U2:124


(Rubrik:)
Amussberghz fierdingen.


      Notarum.

      Uthi Ytter Gerbergirdit ähr 1
      skatte heman, skattatt för spännesäde          26 1/8.
      Öffwer Gerbergierdit ähr och
      1 skatte hemman, skattat för spannesäde     42 3/8.
      Och liggia desse förbemälte hemman tilhoppa
      uthi teggeskieffte i åkren, men änggarna
      ähra noterade och specificerade som effterfölier.

      Generalis explicatio.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren till bådha hem-
      mannen tilhoppa,                                         tuner  16 7/8.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkerren och till-
      hoppa,                                                        tuner  19 5/8.

      Specialis explicatio.
      Uthi Ytter Gierbergierdiet ägia desse
      effterskriffne tilhoppa, spannesäde                26 1/8.

1.   Anders Hindrickszon ibidem,
      skattar för,                             spannesäde    5..
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna åhret,   tuner  1 1/4.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkerren,               tuna  1 1/2.
C.  Höö af enn skarp hårdhewalz ängh,              las  7 1/2.
D.  Höö af enn ängesfiäll der sammastädes,        las  2.
E.  Höö af en lithen hårdhewalz tompt,               las  1.
F.  Noch höö af den hårdhewalz tompthan medh
      F noterat,                                                    las  1.
G.  Äger och uthi hästehagen.
      Höö af Öfwer Nässet fins folio 79 med R noterat,  las  1 1/2.

2.  Åsswedh Pedhersson ibidem, skattar
      för,                                         spannesädhe  8 1/8.
A.  Uthsädhee i trädhes åkerren det enna,          tuna  2 1/8.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkerren,               tuna  2 1/2.
C.  Höö af en skarp hårdhewalz ängh,               las  12.
      Åker der sammastädes,                               tuner  11/32.
H.  Höö af enn skarp hårdhewalz täppa,            las  2.
      Höö af den hårdewalz tomptan med I not-
      terat,                                                           las  2.
      Nock höö af den hårdhewalz tomptan med
F.  noterat,                                                        las  1 5/8.
K.  Nock höö af enn skarp hårdhewalz ängh,    las   2 1/2.
      Åker der sammastädes,                               tuner  23/32.
      Höö uthi Öfwer Nässet, fins folio 79 medh R noterat,  las  2 1/2.
      Äger och höö i Norrbärgz ängan, fins folio 89 med A noterat,  las  4.

3.   Erick Jacobsson ibidem, skattar
      för,                                       spannesädhe    6 1/2.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren dett enna åhret,  tunner  1 5/8.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkerren,               tunner  1 7/8.
K.  Höö af enn skarp hårdhewalz ängh,             las  10.
      Åker der sammastädes,                               tuner  1 15/32.
L.  Höö af hårdhewalz tomptan med L noterat,  las  2.
M.  Äger höö af enn lithen hårdhewalz täppa,     las  1/4.
      Äger och höö af några ängesfiällar uthi Högh-
      swedhen medh N noterade,                         las  4.
      Ägher och uthi bethesshaghen medh G noterat.
      Höö af en ängh medh F noterat, fins folio 78,  las  1 1/2.


      Explicatio.

      Anders Oluffson i Bomssarf-
      wee som fins describerat folio 4, äger och uthi
      bidhem och skattar för spannesädhee,         1 5/8.
A.  Uthsädhee i trädhes åkerren det enna ,        tunner  3/8.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkerren,               tuna  1/2.
C.  Höö af enn skarp hårdhewalz ängh,             las  2 1/4.
F.  Nock höö af den hårdhewalz tomptan,         las  1/4.
K.  Noch höö af en skarp hårdhewalz ängh,      las  2 1/2.
      Åker der sammastädes,                              tunner  23/32.

