U2:12


(Rubrik:)
Tuna sochn.


      Notarum explicatio.

      Galzboda ähr 1 skatteheman, skat-
      tat för                                                 spansäde  9 1/2.
      Til förbemälte hemman fins ingen trädes eller
      sädessåker, utan alenast tächteiord.
      Ägorna noteras och specificeras som efterfölier.

1.   Anders Pedersson ibidem, äger uti
      förbemälte hemman,                         spansäde  4 3/4.
      Åker af den tächten med A noterat,      tunnor  3 23/32.
      Höö dher sammestädes,                            lass  4.
B.  En åkertäppa,                                       tunnor  1 1/16.
C.  Höö af en skarp hårdwals ängh, kallass
      Tåckereboo ängen,                                   lass  10.
      Åker der sammestädes,                         tunno1/4.
D.  Höö af Strenängen, beblandat med myre
      och hårdwals båtn,                                    lass  14.
F.  Åkertäppa hem wed gården belägen,     tunnor  1 3/32.
      En betesshage med E noterat.

2.   Meechel Erickzon ibidem, äger och
      uti förbemälte hemman                     spansäde  4 3/4.
      Åker af den tächten med A noterat,     tunnor  3 23/32.
G.  Åker uthi en täckt, kallass Hästehagen, tunnor  3.
      Höö der sammestädes,                             lass  6.
      Åker uti Lissleängen med H noterat,    tunnor  1 23/32.
      Höö der sammestädes,                             lass  5.
      Tua
1 åkertäpper med I noterat,              tunna  1.
K.  Noch höö af elack myrewals ängh, fins afrijtat folio 20,  1 1/2 las.


      Notarum explicatio.

      Larss Eriksson i Sprackxkya, finns folio 10,
      äger och en ängestegh med K noterat,           lass  1 1/2.
      Noch höö af Kolninge ängen med L noterat,  lass  3.

      Anderss Knutzon ibidem, äger och uthi
      förbemälte Kolninge ängh med L noterat,      lass  2.
      Stoor sueden finss folio 6, äger höö af en
      myrewals ängh med M noterat,                      lass  2 1/2.
N.  Höö af en hårdwals ängh, kommer Anders
      Nilsson til Under Bergagården, fins på den taf-
      lan med nummero 9,                                     lass  1 1/2.
O.  Höö af en ängh beblandat med myre och hårdwals båtn,
      kommer Mureboda til, finss folio 19,               lass  4.
P.  Jöns Ericksson i Floda, fins folio 16, äger höö
      af halfparten Juwanssboo täckten med P noterat,  lass  5.
      Åker af samma täckt,                                 tunno19/32.
P.  Hindrick Eriksson ibidem, äger och i samma täckt, lass  5.
      Åker dher sammestädes,                            tunno19/32.
      Til förbemälte heman ähr skogh til wed och gerdzle nogh. Timber
      näfuer och löfskogh litet. Fijske wantn3 i Tuna ååhn.
      Desse quarnar med Q noterat, komme efterskrifne gårdar til.
      Galtzboda, Hinsseboda fins folio 13, Mureboda folio 19, Kuteboo folio 14.
      Storsueden folio 6, Wallesta och Sprakzkya folio 10,
      Floda folio 16, Lerbäcken folio 8 och folio 9.


(Karttext:)
Här mötha Hijnsseboo ägor på dhenn sidhan.
Här möther Spraxkija ägor påå denna sidhan, finns folio 10.
Tuna åån.
Grund leriordh.
Grund leriordh.
Grund leriordh.
Grund leriord.
Lissle ängan.
Leriordh.
Juhanssboo täcktan.
Här möther skogh och mulebethe.
Här möther enn ängh, kallas Greffuegårdz täcktan, fins folio 10 med P och S noterat.


__________________
1Fel för tuå.
3Fel för watn.