdingen, fins på dhen taflan
      med nummero 6.
                                      Äger

      Explicatio.

      Äger och uthsäde i trädesåkren
      som nu bruukas för techtejord och
      ähr medh 2 noteratt,                                    13/16  tunnor.
      Det andra åhret i sädesåkren,
      hwilcken och bruukas för techtejord,           7/16  tunnor.
      Höö aff Werebacke ängan medh
      5 noteratt,                                                   2  las.
      Åker ibidem,                                               1/4  tunnor.
      Höö uthi Litzle Wärbacke ängen
      medh 6 noterat,                                           1 1/2  las.
      Höö af jerdslinderna,                                   1 1/2  las.

3.  Matz Jönsson i Wederbacken,
      äger och trädesåkren som nu
      bruukas för techtejord och är
      medh 3 noterat,                                           13/16  tunnor.
      Det andra åhret i sädesåkren
      som och bruukas för techtejord,                  3/8  tunnor.
      Höö af Werebacke ängen medh
      5 noteratt,                                                   2  las.
      Åker ibidem,                                               1/4  tunnor.
      Höö uthi Litzle Wärbacke ängen
      medh 6 noterat,                                           1  las.
      Höö aff gierdslinderna,                                1 1/2  las.

4.  Peher Hansson i Ytter Åker Rööd
      i Kiärebyggie fierdingen, som fins på
      den taflan medh nummero       .
      Äger och uthsädhe i trädesåkren
      hwilcken och bruukas för tächtejord,           21/32  tunnor.
      Uthsäde i sädesåkren som och är
      igenlagdt och bruukas för techtejord,           3/8  tunnor.
      Höö aff enn engiesfiäl i Wäre-
      backe ängen medh 4 noterat,                      2  las.
      Höö af Litzle Wärbacke ängen medh
      4 noterat,                                                    1  las.
      Höö aff gierdslinderna,                                2  las.

      Till offwanbemälte hemman ähr skog och mulebete
      till nödtörfften. Fishewatn intet.


(Karttext:)
Uthmarck på denna sidhan.
Uthmarck.
Kallas Wärbake änghan, skarp hårdhewalz ängh mycketh skoghgånghen aff biörck.
Trädhes åkern, grund leriordh.
Sädhes åkern, grund leriordh.
Kallas Lissle Wärbake ängan, skarp hårdewalz ängh.
Uthmarck och mulebethe på dhenna sidhan.
Uthmarck på denna sidhan.
Grundh leriordh.
Grundh leriordh.
Kallas Hestehaghen.
Helssare äghor påå dhenna sidhan.
Kallas Norr täcktan.
Sandh mylla, obrukad.
Kallas Nytacktan3.
Leriordh.
Kallas Fräckongz engan, skarp hårdhewalz ängh.
Jonssarffwe ägor på dhenna sidhan.
Lermylla, trädhes åkern.
Sand mylla.
Helssare äghor på denna sidhan.
Sandh mylla, sädhes åkern.
Sand mylla.
Kallas Sörrtäcktan, hårdewalz ängh.
Skogh och mule-bethe på denna sidhan.
Trädes åkern, sand mylla.
Södherboo äghor på denna sidhan.
Södherboo äghor på dhenna sidhan.
En skarp hårdwals ängh, kallass Dom ängan.
Her möther enn onyttigh stenbacke på dhenna sidhan.
Domb ängan.
Grund leriordh.
Grund leriordh.
Sand mylla.
Grönlindha äghor på dhen-na sidhan.
Grundh leriordh.
Sandh mylla.
Kallas Lissle ängan.
Sand mylla.
Tuna åån.
Kallas Fors engan.
Kallas Kalfwetäppan.
Kallas Kiälle sweden.
Sandh mylla.
Gylle täcktan, skarp hårdewalz ängh.
Kallas Gylle täcktan, godh hårdhewalz ängh.
Kallas Gårstrangz änghan.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_________________
1Fel för räntar.
2Skrivit med blyerts.
3Fel för tächten?
4Fel för Store?