U2:131


(Rubrik:)
Tuna sochn.


      Notarum.

1.   Ängess gården ähr och ett skatte
      hemman, der till ähr ingen sädes eller trä-
      des åker uthan täckteiordh och skattar
      för,                               spannesädhe           5 3/4.
A.  Höö af en hårdhewalz täckt,                        las  10.
      Åker der sammastädes,                              tunner  2 3/16.
B.  Åker af enn ängesfiäll der sammastädes,      tuner  3 1/8.
      Höö af samma ängzfiäll,                              las  4.
C.  Åker af en ängesfiäll,                                   tuner  9/32.
      Höö der sammastädes,                               las  3/8.
D.  Äger och enn betheshaghe medh D noterat.
      Åker af en täppa med G noterat,                 tuner  3/8.
      Höö der sammastädes,                               las  2.
      Höö uthi Stora Norrbergz änghan, fins folio 89 med A noterat,  las  2.

      Erick Oluffson i Öffwer Mora som fins
      describerat folio 80, äger och höö af en änges
      fiäll medh E noterat,                                    las  1/4.
      Åker der sammastädhes,                             tunn1/4.

      Jöran Jöransson i Öfwer Mora som
      fins och describerat folio 80, äger och höö af
      samma ängesfiäll som ähr med E noterat,     las  1/4.
      Åker der sammastädes,                               tunn1/4.

      Erick Jacobsson i Ytter Gerbergierdiett
      som fins och describerat folio 73, äger och höö
      af enn skarpp hårdhewalz ängh som ähr medh
      F noterat,                                                    las  1 1/2.
 
      Nils Larsson i Bomssarffwa som fins
      och describerat folio 74, äger och höö af samma
      ängh som ähr medh F noterat,                     las  1 1/2.


      Explicatio.

      Peder Hansson i Öffwer Nyckleby i
      Skomssareby fierdingen som fins describerat folio
      118, äger och här åker af en ängesfiäll medh
      H noterat,                                                   tunner  9/32.
      Höö der sammastädhes ,                             las  3/8.

2.   Desse effterskriffne ägia uthi Biörckian som sålunda
       blifuer specificerat och noterat som efterfölier, nembligen.

      Jöran Jöranssson i Öfwer Mora som
      finas deschriberat folio 81, äger och höö af enn
      ängesfiäll medh I noterat,                             las  5.
      Åker der sammastädes,                              tunn1/2.

       Oluf Oluffson i Öfwer Gerbergier-
      det som fins deschriberat folio 73, äger och uthi
      samma ängh, höö af enn  ängesfiäll med K
      noterat,                                                       las  3.
      Äger och en bethesshaghe der sammastädes med K noterat.

      Larss Ericksson i Öfwer Hönssarffwa
      som fins deschriberat i Skomssareby fierdingen
      folio 131, äger ochså änges fiäller medh L noterat,   las  1.
      Åker der sammastädes,                               tunner  13/32.
      Obruckat åker der sammastädes,                tunner  1 1/4.

      Pedher OLuffson ibidhem, som fins och deschri-
      berat i Skomssarreby fierdingen folio 131, äger
      och höö af samma ängesfiällr medh L noterat,   las  1/2.
      Åker der sammastädes,                               tunn1/8.
      Obruckat åker der sammastädes,                tunner  11/32.

      Matz Knutzon i Öfwer Mora som fins deschri-
      berat folio 70, äger och höö af samma ängesfiällar
      som ähra medh L noterat,                            las  1/2.
      Åker der sammastädhes,                             tunn1/8.
      Obruckat åker der sammastädes,                tunner  11/32.


(Karttext:)
Här mötter Norrbergz ängan.
Här mötter skogh och mulebethe påå denna sidhan.
Leriordh.
Dale elffwan.
Leriordh.
Sandiordh.
Kallas Biörkian.
Leriordh.
Leriordh.
Här mötter enn ängh, kallas Öfwer Näässett.
Leriord.
Leriordh.
Här möt-ter Rijssäng-gan.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.