      Knut Matsson i Bomssarfwe som
      fins och describerat folio 4, äger och uthi Ytter
      Gierbergierdiet och skattar för spannesäde   1 5/8.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna åhret,   tunner  3/8.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkerren,               tunn1/2.
C.  Höö af enn skarp hårdhewalz ängh,             las  2 1/4.
F.  Noch höö af den hårdhewalz tomptan,         las  1/4.

      Anders Jöransson i Öffwer Gier-
      bergierdet, fins deschriberat folio 73, äger
      och uthi Ytter Gierbergierdiet, skattar för span  3 1/4.
A.  Uthsädhee i trädhes åkerren det enna,          tunner  3/4.
B.  Det andhra i sädhes åkerren,                        tunner  7/8.
K.  Höö af enn skarp hårdhewalz ängh,             las  5.
F.  Noch höö af den hårdewalz tompt,               las  3/4.

      Mats Knutsson i Öfwer Medhwägia
      som fins afrijtat och deschribriat1 folio 72, äger
      och höö af en lithen hårdhewallz äng med O noterat,  las  2.

      Erick Jacobsson ibidem, äger och höö af
      samma ängh medh O noterat,                      las  2.

      Desse effterskriffue2 uthi Öffuer Hönssarf-
      wee som finnas afrijtade och describerade uthi
      Skomsarreby fierdingen folio 130, ägia och
      höö tilhoppa af enn myra och hårdewalz äng
      medh P noterat,                                          las  6.

      Lars Erick ibidem, äger och höö af
      samma ängh,                                               las  2.

      Oluff Ericksson ibidem, äger och
      höö af samma ängh,                                    las  2.

      Peder Oluffson ibidem, äger och höö
      af samma ängh,                                           las  2.

      Desse effterskriffne ägia uthi Öffwer
      Gierbergierdiet tilhoppa  spannesäde           42 3/8.

6.   Jacob Pederson ibidem, skattar
      för,                                        spannesädhe   6 1/2.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna,           tunner  1 5/8.
B.  Det andhra i sädhes åkeren,                         tunner  1 7/8.
Q.  Höö af enn hårdhewalz ängh,                       las  3 1/4.
      Åker der sammastädes,                               tunner  9/16.

(Flikens baksida:)
 
      Notarum.

R.  Höö af en lithen hårdhewalz ängh,                las  4.
      Åker der sammastädhes,                             tunner  11/32.
S.  Höö af enn myre och skarp hårdhewalz ängh
      till,                                                              las  2 1/2.
      Åker der sammastädes,                               tunner  7/16.
T.  Höö af en skarp hårdhewalz ängh der sammastädes,  las  2.
      Åker der sammastädes,                              tunn1/8.
U.  Höö af en ängesfiäll uthi Högswedhen,         las  7.
      Åker der sammastädes,                               tunner  1 3/8.
W.  Höö af en hårdhewalz tompt,                      las  1 1/4.
X.  Äger och en bethesshaghe.
      Äger uthi Rijssängan medh Q noterat, fins folio 79,  las  3.

7.   Anders Knutsson i Öfwer Gier-
      bergierdiet, skattar för spannesädhe,           9 3/4.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna,           tunna  2 1/2.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkeren,                tunner  2 7/8.
Q.  Höö af den hårdhewalz ängh, fins och afrijtat
      folio 3,                                                        las  4 5/8.
      Åker der sammastädes,                              tunner  15/16.
R.  Höö af en lithen hårdhewalz ängh,                las  6.
      Åker der sammastädhes,                             tunner  19/32.
T.  Höö af en skarp hårdhewalz ängh,                las  2.
      Åker der sammastädes,                              tuner  1/8.
Y.  Höö af ängesfiällar uthi Högswedhen,           las  4.
      Åker der sammastädes,                               tunna  1 1/16.
Z.  Åkertäppa,                                                  tunner  7/32.
Ä.  Höö af den hårdhewalz tomptan,                 las  1.
Å.  Noch höö af enn hårdhewalz tompt,             las  1/2.
      Höö uthi Knaggemyran, fins folio 89 medh B noterat,  las  1/2.

