U2:119-20



      Notarum explicatio.

      Vnder Bergegården ähr ett skattehem-
      man, och uthi förbemälte hemman äga
      desse eftershrefne. Dess ägor ähre notererade
      och specificerade som efterfölier.

A.  Lars Michellsson Vnder Berg
      gården äger uthsäde det ena åhret,
                                                                        5 3/16  tunnor.
      Det andra åhret i sädes åkren,                     3 15/16  tunnor.
      Höö aff Lille Nooränget,                             5  las.
      Åker der sammestädes med A noterat,       1 13/32  tunnor.
      Höö aff Store Noorängen med
      A noteratt,                                                  9  las.
      Åker af samma äng,                                    13/16  tunnor.
      Obrukad åker af samma äng,                      5/16  tunnor.
      Höö aff Trättesweden medh A noterat,       3  las.
      Höö aff Gååslötte ängen medh
      A noteratt,                                                  4  las.
      En åkerwret medh A noterat,                      11/32  tunnor.
      Obrukad åker aff en teg som är nyligen
      uptagen af een illack skogsmyra
      och är med A noteratt,                                7/32  tunnor.


      Notarum explicatio.

      Höö af Sijnkemyran mz A noterat,              6  las.
      Höö aff een hårdwalseng, kallas
      Wester engen och är med A noterat,          12  las.
      Obrukad åker af samma eng,                     23/32  tunnor.
      Höö af een täppa med A noterat,               1  las.
      Åker af een åkertäppa medh
      A noteratt,                                                  3/8  tunnor.
      Noch höö af een ängesfiäl i Sinkemyran
      medh A noterat,                                          1 1/2  las.

B.  Anders Nielsson ibidem,
      äger och uthsäde i trädes åkren
      det ena åhret,                                              2 13/16  tunnor.
      Uthsädhe i sädesåkren det andra åhret,        2 7/32  tunnor.
      Höö aff Noorengen medh C
      och B noteratt,                                            4  las.
B.  Höö aff Qwistemyran,                                 7  las.
      Åker ibidem,                                              1 1/2  tunnor.
      Obrukad åkerteg af een ilack myra,
      nylligen uptagen, medh B noterat,                1/8  tunnor.
      Höö aff Sinkemyran medh C,
      B noterat,                                                   3  las.
                                                    Höö


      Notarum explicatio.

      Höö af Qwarnetäppan medh B noterat,       1  las.
      Åker ibidem,                                               5/32  tunnor.
      Höö af Österengen medh B och C noterat,  5  las.
      Åker aff samma eng,                                   3/8  las.
      Obrukad åker och aff samma eng,              13/16  tunnor.

C.  Hans Larsson ibidem, äger och uthsäde
      det ena åhret i trädesåkren,                         2 9/32  tunnor.
      Det andra åhret i sädesåkren,                      1 13/16  tunnor.
      Höö aff Qwarnetäppan med C noterat,       2  las.
      Höö aff Nooränget med sharp elack
      hårdwals båten beblandat, med B, C noterat,  4  las.
      Höö aff Qwistemyran med C noteratt,         7  las.
      En obrukad åkerteg af een elack myra
      nylligen uptagin, medh C noteratt,                 1/16  tunnor.
      Höö af Sinckemyran medh B och
      C noteratt,                                                  3  las.
      Höö af Österengen medh B och E1 noterat,  5  las.
      Åker aff samma äng,                                   3/8  tunnor.
      Obrukad åker ibidem,                                13/16  tunnor.
                                                             Qwarn.


      Notarum explicatio.

      Qwarn engen medh O noterat, kommer crono-
      hemmanet Kiölfwenäset till, hwilcket fins aff-
      rijttatt på den tafflan med nummero 10 och
      littera Å noterat,                                          3  las.
      Höö af een cronoeng medh E noteratt, kommer
      Hångsarfwe till, hwilcket fins affrijttat på den
      den taflan med nummero 10 och nummero 2,  1 1/2  las.
      Höö af Hytteängen, kommer och förbemälte hemman till
      och ähr medh F noterat,                              5  las.

      Carl Jönsson i Dombegården,
      hwilcken fins affrijttat på den taflan medh
      nummero 8 och nummero 1, äger höö uthi Becker-
      ängen med G noterat,                                  6  las.
      Åker aff samma eng,                                   1/16  tunnor.
      Noch höö aff Dalekarls hagan medh H
      noterat,                                                       1 1/2  las.

