U2:128-9


(Rubrik:)
Tuna sochn,   Amussberghz fierdingen.


      Notarum explicatio.

      Wallmora ähre 3 skatte hemman
      och några hemman som komma in under
      bärgz frelsse och ähre alla tilhoppa uthi tegee-
      skieffte belägne uthi täcktan. Trädes och sädes
      åker fins ingen uthan allenast tächtheiordh.
      Ägorna noteras och specificeras på effterfiöliandes
      sätt.
      Desse effterskriffne ägia uthi skatteiordhan.

1.   Hans Matsson ibidem, äger uthsädhe af
      några teghar uthi tächtan medh A noterade,  tunner  4.
      Höö der sammastädes,                                las  15.    
      Åker af en täppa medh B noterat,                tunner  7/16.
      Höö der sammastädes,                                las  3 1/2.
      Höö af enn täppa medh C noterat,               las  1/2.
      Äger och uthi en elack skarp hårdhewalz bake
      medh P noterat doger till åker, fin1 folio 8.

2.   Anders Larsson ibidem, äger och uthsädhee
      af några teghar uthi medh E noterade,          tunner  5 1/8.
      Höö der sammastädes,                                las  11.
      Åker af en täppa medh F noterat,                tunner  5/32.
      Nock åker af en täppa medh G noterat,       tunner  9/32.
      Höö af enn täppa medh H noterat,               las  1.
      Äger och uthi förbemälte backe medh P noterat.

3.   Lars Jöransson ibidem, äger och uthsädhe af
      några teghar uthi täcktan medh I noterat,      tunnor  5 5/8.
      Höö der sammastädes,                                las  17.
      Åker uthi Belingz torppett medh K noterad,  tunno5/16.
      Höö der sammastädes,                                las  1 1/2.
      Höö af en täppa medh L noterat,                 las  1.
      Noch höö af enn lithen täppa med M noterat,  las  1/4.
      En bethesshaghe medh S noterat, höö          las  1 1/2.
      Höö af en ängesfiäll , fins afrijtat folio 75 medh G
      noterat,                                                       las  2 1/2.
      Äger qwarn medh U noterat, fins folio 76, går höst och wåår.


(Karttext:)
Här mötter skogh och mulebethe påå denna sidhan.
Sandh mylla.
Sand iordh.
Ler mylla.
Sandiordh.
Sandh mylla.
Leriordh.
Elack slogh-myra.
Uthmarck.
Sandhiordh.
Ler iordh.
Uthmarck.
Leriordh.
Uthmarck.
Belinge siön.
Uthmarck.
Elack sandhiordh.
Leriordh.
Ler myllla.
Leriordh.
Här mötther skogh och bergh påå denna sidhan.
Här möther skogh och mulebethe.
Här mötter skogh och uth-marck.
Leriordh.
Sandh mylla.
Här mötta Brusalla ägor.
Här mötha Brusalla ägor.
Sand mylla.
Leriordh.
Brusalla.
Här möther uthmarck.


___________________
1Fel för fins?