8.   Oluff Oluffson ibidem, skattar
      för                                    spannesäde         4.
A.  Uthsädhee i trädhes åkerren det enna,          tuna  1.
B.  Det andhra i sädhes åkerren,                        tunner  1 1/4.
Q.  Höö af den hårdhewalz ängh,                      las  1 7/8.
      Åker der sammastädes,                               tunner  3/8.
Ö.  Höö af en lithen hårdhewalz täppa,              las  1/2.
IJ.  Höö af en ängesfiäll uthi Höghswedhen,       las  2.
      Åker der sammastädes,                              tunner  7/16.
11. Åker af en täppa,                                        tuner  3/16.
      Höö der sammastädes,                                las  1/2.
12. Höö af enn lithen hårdhewalz täppa,             las  1 1/2.
      Åker af tomptan med 13 noterat,                 tunner  7/32.

14. Höö af en lithen tompt der sammastädes,     las  1/4.
15. Äger och enn bethesshaghe.
      Höö af enn ängesfiäll, fins afrijtat folio
      78 medh K noterat,                                     las  3.
      Höö af Knaggemyran, fins folio 89 med B noterat,  las  1/4.
      Enn bethesshaghe medh K noterat, fins och folio 78.


      Explicatio.

9.   Anders Jöransson ibidem, skattar
      för                                 spannesäde                  14 3/8.
A.  Uthsädhe i trädehes åkerren det enna,         tuner  4 1/8.
B.  Det andhra i sädhes åkerren,                       tuner  4 3/8.
18. Höö af ängesfiällar uthi Högswedhen,          las  9.
      Åker der sammastädes,                              tuner  7/16.
      Höö af den hårdhewalz tomptan med Ä noterat,  las  1.
16. Noch höö af enn hårdhewalz tompt,            las  3.
17. Äger och enn bethesshaghe.
      Äger och uthi Ytter Gierbergierdiet åker
      och ängh och fins afrijtat och deschiiberat1 folio 73.

10. Mårthen Jönsson ibidem, skattar
      för                                  spannesäde          4 1/2.
A.  Uthsädhe i trähes åkerren det enna,             tuna  1 1/8.
B.  Det andhra i sädhes åkerren,                       tuner  1 3/8.
      Höö af en ängesfiäll uthi Höghswedhen
                                                                        las  4.

      Desse efftershriffne uthi Bomssarfwe
      som finnas afrijtade och deschriberade folio 4.
      Ägia tilhoppa höö af en ängesfiäll uthi Hög-
      swedhen medh 29 noterat,                          las  2.

      Jönss Andersson ibidem, fins folio 4.
      Äger och höö af samma ängzfiäll,                las  3/4.

      Anders Oluffson i samma by som fins och
      deschriberat folio 74, höö af samma ängzfiäll,  las  3/4.

      Lars Oluffsson i Blecketorppet som
      fins och deschriberat folio 74, höö af samma ängzfiäll,  las  1/2.

      Till förbemälte hemman som ähr Ytter och
      Öfwer Gierbergierdiet, ähr skogh till
      wedh och gierssle till nötorfften. Mulebethe
      lithet. Timber, näfwer och löfskogh ingen
      på byssens ägor, uthan på Store Ålmenningen
      enn stor mijll ifrån bålbyn. Fijskewatnn
      lithet i Dale elfwan. Qwarn och sågh ingen.


(Karttext:)
Här mötter Rijss-ängan.
Här mötter Bomssarffwa ägor.
Leriordh.
Kallas Höghswedhen.
Onytigh myra.
Här mötter skogh och mule-bethe påå denna sidhan.
Leriordh.
Leriordh.
Ler-iordh.
Leriordh.
Dalle elff-wan.
Leriordh.
Leriordh.
Ler-mylla.
Här mötter Öfwer Medhwägia ägor.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


__________________
1Fel för deschriberat.
2Fel för effterskriffne?