      Jöran Olufsson ibidem, äger och höö af
      förbemälte hage,                                        1 1/2  las.

      Erich Michelsson i Hälssare, hwilcken
      fins och på denna samma taffla, äger höö
      af een ängesfiäl medh K noterat,                  2  las.
      Noch enn åkerwrett medh K noterat,           3/16  tunnor.

      Ofwanbemälte Carll Jönsson i Dombgården,
      äger noch höö aff enn engestäppa
      aff lötten nylligen inlagder och är
      medh P noteratt,                                         1  las.

      Anders Olufsson i Jonssarffwett,
      äger höö af enn ängestäppa medh L
      noteratt,                                                      1/2  las.
      Åker af samma täppa,                                 9/16  tunnor.


      Notarum explicatio.

A.  Hälsarfwe ähr ett skattehemman.
      Uthi förbemälte hemman äga desse effterskrefne,
      ägorna noteras och specificeras som effter-
      fölier.

100. Erich Andersson i Hälssarffwe,
      äger uthsäde det ena åhret,                          2 3/16  tunnor.
      Det andra åhret,                                          1 21/32  tunnor.
      Höö af Diupängen medh A och C noterat3/4  las.
      Obrukad åker ibidem,                                1/8  tunnor.
      Åker af een täppa medh A noterat,              1/32  tunnor.
      Obrukad åker uthi een täppa medh A
      noteratt,                                                      1 3/16  tunnor.
      Höö ibidem,                                                1/2  las.
      Höö aff tegarna uthi husstompterna
      medh A noteratt,                                         1  las.
      Åker uthi een täppa medh A noterat,           5/16  tunnor.
      Obrukad åkerteg uthi täppan medh A noterat21/32  tunnor.
      Höö ibidem,                                                1 1/2  las.
      Kåhltäppor medh A noteratt.
      Höö af een engesfiäl medh M noterat,         2  las.
      Een eng med littera H folio 3 i Broobygge fierdingen, höö  3  lass.

200.
B.  Erich Pedersson ibidem, äger och uth-
      säde i trädesåkern medh B noterat,             2 1/16  tunnor.
      Det andra åhret i sädesåkren, och
      medh B noteratt,                                         1 7/8  tunnor.

      Obrukad åkertegar uthi täppan medh B
      noterade,                                                    1 1/8  tunnor.
      Höö aff samma tegar,                                  1 1/2  las.
      Höö af een teg uthi wreten medh
      B noterat,                                                   1  las.
      Obrukad åker uthi een täppa medh B noterat13/16  tunnor.
      Höö ibidem,                                               2  las.
      Noch een åkertäppa medh B noterat,         29/32  tunnor.
      Höö aff tegan uthi huustompten
      medh B noterade,                                       1  las.
      Äger och uthi kalffwetäppan medh
      A, B och C noteratt.
      Höö af een engestäppa medh O noterat,     2  las.
      Een engh med littera H folio 3 i Broobygge fierdingen, höö  3  lass.
      Ibidem een fiell med I noterat,      höö         1/2  lass.

C.  Erich Michellsson ibidem,
      äger och uthsäde i trädesåkren,                   1 1/32  tunnor.
      Det andra åhret i sädesåkren,                      1 3/32  tunnor.
      Höö uthi Diupängen med A och C noterat1/2  las.
      Obrukad åker aff een teg uthi täppan
      medh C noteratt,                                         3/16  tunnor.
      Höö ibidem,                                                1 1/2  las.
      Höö af tegar uthi huustompten medh
      C noterat,                                                  3  las.
      Äger och uthi kalfwetäppan medh
      A, B och C noteratt.                            NB.


      Notarum.

      NB. Een eng på Grönlinda affritning, till denne Erich
      Michillson, folio 2 i Brobygge fierdingen littera G, höö  3  lass.

D.  Erich Jonsson i Söderbo,
      fins på den taflan medh nummero 7, äger
      och uthsäde i trädesåkren,                           7/32  tunnor.
      Det andra åhret i sädesåkren,                      3/16  tunnor.
      Höö af een teg uthi husstompten medh
      D noteratt,                                                  1/2  las.
      Obrukad åkerteg uthi täppan medh D noterat1/4  tunnor.
      Höö af samma teg,                                      1/4  las.
      Höö af een teg uthi wreten medh D noterat1/4  las.

