U2:130


(Rubrik:)
Amussbergz fierdingen.


      Notarum.

      Lars Larsson i Kiälarfwa fins descri-
      berat i Skomssareby fierdingen folio 23, ägher
      och uthi Walmora uthsädhe af enn teghe med
N.  Uthi täcktan som fins afrijtat folio 77,            tunner  1 5/8.
      Höö af samma teghe, som ähr medh N
      noterat,                                                       las  4 1/2.

      Desse effterskriffne ägia uthi frelsseiordan.
4.   Jöran Larsson i Walmora äger uthsäde
      af några tehgar uthi täcktan som fins afrij-
      tat folio 77 medh O noterade,                     tuner  5 5/8.
      Höö der sammastädes,                               las  16 1/2.
      Äger en sqweltee qwarn, fins afrijtat
      folio 76 medh T noterat.

5.   Nils Jngemarsson ibidem, äger
      och uthsädhee af samma tächt af några
      teghar, finnas afrijtade folio 76 medh P note-
      rade,                                                          tunner  1 9/16..
      Höö der sammastädes,                               las  5 1/2.
      Höö af en ängesfiäll, fins afrijtat folio
      75 medh I noterat,                                      las  3.
      Äger och twå ängesfiällar, finnas afrijt-
      tadhe folio 78 medh N noterade,  höö         las  4.
      Obruckat åker der sammastädes,                tunner  15/32.

6.   Jngewall Gabrielsson ibidhem,
      äger och uthsädhe af några teghar uthi
      samma täckt medh Q noterade,                  tunner  1 3/8.
      Höö der sammastädes,                               las  6.
      Åker af en täppa medh O noterat, fins
      describerat folio 79,                                    tunner  7/16.


      Explicatio.

7.   Anders Jönsson ibidem, äger och enn åker
      tegha uthi samma täckt, fins afrijtade folio 6 med
      R  noterat,                                                  tunner  7/8.
      Höö der sammastädes,                               las  2 1/2.

      Till förbemälte Walmora som fins afritat
      folio 76, ähr skogh till wedh och gierdsslee till nö-
      torfftan. Gådt mullebethe.  Tijmber, näfwer och
      löfskogh någiet. Fiskewatnn i Belinge siönn
      såsom och uthi andhra små skogz siödhar, kallas
      Millan Walsane och Ytther Walsane siön.  Sqwälte
      qwarnar som gåå hööst och wåår. Sågh ingen.
      Kåpperhyttha medh W noterat, komma bergz-
      männarna till der i Walmora.

      Desse effterskriffne ägia och qwarnnar, finnas folio 76.
      Jöran Knutsson i Ytter Hönsarfwa som
      fins describerat i Skomsareby fierding, folio 129,
      äger och en qwarn medh X noteratt.

      Hans Knutzon i Domnarfwe, som fins och
      deschriberat i Skomsareby fierdingen folio 128.
       Äger och en qwarn der sammastädes medh Y noterat.

      Anders Oluffson i Isslingeby som
      fins och describerat i Skomsareby fierdingen,
      folio 122 , äger och en qwarn der sammastädes medh Z noterat.

      Peder Jönsson i Bomssarfwa som fins descri-
      berat folio 74, äger och der sammastädes en qwarn med Å note-
      rat.