E.  Erich Larsson i Wästanwäg,
      fins affrijttadt på den taflan medh
      nummero 6 och litera B, äger och
      uthsäde i trädes åkren,                                7/32  tunnor.
      Höö af een teg uthi Diupängen medh
      E noterat,                                                   3/4  las.

      Simon i Hyttinge, fins affrijtat
      på den taflan medh nummero 4, äger
      höö af een äng som kommer frelsse-
      hemmanet till och är medh H noterat,          3  las.

      Sqwalte qwarn, bruukas höst och
      låding och kommer under Berggården
      till och ähr medh Q noterat.

      Noch en sqwalte qwarn
      som kommer Hälssarfwe till och
      bruukas höst och wår och är medh
      R noteratt.

      Jonsarfwe ähr ett skattehemman
      och räntar.
      Och dess ägor ähra endshijlta
      belagne2 och noteras och
      specificeras som effterfölier.


      Explicatio.

I.   Anders Olufsson i Jonssarfwe,
      äger uthsäde i trädesåkren det ena
K.  åhret,                                                          5 5/16  tunnor.
L.  Det andra åhret i sädesåkren,                       3 5/8  tunnor.
      Höö aff een sharp hårdwals eng medh
      M noterat,                                                  3  las.
      Åker ibidem,                                               3/4  tunnor.
      En kåhltäppa medh N noterat.
      En husstompt medh O noterat.
      Obrukad åkerteg uthi Hälssare täppan
      medh swart F noteratt,                                1/16  tunnor.
      Höö aff samma tegh,                                   1/4  las.

      Backegården ähr ett skattehemman
      och räntar 16 1/4  stiger kohl.
      Och är endschijldtt för sigh sielfft belägett,
      och des ägor noteras som effterfölier.

A.  Jöran Jöransson ibidem.
B.  Äger uthsadhe3 dett ena åhrett,                    3 21/32  tunnor.
C.  Det andra åhret i sädesåkren,                      3 1/8  tunnor.
      Åker af ängesskogen medh D noterat,        2 15/32  tunnor.
      Höö aff samma eng,                                    14  las.
      Höö af litzle beetsängen medh G noterat,    12  las.
      Åker ibidem,                                               5/16  tunnor.
      Höö aff enn huustompt medh F noterat,      1  las.
      Een kåhltäppa medh H noteratt.


(Karttext:)
Skogh mulebethe på denna sidhan.
Her möther Skrädhare backens crone ägor på denna sidhan.
Kiölfwe näss crone äghor på denna sidhan.
Hytte änghan.
Sand iordh.
Trätte swedhen.
Store Norr ängan.
Lilla Norr ängan.
Qwarn ängan.
Diup ängan.
Lisle Bäcktz4 ängan.
Nybroo ängan.
Uthmarck medh skogh, mulebethe på denna sidhan.
Grund ler jordh.
Sädhes åkern, sandh iordh.
Leriordh.
Becker ängett.
Qwarne täppan.
Trädes åkern, sandh mylla.
Trädes åkern, lermylla.
Änges skogen.
Onyttigh myra.
Qwarne täppan.
Tomptt.
Tomptt.
Noor engen.
Sädhes åkern, sandh mylla.
Trädes åkern, sand mylla.
Trädes åkern, sand iordh.
Sandh mylla, sädhes åkern.
Götteslättan.
Kallas täppan.
Sand mylla.
Sädhes åkern, sand mylla.
Uthmarck.
Leriordh.
Qwijste myran.
Dombegårdzens äghor på denna sidhan.
Qwistemyran.
Sand mylla.
Ilack sandiord.
Sädhes åkern, sand iordh.
Trädhes åkern, sandh iordh.
Sand mylla.
Desse åkertegar ähre af een onyttig myra nylligen uptagne.
Sandh mylla, obrukad.
Sand iordh.
Öster ängan.
Uthmarck.
Wäster ängan.
Ilack sandhiordh, obrukad.
Wreten.
Sand iordh, 1 3/16 tunna.
Sand iordh, 13/16  tunnor.
Dalekarshagen.
Sandiordh, 29/32  tunnor.
Her möther Dombegårdzens äghor.
Sand iordh.
Grönlinda äghor på denna sidhan.
Sijncke myran.
Uthmarck på denna sidhan.
Sinkemyran.
Mulebethe på denna sidhan.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_______________
1Fel för C?
2Fel för belägne.
3Fel för uthsädhe.
4Fel för Bäckes?